alfoxil 1 gr 1 flakon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Sistemik Antiinfektifler, Antibiyotikler » Antibiyotik

İlaç Etken Maddesi
Amoksisilin Sodyum

ALFOXIL 1 GR 1 FLAKON, Yerli, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
Alfoxil 1 g Tablet; her bir tablette 1000 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat içerir

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Alfoxil 1 g Tablet, amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları; selülit, apse, erizipel, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile gastrointestinal enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre gerekli cerrahi müdahaleler uygulanmalıdır. Alfoxil bakteriyel endokardit profilaksisinde de endikedir. Peptik ülser hastalığı olan hastaların Helicobacter pylori enfeksiyonlarının tedavisinde, amoksisilin H. Pylori’ye etkin olan en az bir diğer ajan ile kombine kullanılmıştır. Etken mikroorganizmaların ve amoksisiline duyarlılığın belirlenmesi için bakteriyolojik inceleme yapılmalıdır. Ancak tedaviye, duyarlılık testi sonuçları beklenmeden de başlanabilir.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Penisilin allerjisi olanlarda kontrendikedir

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Penisilin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, intravenöz steroidler uygulanmalı ve hava yolunun açık tutulması sağlanmalıdır. Gerekirse entübasyon uygulanmalıdır. Gebelikte kullanımı: Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren annelerde kullanımı: Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır. Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi, hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Bulantı, kusma ve diyare genellikle oral kullanıma bağlı olarak görülen gastrointestinal yan etkilerdir. Diğer penisilinlerle olduğu gibi hipersensitiviteye bağlı reaksiyonlar oluşabilir. Bu tip reaksiyonlar penisiline aşırı duyarlılığı veya allerji, astım, saman nezlesi veya ürtikeri olanlarda daha sık görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları; eritematöz makülopapüler deri döküntüleri ve ürtiker şeklindedir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulanması ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonların görülmesi halinde amoksisilin ile tedavinin kesilmesi uygundur. Hafif SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir. Penisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. İlacın kesilmesi ile düzelen bu belirtilerin aşırı duyarlılık reaksiyonuna bağlı olabileceği düşünülmektedir. Etkeni bir virüs olan infeksiyöz mononükleozlu hastalarda aminopenisilinlerin kullanımı ile ilişkili olarak yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Yoktur.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Streptokoklar, pnömokoklar, penisilinaz salgılamayan stafilokoklar ve H.influenzae’ya bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları; E.coli, Proteus mirabilis ve Strep. faecalis’e bağlı ürogenital sistem enfeksiyonları ve streptokoklar, pnömokoklar, duyarlı stafilokoklar ve E.coli’ye bağlı cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 20 kg ve üzerindeki hastalara mutad doz olarak 8 saat ara ile 250-500 mg uygulanır. 20 kg’nın altındaki hastalarda 8 saat ara ile üç eşit doza bölünerek toplam 20 mg/kg/gün uygulanır. A grubu beta-hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerulonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi enfeksiyonlarda; etkeni streptokoklar, pnömokoklar, penisilinaz saglılamayan stafilokoklar ve H.influenzae olan alt solunum yolu enfeksiyonlarında 20 kg ve üzerindeki hastalara mutad doz olarak 8 saat ara ile 500-1000 mg uygulanır. 20 kg’ın altındaki hastalarda 8 saat ara ile üç eşit doza bölünerek toplam 40 mg/kg/gün uygulanır. N.gonorrhoeae’ya bağlı gonore, akut komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3 g tek doz olarak uygulanır. Sifiliz şüphesi olan gonore vakalarında gerekli testler uygulanmalı ve hastalar en az 4 ay takip edilmelidir. Peptik ülser hastalığı olan hastaların Helicobacter pylori enfeksiyonlarının tedavisinde, amoksisilin günde 4 kez 500 mg dozunda H.pylori’ye etkin olan en az bir diğer ajan ile kombine kullanılmıştır. Helicobacter pylori ile ilişkili duodenal ülser tedavisinde 10 gün süreyle günde iki kez 1 g amoksisilin, H.pylori’ye etkin en az bir diğer ajan ile ikili kombinasyonlarda kullanılmıştır. Bakteriyel Endokardit Profilaksisi Bakteriyel endokardite karşı profilaksinin endike olduğu hastalarda yapılan diş çekimi veya gingiva ile ilgili cerrahi girişimlerde, erişkinlerde girişimden 1 saat önce 3 g; 6 saat sonra da 1.5 g amoksisilin oral olarak uygulanır. Çocuklar için ise, girişimden 1 saat önce 50 mg/kg; 6 saat sonra da 25 mg/kg amoksisilin oral olarak uygulanır. Parenteral uygulama yapılacaksa; erişkinlere girişimden 30 dakika önce 2 g ampisilin İM veya İV, 6 saat sonra da 1 g İM veya İV ampisilin veya 1.5 g oral amoksisilin uygulanır. Çocuklara girişimden 30 dakika önce 50 mg/kg İM veya İV, 6 saat sonra da 25 mg/kg İV veya İM ampisilin veya oral amoksisilin olarak uygulanır. Çocuk dozu erişkin dozunu geçmemelidir. Son bir ay içinde penisilin kullanmış olan hastalarda başka bir antibiyotik ile profilaksi uygulanması düşünülmelidir. Enfeksiyonun tipi ve şiddetine göre parenteral Alfoxil uygulanmasını takiben gerekirse tedavi oral olarak sürdürülebilir.

alfoxil 1 gr 1 flakon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.