Sivi Elektrolit Dengesi ve Bozukluklari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Sıvı Elektrolit Dengesi, Asid Baz Bozuklukları

Hasta bakımında ve hastalıkların tedavisinde önemli konulardan biri, vücut bölmelerinin sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasıdır. Bazı hastalık­lar, yaralanmalar ve ameliyat travmaları vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesi üzerinde ciddi etkiler oluştururlar. Bu nedenle sıvı elektrolit dengesi bo­zukluklarında vücudun yanıtı ve dengeyi korumak için kullandığı mekanizmaların bilinmesi tedavi açısından gereklidir. Ameliyat öncesi dengenin ku­rulmuş olması hastanın gidişinde olumlu etkiler oluştururken, dengesizliğin ortadan kaldırılama­ması ameliyat sonrası dönemde ciddi problemlerle karşılaşma olasılığını artıracaktır.

Vücut Sıvı Bölümlerinin Tanımı, Svı ve elektrolit

Total vücut suyu, vücut ağırlığının %50-70, or­talama %60’ıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha az olmasının nedeni, suyun tutulduğu alanlar olan kas dokusunun azlığı ve yağ dokusunun fazlalığı­dır. Yaş ilerledikçe bu oranlar azalır. Total vücut su­yu 2 bölüme ayrılır:

1) İntrasellüler (hücreiçi); vücut ağırlığının yakla­şık %40’ını,
2) Ekstrasellüler (hücredışı); vücut ağırlığının yak­laşık %20’sini
a) Plasma (intravasküler alan); vücut ağırlığının %5’ini
b) İntertisyel sıvı (ekstravaskuler alan); vücut ağırlığının %15’ini oluşturur.
İntrasellüler sıvının ana katyonu potasyum ve magnezyum, ana anyonları, fosfatlar ve negatif yüklü proteinler; ekstrasellülerin ana katyonu sod­yum, ana anyonları Cl~ ve HC03~’dır.

Osmolalite ve Tonisite Nedir

Hücre membranları suya karşı geçirgendir. Bir bölmedeki su miktarı, o bölmede bulunan aktif partikül sayısına bağlıdır. Osmolalite, bir litre suda mevcut olan partikül sayısını ifade eder. Total os­molalite, etkin (effective) ve etkin olmayan (ineffec-tive) komponentlerden oluşur. Etkin osmoller hüc­re membranlarmı serbestçe geçemezler. Osmolali-teyi korumak için hücreiçi ve hücredışı etkin osmo-lalitenin birbirine eşit olması gerekir. Etkin osmol-lerin gerek hücredışı sıvıda (sodyum, glukoz, mannitol, glisin) ve gerek hücreiçi sıvıda (potasyum, amino asidler, organik asidler) eşit olmayan dağı­lımları, suyun bölmeler arasında hareketine neden olur. Bir solüsyonun etkin osmolalitesi, o solüsyo­nun tonisiteyle eşanlamlıdır.

Plazmada etkin osmotik basınçtan proteinler so­rumludur, buna kolloid osmotik basınç denir. Hücre membranları arasındaki osmotik basınç eşit kabul edildiğinden, etkin osmotik basınç değişmeleri su­yun serbest hareketiyle dengelenir. En sık rastlanan dengesizlik hücredışı sıvıda Na+ konsantrasyonu­nun yükselmesidir. Bu durumda hücreiçinden hüc-redışma su geçişi olur ve osmotik denge sağlandı­ğında geçiş durur. Tam tersi durumda (Na+ azalma­sı), su hücreiçine geçer. Pratikte her türlü değişimin ekstrasellüler sıvıda olduğu kabul edilir ve burada­ki değişmeler ölçülür.

Etkin olmayan osmoller hücre membranmm iki tarafına rahatça geçebilecekleri için bölmeler arasın­da su geçişinde etkin değildirler. Bu tür etkin olma­yan solütler (üre, etanol, metanol) total osmolaliteyi etkilemekle beraber tonisiteyi etkilemezler. Örne­ğin, üremik hastaların plazmaları hiperozmotik ola­bilir fakat hipertonik değildir, çünkü üre bölmeler arasında eşit olarak dağılır. Sıklıkla kullanılan bazı tanımları burada belirtmemiz uygun olacaktır. Sıvı Elektrolit Dengesizliği pdf

Mol-Milimol: Bir maddenin gram olarak molekül ağırlığına eşit miktarıdır. Miligram olarak molekül ağırlığı ise milimol’dür. Mol ve milimol, verilen vo-lümde partikül sayılarım belirtmektedir. Partikülle-rin taşıdıkları elektrik yükü ve osmotik olarak aktif iyonların sayısı hakkında doğrudan bilgi verme­mektedir.

