Larenks Kanseri Nedir Larinks Kanseri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Larinks Kanseri, Larenks Nedir, Larenks Kanseri

Üç haftadan fazla süren ses kısıklığı, siga­ra içen bir kimsede öncelikle kanseri dü­şündürmelidir. Ses kısıklığı, ses kıvrımları tutulduğunda birincil olarak ya da öteki bölgeler tutulduğunda ikincil olarak orta­ya çıkar. Dispne ve disfaji önemli bir tutu­lum olduğunu gösterir. Kulağa vuran ağrı ve boyunda lenfadenopati de hastalık be­lirtisidir.

Anamnezde sigara-alkol bağımlılığı, kro­nik larinjit, yaş ve genel durumla ilgili bil­giler alınmalıdır. Ses kısıklığına eşlik eden yutma, yutkunma güçlüğü, hemoptizi, ku­lağa vuran ağrı, kilo kaybı ve halitozis sorulmalıdır.

Klinik muayenede inspeksiyonla larinks deformitesi ve boyunda şişlik aranır.
Palpasyonla kıkırdak tutulumu, interkarti-lajinöz membranların durumu, karaciğer metastazı aranır.
Larinks kanseri tanısı ayna ya da fiberop-tik araçlarla yapılan laringoskopi sırasında tümörün görülmesi ile konur. Larinks kanserinin %10-15’i ikinci bir lokalizasyon gösterir. Bu nedenle panendoskopi yapıl­ması gereği vardır. Direkt laringoskopi ile tümörün yayılımı saptanır, biyopsi alınır ve panendoskopi ile ikinci lokalizasyon aranır. Kesin tanı alman biyopsinin pato­lojik tetkiki ile konur. Boyun BT’si larinks tutulumu ve LAP belirlenmesi açısından gereklidir.

Karaciğer ultrasonu, akciğer grafisi metas­taz açısından gereklidir. Bu incelemeler sonucu tümör TNM sınıflaması ile sınıflan­dırılır. T1-T2 larinks hareketlidir. Tümör 1 veya 2 anatomik bölgeyi tutmuştur. T3-T4 daha geniş tümör ve larinksin hareket kı­sıtlılığını gösterir. Boyunda lenfadenopatiler N ile gösterilir:

NO + Adenopati yok
Nl 3 cm’den küçük LAP
N2 3-6 cm arası LAP
N3 6 cm’den büyük LAP
MO metastazın olmadığını; M metastaz ol­duğunu gösterir.

Larinks kanseri tedavisi cerrahi ve radyo­terapi ile yapılır. Tedavide eşit şartlar söz konusu olduğunda sesin korunması bakı­mından daha iyi sonucu veren tedavi seçi­lir.

ileride ikinci bir kanser çıkacağını düşü­nerek, elde tedavi şansları bulundurmaya dikkat etmek gerekir.
Tedavi seçeneklerinden total larinjektomi larinksin tamamının rezeke edilip trake-anm deriye ağızlaştırılması ile yapılır. Par­siyel larinjektomi ile hava yolu korunur ancak ameliyat sonrası aylarca aspirasyon sorunu yaşanabilir. Parsiyel larinjektomi kontrendikasyonları arasında ileri yaş, so­lunum yetersizliği, tümörün yayılımı sayı­labilir. Sadece vokal kıvrımlara lokalize tü­mörler dışında her zaman boyun diseksi-yonu endikasyonu vardır.
Radyoterapi de Kobalt ve Lineer Akseiera-tör kullanılır. 6 ay süre ile radyodermit gö­rülebilir. Eğer radyoterapi sonrası nüks ge­lişirse, ilk lezyon parsiyel cerrahi endikas­yonu sınırında olsa bile total larinjektomi yapılmalıdır. Bunun nedeni, radyoterapiye bağlı majör iyileşme sorunlarından kay­naklanmaktadır. Kemoterapinin tedavide doğrudan yeri olmamakla birlikte adjuvan tedavi olarak Cisplatinium ve 5/Flurora-uracile kullanılmaktadır. Tedavi seçiminde yaş-meslek, tümörün yayılımı, TNM sınıflaması ve hastanın genel durumu göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Ses kıvrımı hareketli ise kordektomi, frontolateral ve subtotal suprakrikoid larenjek-tomi yapılabilir. Larinks fikse ise total la­rinjektomi endikasyonu vardır.

Supraglottik bölge lezyonlarında ventrikül tutulmuşsa ileri bir vaka demektir ve total larinjektomi uygun olur. Sadece vestibüle sınırlı lezyon varsa supraglottik parsiyel larinjektomi endikasyonu vardır. Subglot-tik larinks kanserinde tedavi seçeneği to­tal larinjektomidir. Boyun lenf gangliyon-larının mutlaka cerrahi tedavisi yapılmalı­dır. Glottik bölgenin bu bölgeye sınırlı lez­yonlarında boyun diseksiyonu lenf drena­jı olmadığından gerekmez. 2 cm’den kü­çük LAP’lar için fonksiyonel boyun disek­siyonu daha büyük LAP’lar için radikal bo­yun diseksiyonu uygundur.

Larinks kanserinin radyoterapisi stage 3 ve stage 4 tümörlerde ve +LAP’larda cerrahi tedavi sonrası ya da birincil olarak hasta cerrahi istemiyor ya da cerrahiye kontren-dikasyon varsa yapılır. Kemoterapi yar­dımcı tedavi yöntemi olup genelde 3 ila 5 kür FU ve Cisplatinium beraber kullanılır.

Prognoz Tl ve T2 tümörlerde çok iyidir. Prevansiyon için alkol ve sigaranın bırakıl­ması gerekir.

Larenks Kanseri Nedir Larinks Kanseri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.