Trapezleriniz nasıl gelişir ?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

 

Trapez kas? benim ki?isel olarak ilgimi çeken, en çok merak etti?im kas gurubudur, sebebi de san?r?m bilinçalt?mda genetik olarak yetersiz oldu?umu dü?ünmem olabilir, bilemiyorum. Bu elmas ?eklindeki kas, çocuklu?umdan beri beni büyülemeyi ba?ard? desem yanl?? olmam. Çocukluk arkada??m rekortmen milli yüzücü Cem Bilgin’in genetik olarak bu konuda ?ansl? olmas? ile fark?na vard???m trapez kas? asl?nda yüzücüler için hayati önem ta??sa da, s?rt bölgesinde kald??? için pek ilgimizi çekmeyen anatomik özelliklere sahiptir.

Trapez asl?nda s?rt kaslar? de omuz kaslar? da say?labilir. Yanda Dünya Rekortmeni Frans?z Yüzücü Alain Bernard’?n resmine bakt???n?zda ilk olarak ne fark ediyorsunuz? Devasa omuzlar?n? m?? Fark etmedi?iniz ise bir o kadar geli?mi? olan trapez kaslar?n?… Peki ya efsaneden öteye geçen yüzücü Michael Phelps? Bir de onun resmine bak?n.

?imdi size biraz ukalal?k yap?p medikalce (t?p dilinde) konu?ay?m: “Trapez kas?n?n lifleri oksiput, klaviküla, akromion ve skapulanin spinas?na yap???r. Trapez kas?n üst bölgesindeki triger noktalardan kalkan uyaranlar boyun, ?akak ve kula??n arkas?na yay?l?r. Alt bölgedekiler ise boyun, supraskapular, interskapular bölgelere yay?l?r. Orta bölgedekiler ise T4-T12 aras?ndaki vertebralara do?ru yay?l?m gösterir.”

Ne dedim?

Hiçbir fikrim yok! Prof. Dr. Bahtiyar Özçald?ran’a sormak laz?m.

Bir kere daha deneyeyim…

Trapez kas? anatomik olarak üçe ayr?l?r; üst fibriller, orta fibriller ve alt fibriller. Basitçe aç?klamak gerekirse;

* trapezin üst bölümü, yani önden bak?ld???nda omuzlar ile kafa aras?na yap??m?? bölüm, omuz ba?lar?n? yukar? kulaklara do?ru çekme görevini üstlenmi?lerdir. Hani “bana ne bana ne” ifadesi için yapt???m?z omuzlar? kald?rma hareketi vard?r ya… trapez kas?n?n üst k?s?m? bu hareketi yapmam?za olanak sa?lar.
* Trapez kas?n?n orta bölümü ise omuzlar? geriden birbirlerine yakla?t?rmaya olanak sa?larlar. Orta k?s?mda kalan fibriller kürek kemiklerini birbirlerine yakla?t?rma gere?i duydu?umuzda çal??maya ba?larlar.
* Alt trapez fibrilleri ise omuz ba?lar?n? a?a?? ve geriye çekmemize olanak sa?lar.

Asl?nda burada anlatt???m, yüzme aç?s?ndan serbest ve kelebek stillerde kulac?n sudan ç?kmas? ve yeniden suya girmesine kadar olan bölümünün aç?klamas? say?labilir. Bu stillerde yüzen bir yüzücü için su çeki?inden sonra kulac?n sudan ç?kmas?n? sa?layan alt trapez ve arka omuz ba??d?r. Dirse?i sudan ç?kt?ktan sonra omuz hizas?na kadar ta??yan ise yan omuz ba?? ve orta trapezlerdir. Bu noktadan itibaren ise ön omuz ve üst trapez kaslar? eli ve ön kolu uzatarak yeniden suya giri?e olanak sa?layan fibrillerdir. Gördü?ümüz üzere trapez kaslar? yüzücü vücudu için hayati önem ta??maktad?r.

Trapezleriniz nasıl gelişir ? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.