Örnek: NaCl

1 mol = 23+35.5 = 58.5 g, lmmol = 23+35.5 = 58.5 mg
Ekivalan (Eq) – miliEkivalan (mEq): Bir iyonun bir ekivalanı, gram olarak atom ağırlığının değerliğine bölünmesidir. Miligram olarak atom ağırlığının de­ğerliğine bölünmesi miliekivalandır. Verilen bir çö­zeltide bulunan katyonların miliekivalan sayısı, an­yonların miliekivalan sayısına eşittir.
Örnek: Na+= 23/1 = 23 Eq veya mEq
Osmol – miliOsmol (mOsm): Osmotik olarak aktif partikül ve iyon sayısını gösterir. Plasma osmotik basıncı 280-296 mOsm/kg sudur. Bu, hücredışı ve hücreiçi sıvıda 280-296 adet aktif partikül var de­mektir. Plazma osmolalitesinin hesabı aşağıdaki for­müle göre yapılabilir.

2Na+ + Glukoz / 18 + Üre / 2.8

Sıvı Elektrolitlerde Normal Değişmeler

İnternal ve eksternal su değişimlerinin ve bunla­rı kontrol eden ana prensiplerin bilinmesi büyük ameliyata girecek hastalarda izelenecek yolun belir­lenmesi açısından önemlidir. Normal bir insanda bu dengeyi sürdüren faktörlerin bilinmesi gereklidir. Sıvı Elektrolit Dengesizlikleri

Antidiüretik hormon (ADH): Vazopressin ola­rak da bilinir, arka hipofizden, supraoptik ve supra-ventriküler alanlardan salgılanır. Plazma osmore-septörlerinin uyarılması nörohipofizden ADH’nin salgılanmasına neden olur. Plazma volüm değişik­likleri de, osmololiteden ayrı olarak, ADH salgısına neden olur. ADH, böbreklerde suyun geri emilimini artırarak, su atılımını azaltır. Ameliyatlar ve travma­lardan sonra ADH salgısı artar. Keza korku, ağrı, en­feksiyonlar, anestetikler de ADH salgısını artırırlar.
Aldosteron: Adrenal korteks zona glomerulosa-dan salgılanan steroid yapıda bir hormondur. Vü­cuttaki temel etkisi, böbreklerden sodyumun tutul­ması ve böylece hücredışı sıvı volümünün artırılma­sıdır. Aldosteron sodyum, potasyum ve hidrojen iyon transportunda özel bir etkiye sahiptir. Aldoste­ron reseptörleri renal tüplerdedir ancak tükürük be­zi ve kolon mukozasında da reseptörler vardır. Al-dosteronun kontrolü primer olarak renin-anjioten-sin mekanizmasıyladır. Plasma volümü ve kalbin pompa gücü de uyaranlardır.

Böbrekler: Kardiak debinin yaklaşık %25’i böb­reklerden geçer ve 180 L/gün ultrafiltrat oluşur. Bu ultrafiltratın %15-20’si Henlenin çıkan kolundan ge­ri emilir. Geri kalan kısım distal tubuluslar aracılığı ile geri emilir. Na+ geri emilimi distal tubuluslara kadar devam eder. Na+ geri emilirken K+ ve H+ iyonları lümene salgılanır. Bu değişim aldosteron tarafından kontrol edilmektedir. Terminal nefronda ADH mevcudiyetinde su geri emilimi devam eder. K+’un hemen tamamı proksimal tüplerden ve Hen­lenin inen kolu boyunca geri emilir. Hücreiçi K+ miktarı artınca, distal tubulilerde ve toplayıcı kanalların başında lümene K+ verilir ve bunu aldosteron sağlar. Böyle durumlarda K+ atılımı artar. Böylece böbrekler sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanmasın­da çok önemli rol oynarlar. Sıvı Elektrolit Ppt

Vücut Sıvı Değişikliklerinin Sınıflandırılması

Hücredışı sıvı değişikliklerinin direkt ölçümü ancak laboratuar ortamlarında yapılabilir. Pratikte indirekt olarak hücredışı sıvı değişimleri ölçülebilir. Vücut sıvı değişimleri üç farklı şekilde olur. Bunlar:
1. Volüm değişiklikleri.
2. Konsantrasyon (yoğunluk) değişiklikleri.
3. Kompozisyon (kapsam) değişiklikleri.

