Ses Kisikligi Ses Kisilmasi Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ses Kısıklığı, Ses Kısılması Tedavisi

Ses kısıklığı, patolojik ses değişimlerini ta­nımlayan temel bir terimdir. Ses kısıklığı ol­duğu zaman, sesimiz havalı, kaba, gergin olabilir ve şiddetinde ya da frekansında de­ğişik olabilir. Sesteki değişim genellikle, ses oluşumunda rol oynayan larinksin bir bölümünü oluşturan vokal kıvrımlardaki hastalıklara ya da patolojik durumlara bağ­lıdır.

Ses kısıklığının birçok nedeni vardır. Bun­ların büyük bir çoğunluğu genellikle kısa sürede iyileşir. En sık rastlanılan neden akut larinjittir. Bu durum ya bir üst solu­num yolu enfeksiyonu veya kötü ses kulla­nımına bağlı bir irritasyon sonucu oluşur. Daha uzun süren ses kısıklıkları ise genel­likle sesin yanlış ve aşırı kullanılmasına bağlıdır. Bu alışkanlıklar, vokal kıvrımlarda nodul veya polip gibi selim larinks patolo­jilerinin oluşumuna neden olabilir. Vokal nodüller çocuklarda veya sesini kötü ve yanlış kullanan erişkinlerde sıktır. Polip ve­ya nodüller nadiren kanserleşirler.

Erişkinlerde ses kısıklığının diğer sık rastla­nılan nedeni de gastroözofageal reflüdür. Reflü nedeni ile ses problemi yaşayan has­taların büyük bir çoğunluğunda göğüste yanma şikayeti yoktur. Genellikle ses sa­bahları kötüdür ve günün ilerleyen saatle­rinde düzelir. Bu hastalarda genelde bo­ğazda bir takıntı hissi, mukus birikimi ve aşırı bir boğaz temizleme ihtiyacı vardır.

Sigara içimi de ses kısıklığına neden olan bir başka durumdur. Sigara içimi, larinks kanserinin temel nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle sigara içen kişilerde ses kısıklığı hasta tarafından daha ciddi olarak ele alınmalı ve kısa sürede bir KBB uzmanına başvurulmalıdır.

Tüm bunların dışında, sık olmamakla bir­likte alerji, tiroid bezi hastalıkları, nörolojik hastalıklar, larinks travması ve nadiren de normal mestrüel siklus ses kısıklığı nedeni olabilir. Ayrıca yaşlılıkla birlikte larinksin kas ve iskelet yapısındaki değişikliklere bağlı olarak ses kısıklığı oluşabilir.

Ses kısıklığını değerlendirmede, öykü çok önemlidir. Hastanın öyküsünde semptom­ların süresi, sesi kullanım şekli ve sıklığı, sigara veya toksinlere maruz kalma ve nö­rolojik bir hastalık olup olmadığı dikkatlice sorgulanmalıdır. Anamnezden sonra mu­ayeneye geçilmelidir. Muayenede rutin KBB ve baş boyun muayenesi sonrası spe­sifik larinks muayenesi yapılmalıdır. La­rinks aynası ile yapılan indirekt muayene sonrası, fleksibl ve rijit endoskopik muaye­ne yapılmalıdır. Rijit laringoskopi özellikle stroboskopik ışık altında yapılmalıdır. Böy­lelikle her bir vokal siklus ayrıntılı olarak incelenebilir. Fleksibl nazofibroskopi ile konuşma sırasındaki larinksin hareketleri dinamik olarak değerlendirilebilmektedir. Tüm bu muayene yöntemlerine ilaveten mümkünse akut analiz de yapılarak ses pa­rametreleri hakkında nesnel veriler elde edilmelidir.

Ses Kisikligi Ses Kisilmasi Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.