SGK Sözleşmesi için İstenilen Belgeler – Sosyal Güvenlik Kurumu ile Anlaşma İçin Gerekli Belgeler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

2007 yılında ‘SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’ İLE ilk defa Sözleşme imzalayacak olan Özel Sağlık Kuruluşlarının Uygulaması Gereken İşlemler
1-) İlk Defa Sözleşme Yapmak İçin Başvuru Yeri;
Bölgemiz(İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Aydın,Uşak) dahilindeki illerde faaliyet gösteren ‘Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış hastaneler ile Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan tıp merkezleri ve özel dal merkezleri”nin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilk defa sözleşme imzalama talepleri Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilecektir. Müdürlüğümüz bünyesinde  bu işlemler Müdürlüğümüz 6. katta bulunan 606-607 numara odalarda faaliyet gösteren “Sağlık Servisi”nde yapılacaktır. Anılan servisimizin telefon numaraları (0-232-441 38 20/Dah; 363-507)’dir.
2-) İlk Defa Sözleşme Yapmak İçin Başvuru Süresi;
Sosyal Güvenlik Kurumu 2007 Sağlık Hizmetleri Sözleşme talep ve değerlendirme işlemleri 14.06.2007 tarihi itibari ile başlanmıştır. İlk aşamada Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilk defa sözleşme imzalayacak merkezlerden Başvuru dilekçesi (Ek:1) ile dilekçe ekinde yer alan (Taahhütname-1; Taahhütname-2; Taahhütname-3; Sözleşme Talep Formu; Faaliyet İzin Belgesi/Ruhsat(Noter Onaylı); Hekim/Fizyoterapist Bildirim Formu(Merkez Onaylı); Sözleşme Branş Listesi ve En Son Yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi) belgeler Müdürlüğümüze teslim edilecek ve MEDULLA Sisteminden şifreler verilerek hasta sevki 15.06.2007 tarihi itibari ile açılacaktır. Merkezler Başvuru Dilekçesi ekinde imzalamış oldukları Taahhütname-2 gereği 10(on) gün içerisinde sözleşme için gerekli olan diğer belgeleri dosya halinde bir üst yazı ekinde Müdürlüğümüze teslim edeceklerdir. Bu süre zarfında belgelerini teslim etmeyen merkezlerin sözleşmeleri 15.06.2007 tarihi itibari ile imzalanmamış sayılacak ve merkeze herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.Başvuru Dilekçesi ile Müdürlüğümüze başvuruda bulunan merkezlerin yapacağı işlemler aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir.
3) DOSYA PLANI VE İSTENEN BELGELERİN MAHİYETİ VE DÜZENİ:
Özel Hastaneler(Dal Hastaneleri Dahil) Kırmızı Renkli; Tıp Merkezleri Mavi Renkli; Dal Merkezleri Sarı Renkli;  Diyaliz Merkezleri Beyaz renkli bunların dışındaki merkezler ise Yeşil renkli klasörler içerisinde belgelerini Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Dosya içi planı ve dosyada bulunması gereken belgelerin mahiyetleri aşağıda açıklanmaktadır.
A-) Şirket Bilgileri ve Ruhsat Bilgilerini Kapsayan Ana Dosya; Bu doysa klasör içerisinde Kırmızı renkli tam kapaklı olarak hazırlanacaktır. Dosya içinde bulunan evraklar ise poşet dosyalar içerisinde ve aşağıdaki sıralama dahilinde olacaktır.
1-) Sözleşme Talep Formu: Sözleşmenin Ek:3’de yer alan form merkez tarafından tüm bilgileri eksiksiz ve tam olarak doldurulacak ve şirket yetkilisi tarafından imzalanacaktır.
2-) Şirket Kuruluşuna İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi:
a) En son yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi(Aslı veya Noter Onaylı Sureti);
b) Merkezinizin ilk kuruluşundan sonra adres değişikliği yapılmış ise, yapılan adres değişikliğinin belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi(Aslı veya Noter Onaylı Sureti);
c) Merkezinizin unvanında değişiklik yapılmış ise bu değişikliğin belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi(Aslı veya Noter Onaylı Sureti);
d) Anlaşma yapacak olan merkez herhangi bir şirketin şubesi ise şubenin açılışına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi(Aslı veya Noter Onaylı Sureti);
3-) Ticaret Sicil Memurluğu’ndan Alınacak Şirket Kurucu ve Güncel Ortakları Belirtir
 Belge(Asıl) ;
Merkezinizin kurucu ve hisse ortaklarının belirtildiği Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınacak belge teslim edilecektir.
4-) Merkeziniz Adına İmza Vermeye Yetkili Kişi/Kişileri Belirten Vekaletname (Noter Onaylı);
 