Volüm Değişiklikleri

Volüm eksilmeleri. Dolaşımdaki etkili sıvı volü-münün azalmasıdır. Cerrahi hastalarda sıklıkla kar­şımıza çıkan bu durumda sadece su kaybı değil, ay­nı zamanda elektrolit kayıpları da söz konusudur. Hücredışı bölümde volüm açığına sebep olan olay­lar: kusma, kanama, nazogastrik aspirasyon, ishal, gastrointestinal fistüller, yaralanma ve enfeksiyon­larda sıvı sekestrasyonları, intraabdominal enflama-tuar olaylar, peritonitler, barsak tıkanmaları ve ya­nıklardır.
Hipovolemi belirtileri doku perfüzyonunun azalması ile ilgilidir. Hipovoleminin derecesine ve­ya gelişme hızına bağlı olarak semptomlar belirsiz veya şiddetli olabilir. Hücredışı bölümün hacminin %10’unun kaybolması durumunda iştahsızlık, hal­sizlik, apati ve idrar miktarının azalması gibi hafif belirtiler ortaya çıkar. Hacim azalması %10-20 veya daha fazla olduğunda hipotansiyon, taşikardi, sant­ral venöz basınçta (CVP) düşme ve idrar miktarında belirgin azalma, şok ve koma ortaya çıkar.

70 kg ağırlığında bir erişkinin sıvı açığı meydana getirmeyecek düzeyde bazal sıvı gereksinimi 1600-2000 mL/gün veya 20 mL/kg/gün’dür. Travma ve­ya ameliyat sonrası, aşırı kayıplar olmadığı sürece, bu bazal gereksinim 30 mL/kg/gün (2000-2500 mL/gün) kadar olur.

Volüm fazlalıkları. Plasma ve hücreler arası sıvı volümü beraber artmıştır. Genellikle iatrojenik ola­rak yada siroz veya kalp yetmezliğinde sekonder olarak gelişir. Hücredışı bölüm volümü esas olarak Na+ ile düzenlendiğinden, hipervolemi durumların­da Na+ da artmış bulunur. Bu konu daha detaylı ola­rak hipernatremi konusunda ele alınmıştır.

aldosteron azlığıaldosteron azlığı nedircerrahi sıvı elektrolit dengesizlikleri soru ve cevaplarıcinsel sıvı değişimiçocuklarda potasyum replasmanıçocuklarda sıvı elektrolit dengesi pdfçocuklarda sıvı elektrolit dengesizlikleri pdfçocukta su dengesinin hormonal kontrolü/pptconn sendromunda potasyum replasmanıelektrolit dengesi nasıl sağlanırelektrolit sıvısıhenlenin çıkan kalın kolunda sodyumhiperozmotik hiponatremiintrasellüler sıvı konsantrasyonlarıintrasellüler sıvının ana katyonukalsiyum replasmanı nasıl yapılırmiliekivalan kaç milimoldurmilimol litre kaç miliekivalanPEDİATRİk PDFpotasyum dengesizlikleri ile ilgili resimlerpotasyum geri emilimi şekillipotasyum nasıl elde edilirpotasyum nasıl yapılırpotasyum replasman tedavisipotasyum replasmanıpotasyum replasmanı nasıl yapılırpotasyum replasmanı nasıl yapılır pdfpotasyum replasmanıtedavisisivi dengesi̇ bozukluklariiSIVI ELEKTROLİT DENGESİZLİĞİ PDFsivi pdfsıvı değişimisıvı elektirik dengesini tedavisisıvı elektrik dengesisıvı elektrolit dengesisıvı elektrolit dengesi çıkmış sorularsıvı elektrolit dengesi pdfsıvı elektrolit dengesi resimsıvı elektrolit dengesi tanımısıvı elektrolit dengesi ve hastalıklarısıvı elektrolit dengesinin bozukluk nedenlerisıvı elektrolit dengesizliklerinde kullanılan sıvılarsıvı elektrolit ve asit baz denge ve dengesizliklerisıvılardaki değişimsıvıve elektrik dengesizliğinin nedenleri nelerdirsu dengesi ilgiliresimsu elektrolit dengesi bozukluğusu ve elektrolit dengesi bozukluklarıvücuttaki sıvıve elektrolit kayıplarının nedenleri

Sivi Elektrolit Dengesi ve Bozukluklari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.