Seralin 50 mg

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

SERALİN® 50 mg Çentikli Film TabletFORMÜLÜHer çentikli film tablette,50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur.Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171).FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİFarmakodinamik özelliklerSertralin oral yoldan kullanılan bir antidepresandır. Kimyasal olarak, diğer antidepresanlardan farklı bir yapıya sahiptir. Etkisini, santral sinir sisteminde serotonin (5-HT) geri-alımını inhibe ederek gösterir. Nöronlarda, noradrenalin ve dopamin geri-alımı üzerinde belirgin bir etkisi yoktur. In vitro araştırmalarda, adrenerjik, kolinerjik, GABAerjik, dopaminerjik, histaminerjik, serotonerjik (5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2) ve benzodiyazepin reseptörleri üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.Farmakokinetik özelliklerEmilimSertralin, oral yoldan alındıktan sonra 4.5-8 saat içinde en yüksek plazma konsantrasyonu elde edilir. Yemeklerle birlikte alındığında, emilen miktar artmakta ve en yüksek plazma derişimine ulaşma süresi kısalmaktadır (5.5 saat). Günde tek doz olarak verildiğinde, sabit plazma derişimine ortalama 1 hafta içinde ulaşılır.Dağılım% 98 oranında plazma proteinlerine bağlanır.MetabolizmaSertralin karaciğerden ilk geçiş sırasında yoğun olarak metabolize olur.AtılımSertralinin terminal yarılanma ömrü yaklaşık 26 saattir. Verilen dozun ortalama % 40-45’i metabolitler halinde idrara geçer. Geriye kalan doz feçesle atılır. Feçesle atılan miktarın yaklaşık % 12-14’ü metabolize olmamış sertralindir.Karaciğer yetmezliğinde farmakokinetikHafif karaciğer bozukluğu (Child-Pugh skoru 5-6) olan hastalarda sertralinin plazma klerensinin azaldığı ve plazma derişiminin, karaciğer yetmezliği bulunmayan kişilere göre, yaklaşık 3 kat arttığı saptanmıştır (“Kullanım şekli ve dozu” bölümüne bakınız).Böbrek yetmezliğinde farmakokinetikHafif-orta (kreatinin klerensi=30-60 ml/dak), orta-ağır (kreatinin klerensi=10-29 ml/dak) ve ağır (hemodiyaliz uygulanmakta olan) böbrek yetmezliği olan hastalarda sertralinin tek dozfarmakokinetiği değişmemektedir. Ancak, bu tür hastalarda sertralinin kararlı durum farmakokinetik çalışmaları yeterli olmadığı için, dikkatli olunmalıdır.ENDİKASYONLARISertralin, depresyon tedavisinde kullanılır. Tatminkar bir yanıtı takiben sertralin tedavisine devam edilmesi, depresyonun başlangıç epizodunun nüksünün veya yeni depresyon epizodlarının oluşmasının engellenmesinde etkilidir.Sertralin, obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde endikedir.Sertralin, obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 yaşından büyük pediyatrik hastaların tedavisinde endikedir.Sertralin, agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluğu dahil olmak üzere panik bozukluğu tedavisinde endikedir.Sertralin, travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde endikedir.Sertralin, premenstrüel disforik bozukluk tedavisinde endikedir.KONTRENDİKASYONLARISeralin®’in bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır. Mono-amin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) kullanan hastalarda kontrendikedir. Pimozid ile birlikte kullanımı kontrendikedir.UYARILAR / ÖNLEMLERAntidepresan ilaçların özellikle çocuk ve gençlerdeki kullanımlarının, intihar, düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma, azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakınen izlenmesi gereklidir.Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de antidepresan ilaçların kullanımı gerektiğinde özellikle ilk 5 ay ve doz değiştirme durumlarında daha fazla olmak üzere, hastaların intihar, düşünce ve davranışlarında artış olasılığı yönünden uyarılması ve yakın takibi gereklidir.Paroksetin, fluvoksamin, fluoksetin, sertralin ve sitalopram gibi SSRI’lar ve venlafaksin, mirtazapin gibi bazı yeni antidepresanlar, gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde, özellikle tedavinin ilk haftalarında ajitasyon şeklinde zarar verici davranış değişikliğine neden olabilirler.Bu nedenle, hastanın, özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde, huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı açısından gerek ailesi gerekse tedavi eden kişiler tarafından yakından izlenmesi gereklidir.SSRI’lar ile venlafaksin ve mirtazapin gibi yeni antidepresanlar ile tedavi aniden