Merkez adına imza vermeye yetkili kişi ve/veya kişilerin belirtildiği noter onaylı vekaletnamenin teslim edilmesi gerekmektedir. Vekaletname verilen kişi ve/veya kişilerin “Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sözleşme yapmaya yetkili” ibaresi mutlak surette vekaletnamede bulunmalıdır. Kendisine merkez tarafından temsil yetkisi verilen kişi ve/veya kişilere vekalet veren şirket kurucu ve/veya hissedarlarının vekaletnameyi müştereken ve/veya münferiden verip vermediği ‘Vekaletname’de kontrol edilecektir.
5-) Merkeziniz Adına İmza Vermeye Yetkili Kişi/Kişilere Ait İmza Sirküleri (Noter Onaylı);
Vekaletname eki sirküler asıl ve/veya noter onaylı olmalıdır.
 6-)  Vergi Levhası(Noter Onaylı Olmalıdır);
Merkezin gerçek kişi olması halinde vergi levhasının noterden onaylanmış bir suretinin teslim edilmesi gerekmektedir.
7-) Merkeze Ait Ruhsat Belgesi(Noter Onaylı);
           
            Merkezinizin ruhsattaki adı ile Ticaret Sicil Gazetesindeki adı aynı olmalıdır. Ruhsatta belirtilen tüm alanlarla sözleşme imzalanacaktır. Merkezde bulunan laboratuarların ruhsatları da ayrıca teslim edilecektir.
            8-) Ruhsat Tarihi 6 Ayı Geçmiş Olan Merkez Ruhsatlarının Halen Geçerli Olduğuna Dair İlgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden Alınacak Belge;
            İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınacak belge içerisinde ruhsat açılımı bulunmalıdır. Yani bu belge içerisinde ruhsatta belirtilen tüm branşlar ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
            9-) Merkezin Faaliyet Gösterdiği Branşlara Ait Valilik Onaylı Faaliyet İzin Belgesi(Noter Onaylı):
            21.10.2006 tarih, 26326 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ‘Özel Hastaneler Yönetmeliği’ gereği İlgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tanzim edilen ve Valilik tarafından onaylanan belgedir. Bu belge bir çok hastane tarafından temin edilememiş olup, bu belge yerine ruhsat açılımının bulunduğu ve ruhsatın halen geçerli olduğuna dair ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınacak belgenin aslı Müdürlüğümüze ibraz edilecektir.
            B-)  Merkezin Hizmet Alımı Yaptığı Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Belgeler:
            Bu belgeler dosya içerisinde Beyaz renkli tam kapaklı naylon dosyalarda hazırlanacaktır. Her sözleşme için tanzim edilen belgeler birer poşet dosya içerisinde yer almalıdır. Bu belgeler;
            1-) Anlaşma Yapılan Sağlık Kurum ve Kuruluşunun Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi(Noter Onaylı);
            2-) Sağlık Kurum ve Kuruluşu İle Yapılan Sözleşme Örneği(Noter Onaylı);
               Yapılan sözleşme ‘Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi’nin 3.1.13. maddesinde belirtilen koşulları taşımalıdır.
 
           
C-) Merkezde Görev Alan Hekime İlişkin Belgeler; 
            Bu belgeler her bir branş için ayrı ayrı olmak üzere Mavi renkli tam kapaklı naylon dosyalarda hazırlanacaktır. Branşların klasör içerisindeki dağılımı ruhsatta/faaliyet izin belgesinde yer alan sıralama dahilinde olacaktır. Hekimlere ait belgeler kapaklı naylon dosya içerisinde toplu olarak bulunacaktır. İlgili branşta çalışan tüm hekimlerin(tam zamanlı/yarı zamanlı) bulunması gereken belgeleri aşağıda açıklanmıştır. Bu belgeler aşağıdaki sıralama dahilinde yer alacaktır.
            1-) Satın Alınan Sağlık Hizmetleri Konusunda İşlemleri Yapacak Sorumlu Uzman Hekimin Uzmanlık Diploması ve Uzmanlık Belgesi (Asıl ve/veya noter onaylı);
           
            Anlaşma talebinde bulunan merkezlerin, sözleşme konusuna göre çalışacak sorumlu uzman hekimin Uzmanlık Belgesi ve Diplomasının  aslı ve/veya noter onaylı bir örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında Merkezde görev yapacak yarı zamanlı uzman hekimler içinde bu belge istenecektir. Bu belgeler de dosya içerisinde yer alacaktır.
            2-) Muayenesi Olup Olmadığına ve Başka Bir Özel Kuruluşta Çalışıp-Çalışmadığına Dair Tabip Odasından Alınacak Belge (Asıl);
           
