Verdiğiniz Kiloları Bir Daha Geri Almayın

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

EkleBunu Sosyal Payla??m ButonuEkleBunu RSS Ekle Butonu
Ko?un kilo verenler verdi?iniz kilolar? geri almamk için neler yapman?z gerekti?inizi bu yaz?da payla??yorum…
Kilo vermek kadar ideal kilonuza ula?t?ktan sonra onu korumak da son derece önemlidir. Bu yüzden sa?l?kl? beslenmeyi al??kanl?k haline getirmelisiniz.
Kilo verdiniz ancak kilo vermek kadar verdi?iniz kilolar? geri almamak, formunuzu korumak da önemlidir. Bu nedenle sa?l?kl? beslenmeye kilo verdikten sonra da devam etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde k?sa bir süre sonra h?zla kilo ald???n?z? göreceksiniz. Bunun önüne geç mek için baz? hat?rlatmalar yapal?m…
Sabah

Mutlaka kahvalt? edilmeli ancak bu seçim için tercih po?aça ve meyve suyu olmamal?d?r. Çünkü böyle bir ö?ün çok fazla ya? ve ?eker içerir. Oysa kepek ekmek ve az ya?l? beyaz peynir ile yap?lan bir sandviç veya cornflakes, az ya?l? süt ve kuru meyve çok daha sa?l?kl? bir seçim olacakt?r.
Ara ö?ünler
Mutlaka ara ö?ün al??kanl??? edinin. Ara ö?ün kan ?ekerini dengeler, bir sonraki ö?üne kadar daha az ac?kmay? sa?lar. 10.30- 15.30 saatlerinde yenilecek 1 meyve veya 2-3 grissini yan?nda ayran ya da 1 dilim peynir ve ekmek yemek uygundur.
Ö?le yeme?i
Ak?am yeme?ine göre çok daha yo?un olabilir. Ö?len et veya sebze yeme?inin yan?nda ekmek veya pilav ya da makarna yenmemeli hepsi bir arada tüketilmemelidir. Yo?urt ya da cac?k yenilmeli, meyve ö?leden sonraya saklanmal?d?r. Tatl?lara gelince haftada 1 kez sütlü tatl? yenilebilir. Ya?l? ve hamurlu tatl?lardan uzak durulmal?d?r. Ya?? az ye?il salata istenildi?i kadar yenilebilir.
Ak?am
Ak?am mönüsü di?er ö?ünlere göre daha hafif olmal?d?r. Et veya sebze yeme?inin yan?nda salata ve yo?urt ile beraber 1 dilim ekmek veya 1 kase çorba yeterli olacakt?r. Yemekten sonra istenirse o günkü yemek çe?itlili?ine göre 1 mey veya 1 bardak süt al?nabilir.
Makarna ?i?manlat?r m??
Beslenme ve Diyet Uzman? Dilara Ac?m?? Koçak “makarna tek ba??na ?i?manl???n suçudur diyemeyiz” diyor. Do?ru miktarda ve az ya?l? sosla tüketildi?inde ekmek yerine diyette yenilebilir. 2 yemek ka???? pi?mi? makarna 1 dilim ekme?in enerjisine e?ittir. Ö?le yeme?inde yiyece?iniz bir porsiyon makarna ile günlük ekmek ihtiyac?n?z?n tamam?n? tüketip ak?am yeme?ini daha hafif geçirirseniz makarna sizi ?i?manlatmaz. Makarna seçiminizde kepekli ve rafine edilmemi? undan tercih yap?lmas? ve üzerinde domatesli, bol sebzeli veya yo?urtlu veya az ya?l? bir peynir olmas? do?ru bir seçimdir, beraberinde ye?il bir salata da dengeleyici olacakt?r.
Alkolün miktar? ne olmal??
1 gr. alkol 7 kalori, 1 gr karbonhidrat 4 kalori, 1 gr protein 4 kalori, 1 gr ya? ise vücuda 9 kalorilik enerji sa?lar. Alkolden gelen enerji miktar? diyetlerde hesaplanabilir. Böylece baz? besinlerin diyetten ç?kar?lmas?yla yerine alkollü içecekler önerilebilir.
A??r?ya kaçmay?n Alkolün cinsi, miktar? ve s?kl??? genel beslenme ve sa?l?k için risk ta??yabilir. Diyet s?ras?nda sosyal sebeplerden dolay? haftada 1-2 kez, diyetten ba?ka besinler ç?kararak ki?iye alkol verilebilir. Ancak bu öneri yap?l?rken ki?inin tüm klinik tablosu bir arada de?erlendirilir. Uzun dönemde alkolün baz? kanser hastal?klar? ve metabolik hastal?klar için risk ta??yaca?? unutulmamal?d?r.
Kimler kesinlikle diyet yapmamal??
– Hamileler zay?flama diyeti yapmamal?d?r. Ancak ?deal kilosunun üzerinde hamileli?e ba?layanlar ilk 3 ay? kilo almadan tamamlay?p daha sonra beslenmelerine ilaveler yaparak kilolar?n? 9-12 kg aral???nda tutmaya çal??abilirler.
– Emziren anneler için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Zay?flama diyeti anne sütünde verimsizli?e sebep olur.
– Çocuklara da zay?flama reçeteleri verilmemelidir.
– Diyabet, böbrek veya karaci?er hastal??? gibi kronik hastal??? olanlar zay?flamak için kesinlikle uzman kontrolünde diyet yapmal? kendi ba?lar?na diyet yapmamal?d?r.
Bunlar? sak?n unutmay?n
– 2 kestane = 1 dilim ekmek
– 2 yemek ka???? ha?lanm?? m?s?r = 1 dilim ekmek
– 1/4 yufka = 1 dilim ekmek – 2 grissini = 1 dilim ekmek
– 1 su barda?? dolusu patlam?? m?s?r= 1 dilim ekmek
– 5 zeytin = 1 tatl? ka???? zeytinya??
– 5-6 badem= 1 tatl? ka???? zeytinya?? kadar enerji içerir
En s?k yap?lan hatalar Diyette en s?k yap?lan hatalar ekme?in kald?r?lmas?, ö?ün atlamak, aç kalarak zay?flamaya çal??mak, tek besin içeren diyetlerdir. Bu hatalar yanl?? beslenmeye ve beraberinde getirdi?i hastal?klara neden olur. Ayr?ca k?sa sürede h?zl? kilo verdiren popüler diyetlere kar?? da dikkatli olmak gerekir. Bunlar da vücut dengesini bozar.
EkleBunu RSS Ekle Butonu

Her Türlü Diyet,zay?flama ve Egzersizler


EkleBunu RSS Ekle Butonu

Verdiğiniz Kiloları Bir Daha Geri Almayın adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.