sonlandırıldığında “kesilme belirtileri” ortaya çıkabildiğinden, ilaç kullanımının doz azaltılarak sonlandırılması uygundur.SSRI’lar ile MAOİ kombine kullanımı sırasında ciddi yan etkiler gözlenmiştir. Bu yüzden sertralinin de bir MAOİ ile kombine kullanımı önerilmez. MAOİ tedavisinden sertralin tedavisine geçilecekse ya da tersi yapılacaksa, yeni tedaviye başlamadan önce en az 14 gün ara verilmesi gerekir.Sertralin, trisiklik antidepresanlarda olduğu gibi kilo alımına yol açmaz, tersine bazı hastaların sertralin tedavisi sırasında kilo kaybettiği bildirilmiştir.Sertralinin epilektik hastalıklarda kullanımıyla ilgili elde veri olmadığı için, bu grup hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Sertralin karaciğerde yoğun olarak metabolize olduğundan karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Depresyonda intihar girişimi olasılığı bulunması ve belirgin remisyon oluşuncaya kadar devam edebilme olasılığı nedeniyle hastalar tedavinin başlangıç dönemlerinde yakın olarak izlenmelidir.Farmakolojik etkileşim olasılığından dolayı triptofan ve fenfluramin gibi serotonerjik nörotransmisyonu artıran ilaçlarla birlikte sertralin alınırken dikkatli olunmalı ve mümkünse bu kombinasyondan kaçınılmalıdır.Pediatrik hastalarda kullanımSertralinin 6 yaş altındaki çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği henüz gösterilmemiştir.Yaşlı hastalarda kullanımYapılan araştırmalar, sertralinin yaşlılardaki güvenilirlik profilinin erişkinlerden farklı olmadığını ortaya koymuştur.Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanımGebelik kategorisi: CYapılan hayvan araştırmalarında belirgin bir karsinojenik, genotoksik, teratojenik etki saptanmamış olmasına karşın, insanlarda yeterli veri olmadığından gebelerde kullanılması önerilmez.Sertralin ve metabolitlerinin anne sütüne geçip geçmediği, geçiyorsa da ne oranda geçtiği bilinmemektedir, bu yüzden emzirenlerde kullanılmamalıdır.Araç ve makine kullanmaya etkisiSertralin, sedasyona yol açmaz ve psikomotor performansı etkilemezse de, araç kullanma ve makine kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin yapılabilmesi için gerekli zihinsel ve fiziksel yetenekleri azaltabileceğinden hasta gereğince uyarılmalıdır.YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLERSertralin genel olarak iyi tolere edilen bir ilaçtır.Sıklıkla (> %10) görülen yan etkiler:Santral sinir sistemi: Uykusuzluk, uykuya meyil, baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunlukGastrointestinal: Ağız kuruluğu, diyare, bulantıGenitoüriner: Erkeklerde ejakülasyon gecikmesiDaha az siklıkta (%1-%10) görülen yan etkiler:Kardiyovasküler sistem: ÇarpıntıSantral sinir sistemi: Ajitasyon, anksiyete, sinirlilikDermatolojik: DöküntüEndokrin ve metabolik: Libido azalmasıGastrointestinal sistem: Konstipasyon, iştahsızlık, dispepsi, şişkinlik, kusma, kilo artışıGenitoüriner sistem: Miksiyon bozukluğuNöromusküler ve iskelet sistemi: tremor, paresteziGöz: Görmede bozukluğuKulak: Kulak çınlamasıDiğer: TerlemeBEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLERYaklaşık % 98 oranında plazma proteinlerine bağlanan sertralin, plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan varfarin, digitoksin gibi ilaçların farmakokinetik özelliklerini değiştirebilir. Aynı biçimde, proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçlar, sertralinin bağlanmasını engelleyerek aktivitesinin ve dolayısıyla yan etkilerinin artmasına yol açabilir.Her ne kadar yapılan araştırmalarda sertralin ve lityum kombinasyonu sırasında lityum farmakokinetiğinde belirgin bir değişiklik olmamışsa da, eldeki veriler yeterli olmadığından, dikkatli olunmalıdır.Sertralin, trisiklik antidepresanların plazma düzeylerini artırabileceğinden trisiklik antidepresan dozu gerekirse düşürülmelidir.Sertralin, alkolün etkilerini potansiyalize etmez, ancak depresif hastalarda alkol ile sertralin birlikte kullanılmamalıdır.Sertralinin, elektrokonvülsif tedavi (EKT) uygulanan hastalardaki etkinliği ve güvenilirliği araştırılmamıştır.Terfenadin, astemizol ve sisaprid sitokrom P450 (CYP) 3A4 izoenzimi ile metabolize olduğundan, sertralin ile birlikte alındıklarında plazma derişimleri yükselebilir. Bu ilaçların plazma derişimlerinin yükselmesi QT uzaması ve torsades de pointes gibi zaman zaman ölümle sonuçlanan ventriküler taşikardiye neden olabilir. Sertralinin P450 3A4’ü inhibe