            Anlaşma talebinde bulunan merkezde görev yapacak hekimin muayenesinin olup olmadığı ve başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışıp çalışmadığına ilişkin ilgili Tabip Odasında belge alınması gerekmektedir. Tabip odasından alınan belgede hekimin çalışma şekli ayrıntılı olarak belirtilecektir. Örneğin ‘……… hekim odamıza kayıtlıdır’ gibi ibare bulunan belgeler kabul edilmeyecektir. Bu belge tam zamanlı/yarı zamanlı tüm hekimler için teslim edilecektir.
            3-) Tam Zamanlı Çalışan Hekimin Herhangi Bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda Çalışıp Çalışmadığına Dair Yetkili Merciden Alınacak Belge (Asıl);
            Anlaşma talebinde bulunan merkezde tam zamanlı görev yapacak hekime ait ilgili hekimin herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışıp çalışmadığını gösteren İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınacak belgenin aslının teslim edilmesi gerekmektedir.
            4-) Yarı Zamanlı Hekimler İçin Yetkili Merciler Tarafından Verilmiş, Başka Bir Sağlık Kurum/Kuruluşunda Çalışabileceğine Dair İzin Belgesi(Asıl);
            Anlaşma talebinde bulunan merkezde yarı zamanlı olarak görev yapacak hekimin, başka bir sağlık kurum ve kuruluşunda görev yapabileceğine dair yetkili merci(çalıştığı sağlık kuruluşu) tarafından verilecek izin belgesinin aslı Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
            5-) Noter Tarafından Düzenlenecek İmza Sirküleri;
            Anlaşma talebinde bulunan merkezde görev yapan tam veya yarı zamanlı hekimlerin noter tarafından düzenlenmiş İmza sirkülerleri Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
           
           
           
6-) Sağlık Kurum ve Kuruluşu İle Hekim Arasında Düzenlenen İş Akti;
            Anlaşma talebinde bulunan merkezde görev yapacak tam ve/veya yarı zamanlı hekim ile sağlık kurum ve kuruluşu arasında imzalanan İş Akti Müdürlüğümüze teslim edilecektir. Bu iş aktinde merkezde görev yapacak hekimin işe başlama ve sözleşmenin bitiş tarihi belirtilecek, tam zamanlı/yarı zamanlı çalışma koşulları açıkça yazılacak, sağlık kurum ve kuruluşunun onayı bulunacaktır. İş Akti ile görev yapan tüm hekimlerin Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. Sağlık Kurum ve kuruluşunun sahibi, yönetim kurulu üyesi, kurucu ortağı olan hekimler için iş akdi aranmayacaktır.
            7-) Hekimin SSK İşe Giriş Bildirgesi;
            Anlaşma talebinde bulunan merkezde tam zamanlı görev yapacak hekime ait SSK İşe Giriş Bildirgesi Müdürlüğümüze teslim edilecektir. Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında olan hekimler için bu belge aranmayacaktır. 
            8- ) Personel Çalışma İzin Belgesi 1 Nüsha Noter Onaylı yada Aslı gibidir
            Hekimin personel çalışma izin belgesi noterden yada İl Sağlık Müdürlüğü’nden aslı gibidir  yaptırılacak
            9- ) Hekimin Biyokimya Radyoloji yada Fizik Tedavi ruhsatı var ise Ruhsat Tarihi 6 Ayı Geçmiş  İse  Ruhsatlarının Halen Geçerli Olduğuna Dair İlgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden Alınacak Belge
                                                                                                                                     
            D-) Merkezde Görev Yapacak Fizyoterapistlere Ait Belgeler;
            Anlaşma talebinde bulunan merkezin ruhsatında ‘Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon’ branşı bulunuyor ise bu alanda çalışacak ‘Fizyoterapist’ e ait aşağıda belirtilen belgelerin tanzim edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler klasözr içerisinde yeşil renkli tam kapaklı naylon dosyalarda hazırlanacaktır. Her bir fizyoterapiste ait belgeler naylon poşet dosya içerisinde bulunmalıdır.
            1-) Diploma(Noter Onaylı);
            Anlaşma talebinde bulunan merkezde görev yapan fizyoterapiste diploma belgesinin noter tasdikli sureti teslim edilecektir.
            2-)  Sağlık Kurum ve Kuruluşu İle Fizyoterapist Arasında Düzenlenen İş Akti;
           
            Anlaşma talebinde bulunan merkezde görev yapacak fizyoterapist ile sağlık kurum ve kuruluşu arasında imzalanan İş Akti Müdürlüğümüze teslim edilecektir. Bu iş aktinde merkezde görev yapacak fizyoterapistin işe başlama ve sözleşmenin bitiş tarihi belirtilecek, sağlık kurum ve kuruluşunun onayı bulunacaktır.
           
3-) Fizyoterapiste Ait  SSK İşe Giriş Bildirgesi;
            Anlaşma talebinde bulunan merkezde görev yapacak fizyoterapiste ait SSK İşe Giriş Bildirgesi Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
            Yukarıda açıklaması yapılan belgeler içerisinde yer alan ve noter onayı istenen belgelerin, belgeyi düzenleyen resmi kurum/kuruluşlar tarafından son altı ay içerisinde ‘ASLI GİBİDİR’ olarak onaylanan belgelerde noter onayı aranmayacaktır.
            Ayrıca ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmetleri Satınalma Sözleşmesi’ 2(iki) nüsha olarak hazırlanarak,  şirket yetkilisi tarafından ilgili yerleri tanzim edilerek ve imzalanarak Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
            Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

SGK Sözleşmesi için İstenilen Belgeler – Sosyal Güvenlik Kurumu ile Anlaşma İçin Gerekli Belgeler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.