Alfasid 1 flakon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Sistemik Antiinfektifler, Antibiyotikler » Geniş spektrumlu antibiyotik

İlaç Etken Maddesi
Sodyum Ampisilin + Sulbactam Sodyum

ALFASID LID.IM 1 GR 1 FLAKON, Yerli, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir

FORMÜLÜ :
Alfasid 375 mg Tablet; her bir tablette 375 mg sultamisilin’e eşdeğer sultamisilin tosilat dihidrat içerir.

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Alfasid, duyarlı mikroorganizmalarla gelişmiş; sinüzit, otitis media, tonsillit, bronşit, bakteriyel pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; ağız içi, diş ve çene enfeksiyonları ile gonokok enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Parenteral tedavinin endike olduğu enfeksiyonlarda Alfasid’in enjektabl formları ile başlanan tedavi hekim tarafından uygun görüldüğünde oral yoldan Alfasid tablet veya süspansiyon ile sürdürülebilir.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Herhangi bir penisilin türevine karşı hipersensitivite öyküsü bulunan hastalarda, Alfasid uygulanması kontrendikedir

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Alfasid ile tedaviye başlamadan önce penisilin ve sefalosporinlere karşı daha önceden aşırı duyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Tedavi sırasında alerjik bir reaksiyon geliştiği takdirde ilaç hemen bırakılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Ciddi aşırı duyarlık reaksiyonları, adrenalin uygulanmasını ve diğer antibiyotiklerin kullanılması ile psödomembranöz kolit gelişebileceği bilindiğinden, antibiyotik kullanımına bağlı diyare görülen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır. Hafif psödomembranöz kolit vakaları genellikle antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile düzelir. Orta şiddette ve ciddi vakalarda ise sıvı, elektrolit ve protein desteği sağlanmalı, Clostridium difficile kolitinde klinik olarak etkili bir antibakteriyel ile tedaviye başlanmalıdır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, dirençli mikroorganizmaların aşırı çoğalmalarına neden olabilir. Bu nedenle hastalar tedavi süresince iyi takip edilmeli ve süperenfeksiyon oluşursa gerekli müdahale yapılmalıdır. Ampisilin kullanan mononükleozlu hastaların büyük bir yüzdesinde cilt döküntüsü oluşmaktadır. Bu nedenle ampisilin ve benzeri antibiyotikler, mononükleozlu hastalara uygulanmamalıdır. Hamilelikte kullanım: Yapılan hayvan çalışmalarında fertilite ya da fetus üzerinde olumsuz bir etki saptanmamış olmakla birlikte, insanlar üzerinde yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmadığından ampisilin/sulbaktam gebelikte ancak açıkça gerekliyse kullanılmalıdır. Emziren annelerde kullanım: Ampisilin ve sulbaktam düşük konsantrasyonda anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziren annelerde Alfasid kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Alfasid genellikle iyi tolere edilmektedir. En sık bildirilen sistemik reaksiyonlar, diyare ve deri döküntüsüdür. Daha seyrek olarak; kaşıntı, bulantı, kusma, kanlı diyare, kandidiyazis, yorgunluk, halsizlik, başağrısı, göğüs ağrısı, şişkinlik, abdominal distansiyon, idrar retansiyonu, dizüri, ödem, yüzde şişme, eritem, ürperme, boğazda sıkışma hissi, sternum altında ağrı, epistaksis ve mukoza kanaması görülebilir. Klinik çalışmalarda bildirilen, ancak ilaç uygulaması ile sebep-sonuç ilişkisi saptanmamış olan laboratuvar değişiklikleri aşağıdadır. Hepatik: AST (SGOT), ALT (SGPT), alkalen fosfataz ve LDH değerlerinde artış. Hematolojik: Hemoglobin, hematokrit, eritrosit, lökosit, nötrofil, lenfosit, trombosit değerlerinde azalma; lenfosit, monosit, bazofil, eozinofil ve trombosit artışı, .agranülositoz Kan kimyası: Serum albumin ve total protein değerlerinde azalma. Böbrek: BUN ve kreatinin artışları. İdrar: İdrarda eritrosit ve hyalin kristalleri. Aşağıdaki yan etkiler, ampisilin sınıfı antibiyotikler ile bildirilen ve Alfasid kullanımı ile de ortaya çıkabilecek istenmeyen etkilerdir. Gastrointestinal: Gastrit, stomatit, siyah “tüylü” dil, enterokolit. Aşırı duyarlılık reaksiyonları: ürtiker, eritema multiforme ve eksfoliyatif dermatit.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Probenesid ampisilin ve sulbaktamın renal tübüler sekresyonlarını azaltacağından; eşzamanlı uygulandığında ampisilin ve sulbaktam’ın kan düzeyleri daha yüksek ve uzun süreli olabilecektir. Ampisilin ile beraber allopurinol kullanılması, deri döküntüsü insidansını artırmaktadır. İlaç/Laboratuvar Testi Etkileşimleri: Alfasid uygulanmasıyla oluşan idrardaki yüksek ampisilin konsantrasyonları, Clinitest™, Benedict Solüsyonu veya Fehling Solüsyonu kullanılarak yapılan idrar glukoz testlerinde yalancı pozitif sonuçlara neden olabilir.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Alfasid yemeklerden önce veya sonra uygulanabilir. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, yetişkinler için mutad doz; enfeksiyonun şiddetine göre, günde iki kez 375-750 mg sultamisilindir. 30 kg’ın üstündeki çocuklarda yetişkin dozu uygulanır. Vücut ağırlığı 30 kg’ın altındaki çocuklarda doz 25-50 mg/kg/gün sultamisilin’dir. Günlük doz ikiye bölünmüş olarak 12 saat arayla uygulanır. Alfasid tedavisi hastanın semptom ve bulgularının kaybolmasından sonra 2 gün daha sürdürülmelidir. Mutad tedavi süresi 5-14 gün’dür. Ancak ciddi ve komplike enfeksiyonlarda bu süre uzatılabilir. Hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Böbrek Fonksiyon Bozukluğunda Dozaj: Böbrek yetmezliği olan hastalarda ampisilin ve sulbaktamın eliminasyon kinetikleri benzer şekilde etkilendiğinden, renal fonksiyon bozukluğunun derecesinden bağımsız olarak bu iki bileşiğin birbirine oranı aynı kalmaktadır. Böbrek yetmezliği olan hastalara Alfasid verilirken, ampisilin kullanımında olduğu gibi doz aralığı açılmalıdır. DOZ AŞIMI Beta-laktam grubu antibiyotiklerin BOS’a yüksek oranda geçmeleri sonucunda konvülziyonlar da dahil olmak üzere istenmeyen nörolojik reaksiyonlar oluşabilir. Ampisilin hemodiyaliz yoluyla sistemik dolaşımdan uzaklaştırılabilir. Sulbaktamın molekül ağırlığı, proteine bağlanma derecesi ve farmakokinetik profili, bu bileşiğin de hemodiyaliz yolu ile dolaşımdan uzaklaştırılabileceğini göstermektedir.

Alfasid 1 flakon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.