ettiği in vitro olarak gösterilmişse de klinik olarak gözlenmemiştir. Ancak yine de terfenadin, astemizol ve sisaprid kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır.IV diazepam ile sertralin birlikte uygulandığında, diazepam klerensinde azalma ve desmetildiazepam tmaks’ında uzama saptanmıştır. Bu verilerin klinik önemi bilinmemektedir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZUSeralin’in depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde başlangıç dozu günde bir kez 50 mg’dır. Günlük doz, sabah ya da akşam, bir kerede, tercihen yemekle birlikte alınmalıdır. Terapötik doz günde 50 mg’dır. Terapötik doz ile yanıt alınamayan hastalarda, tedaviye verdikleri yanıt ve klinik durumları değerlendirilerek, günde 200 mg’a kadar çıkılabilir. Yarılanma ömrü göz önüne alındığında, doz artırımının 50 mg’lık artışlar halinde ve birer haftalık aralıklarla yapılması önerilir.Obsesif kompulsif bozukluğu olan 6-12 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda sertralin uygulamasına günde bir kez 25 mg dozunda başlanmalıdır. Bir hafta sonra doz günde bir kez 50 mg’a yükseltilmelidir. Obsesif kompulsif bozukluğu olan 13-17 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda başlangıç dozu günde bir kez 50 mg’dır. Günde 25-50 mg dozuna yanıtın yetersiz olduğu çocuk ve ergenlerde dozun günde maksimum 200 mg’a kadar yükseltilmesi yarar sağlayabilir. Çocuklarda, doz artırılırken, vücut ağırlıklarının -genellikle- erişkinlerden düşük olduğunun dikkate alınması doz aşımını engelleyecektir. Doz artırımları, sertralinin yarılanma ömrü göz önüne alınarak, bir haftadan daha sık aralıklarla yapılmamalıdır.Panik bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğunda başlangıç dozu günde bir kez 25 mg’dır. Bu amaçla, 50 mg’lık tablet, ikiye bölünebilir çentikli tablet formunda sunulmuştur. Bir hafta sonra doz günde bir kez 50 mg’a yükseltilmelidir. Günde 50 mg dozuna yanıtın yetersiz olduğu kişilerde dozun günde maksimum 200 mg’a kadar yükseltilmesi yarar sağlayabilir. Doz artırımları, sertralinin yarılanma ömrü göz önüne alınarak, bir haftadan daha sık aralıklarla yapılmamalıdır.Premenstrüel disforik bozukluk tedavisinde başlangıç dozu günde bir kez 50 mg’dır. Hekimin değerlendirmesine göre, menstrüel siklus süresince veya sadece luteal dönemde kullanılabilir. 50 mg ile yanıt alınamayan hastalarda; (menstrüel siklusta bir 50 mg artırılarak) tüm menstrüel siklus boyunca kullanılıyorsa 150 mg’a, sadece luteal dönemde kullanılıyorsa 100 mg’a çıkılabilir. Premenstrüel disforik bozukluk tedavisinde üç aydan uzun süreli kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmadığından, daha uzun süreli kullanımın hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır, gerekli durumlarda doz düşürülmeli veya doz sıklığı azaltılmalıdır.İdame tedavisi : Uzun süreli tedavilerde hastalar periyodik aralıklarla değerlendirilmeli ve tedaviye devam edilip edilmeyeceğine hastanın tedaviye verdiği yanıta göre karar verilmelidir.DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLERBugüne kadar bildirilen az sayıda aşırı doz vakasında ciddi bir toksik etki görülmemiş ve hastalar tamamen iyileşmiştir. Aşırı doz alan hastalarda genel destekleyici önlemler alınır. Aktif kömür -özellikle sorbitol ile birlikte kullanıldığında- en az mide yıkama ve kusturma kadar etkilidir. Zorlu diürez, diyaliz ve hemoperfüzyonun, ilacı vücuttan uzaklaştırmak açısından olumlu bir etkisi olması beklenmez.Doz aşımı halinde sertralinin geniş bir güvenilirlik sınırı vardır. Tek başına 8 grama kadar olan aşırı dozların kullanımı bildirilmiştir. Sertralinin aşırı dozlarının diğer ilaçlar ve/veya alkol ile birlikte kullanımı sırasında ölüm vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle her türlü doz aşımı yoğun bir şekilde tedavi gerektirir.
SAKLAMA KOŞULLARI25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASIHer çentikli film tablette 50 mg sertralin içeren 28 tabletlik ambalajlarda.Ruhsat sahibiEczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 Levent 34394 İstanbulÜretim YeriEczacıbaşı Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş. Küçükkarıştıran 39780 LüleburgazRuhsat tarihi : 22.05.2007 Ruhsat no : 211/39Prospektüs onay tarihi: 23.05.2007 Reçete ile satılır. ® Tescil edilmiş marka
AKPC_IDS += “930,”;

Seralin 50 mg adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.