Lazer Epilasyon Gerekli Olan Bazı Bilgiler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

EkleBunu Sosyal Payla??m ButonuEkleBunu RSS Ekle Butonu

Laser epilasyon hangi bölgelere uygulanabilir?
Gözleri direkt ???ktan özel gözlüklerle koruma ?art? ile tüm vücut bölgelerindeki tüylere uygulanabilir.

Her tedavi süresi ne kadard?r?
Kullan?lan cihazlar?n özelliklerine göre de?i?mekle beraber çok h?zl? çal??ma özelliklerine sahip cihazlarla yüz 5 – 6 dakikada, b?y?k 1 – 2 dakikada, bacaklar 1 saat gibi denilebilir.

Tedavi s?ras?nda a?r? hissedilir mi?
Hay?r, hissedilmez. Yaln?z so?utucu gaz?n?n ve laser ?????n?n çarpmas?n? cildinizde bir lastik çarpmas? gibi hissedebilirsiniz.

Tedavi sonras?nda iz kal?r m??
Tedavi sonras?nda 5 – 10 dakika bazen yar?m saat süren k?zar?kl?k olabilir. Bu geçicidir. So?utma sistemi olmayan laserlerde, ?????n cildin üst tabakas? olan epidermisteki melanin pigmentlerinden de emilmesinden dolay? ciltte yan?k ve sonras?nda leke iz kalma riski her zaman mevcuttur. So?utma sistemli laserde cildin ?s?nmas?na f?rsat verilmemekte böylece yan?k riski ortadan kalkmaktad?r.

Bir seansta tüylerden kurtulmak mümkünmüdür?
Hay?r, mümkün de?ildir. Çünkü k?l köklerinin hepsi ayn? büyüme devresinde de?ildir. Uygulama esnas?nda olgun fazda (anogen) olan k?l kökleri etkilenir. Dinlenmekte (katogen) ve gerileme (telogen) faz?ndaki k?l kökleri etkilenmez. Bunlar için di?er seanslar?n uygulanmas? gerekir. K?llar?n renklerinde ve büyüme devrelerinde olan farkl?l?klardan dolay? seans say?s? ki?iye göre hatta ayn? ki?inin farkl? bölgelerine göre de?i?ir.

Seans aral?klar? ne kadard?r?
Seans aral?klar? bölgeye göre 4 ila 8 hafta aras?nda de?i?ir.

Laser epilasyon dü?ünüldü?ünde ne yap?lmas? gerekir?
Öncelikle dermatolog taraf?ndan hastan?n görülüp de?erlendirilmesi, tüylenmenin nedeninin ara?t?r?lmas?, gerekli tahlil ve tetkiklerin yap?lmas? gereklidir. Tedaviye ba?lanmadan önce tüylerin sarart?lmam?? olmas?, c?mb?z veya iple al?nmam?? olmas? ?artt?r.
EkleBunu RSS Ekle Butonu

Lazer Epilasyon Gerekli Olan Bazı Bilgiler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.