Kuduzdan Korunmanın Yolları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kuduz hastal???ndan korunmak için kedi ve köpeklerin mutlaka a??lanmas?, evcil hayvanlar?n ba??bo? ya da vah?i hayvanlarla temas etmesine engel olunmas? gerekti?i bildirildi.

555922_detay

Trabzon ?l Sa?l?k Müdürlü?ü “Dünya Kuduz Günü” dolay?s?yla yaz?l? bir aç?klama yapt?. Kuduzun, insanlar dahil bütün s?cak kanl? memelilerde görülebilen, beyne yerle?erek felçlere yol açan ve ölümle sonuçlanan bir virüs hastal??? oldu?u hat?rlat?ld?.
Kuduz hastal???n?n da kuduza yakalanm?? bir hayvan?n ?s?rmas?yla, kuduz hayvan?n salyas?n?n aç?k yaraya, kesik, s?yr?k veya çatlak deriye, göz, a??z veya buruna temas etmesiyle, kuduz hayvan?n t?rmalamas?yla ve yine kuduz etinin ya da sütünün çi? olarak tüketilmesiyle bula?abildi?i belirtildi.

Kuduza yakalanm?? bir evcil hayvanda baz? huy de?i?iklikleri görülece?i ifade edilen aç?klamada, hastal???n belirtilerine ili?kin ?u bilgilere yer verildi:

“Daha önceleri normal davran?? gösteren hayvanlar sinirli ve sald?rgan olurlar. Dikkatlerini çeken her ?eye kar?? ?s?rma ve sald?rma iste?i gösterirler. Yutak felcine ba?l? olarak yutkunma reflekslerini yitirdiklerinden, sudan korkarlar ve a??zlar?ndan a??r? miktarda salya akt??? görülür. Vah?i hayvanlar, insanlara olan korkusunu yitirirler ve evcil hayvan gibi insanlara yakla?abilirler. Genelde gece ortaya ç?kan vah?i hayvanlar, gündüz de ortal?kta görülebilirler ve dikkatini çeken her cisme sald?rabilirler. Hastal???n ileri safhalar?nda felç geli?ir ve hayvan komaya girerek ölür.”

Kuduzun insanlardaki hastal?k belirtilerinin ise ?u ?ekilde s?raland?: “Virüsün vücuda girmesinden itibaren yakla??k 3-8 hafta sonra ortaya ç?kar. Hastal?k insanlarda ilk önce halsizlik, bulant?, ba? ve bo?az a?r?s? gibi hastal??a özel olmayan belirtilerle ba?lar. Is?r?k yeri ve çevresinde a?r? ve ka??nt? görülebilir. Yutak felci nedeniyle kuduzun karakteristik belirtisi olan sudan korkma görülür. Daha sonra hasta girer.”

Kuduz hastal???ndan korunmak için kedi ve köpeklerin mutlaka a??lanmas? gerekti?ine vurgu yap?lan aç?klamada, “Evcil hayvanlar?n ba??bo? ya da vah?i hayvanlarla temas etmesine engel olunmas? gerekir. Ba??bo? hayvanlara yakla??lmamal?d?r. Çevrede garip davran??lar sergileyen veya ölmü? hayvan görüldü?ünde mutlaka ilgili yerler haberdar edilmelidir.” ifadelerine yer verildi.

Kuduzdan Korunmanın Yolları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.