Selim Tumorleri Selim Tumor Nedir Higroma

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Selim Tümörleri, Selim Tümör

Higroma Nedir, Higroma Tedavisi (Ganglia): Elin en sık görülen selim yumuşak doku tümörüdür. İçi müsinöz sıvı ile dolu kistik yapıdadır. Kadınlarda daha sık görülür; Etyolojisi tesbit edilememiştir; Vakaların %60-70’inde elbileğinin dorsal tarafında skafolunat ligaman üzerinde, vakaların %18-20’inde volar karpal, %10-20’inde volar retinakuler bölge yerleşimlidir. Dorsal DİP eklem üzerinde heberden nodülü ile birliktelik gösterdiğinde müköz kist adını alır. Asemptomatik olabileceği gibi, güçsüzlük, kitle gö­rünümünden rahatsızlık ve devamlı rahatsızlık ve­ren ağrı ya da sadece hareketler ile oluşan ağrısı şi­kayetleri olabilir.

Tedavi, bir süre konservatif olarak denenebilir, sonuç alınamayan olgularda cerrahi olarak çıkartı­lır, nüks oranı usulüne uygun olarak çıkartılmayan vakalarda oldukça yüksektir.

İnklüzyon nedir, İnklüzyon Kisti veya epidermal İnklüzyon kist: Etyolojide travma sıklıkla bulunur; Travmayı takiben ciltaltında keratin oluşumu ve daha sonra kistik gelişim olur. Gerçek neoplazmlara benzerliği vardır, ayırı­cı tanıda ganglia’dan farkı ışık geçirgen olmaması­dır. Kemiği içine alan olgularda distal falanksda radiolusen soliter lezyon görülebilir. Tedavide kistin tam çıkarılması önerilir.

Lipoma: El tümörlerinin yaklaşık %3’ünü oluş­turur, etyolojisi bilinmemektedir. Elde tenar bölge­de, parmaklarda volar ve dorsal bölgelerde lokalize olur. Yavaş büyüyen kitleler ağrısızdır, sinir ba­sısı ile motor defisit oluşturabilirler, yüzeyel lipom­lar yumuşak ve kolay belirlenir, derin lipomları ta­nımlamak güç olabilir ve sıklıkla serttirler.

Tedavide tanı için, kitlenin yaptığı basıyı rahat­latmak için veya önemli yapılara yaklaşımda güç­lük çıkardığı için eksizyon yapılabilir.

Tendon kılıfının benign dev hücreli tümörü:

Gangliondan sonra elin yumuşak doku tümörlerin­den en sık görülenidir, etyolojisi bilinmemektedir. En sık el parmaklarında lokalize olur. Sıklıkla ağrı­sız büyüme mevcuttur, eklem hareketlerine engel olursa ağrı meydana gelebilir. Fizik muayenede noduler, diffüz ve sert yapıda tesbit edilirler. Teda­visi büyültme altında total çıkartılması şeklindedir. Özellikle yetersiz eksizyon sonrası nüks oranı yük­sektir.

Glomus tümörü, Glomus Tümör: El tümörleri içerisinde %l-5 oranında ve yaşları 30-50 arasındaki kadınlarda da­ha sık görülür. Vakaların yarısı subungual yerle­şimlidir. Semptomları ciddi ağrı, hassasiyet, soğu­ğa duyarlılık, krizler (patognomoniktir) ve ağrının sürekli olmaması şeklinde sıralanabilir. Fizik mu­ayenede tırnak yatağında sırtlaşma, düzensizlik, sı­cak ve dokunma ile duyarlılık tesbit edilebilir, tır­nak tabanında ise sıklıkla mavi veya kırmızımtırak lekeler görülebilir.

Tedavi, büyültme altında ve tırnak yapılarına zarar vermeyecek şekilde uygulanan total ekstir-pasyon şeklinde yapılmalıdır.

Enkondrom: Eldeki en sık görülen primer ke­mik tümörüdür. Proksimal falanksa yerleşmeye eğilimlidir. Başlıca semptomu mikro kırıklara bağ­lı ağrıdır. Fizik muayenede hassasiyet, genellikle kırığa bağlı şişlik görülür. Tedavisi küretaj ve taki­ben serbest kemik grefti uygulanması şeklindedir.

Osteokondroma: Genellikle metakarp ve prok­simal falanks yerleşimlidir, asemptomatikdir, geli­şim bozukluğu ve angulasyon oluşturabilir. Fizik muayenede küçük tubuler kemiklerin metafiz bö­lümünde kemik çıkıntıları tesbit edilebilir. Rönt­gende korteks izdüşümü normal korteks ile de­vamlılık gösterir. Tedavide iskelet matüritesi ta­mamlanmış ise tümör çıkartılır. Angulasyon ve ro­tasyon için gerekiyorsa gerekli düzeltmeler ilave edilir.

Osteoid osteoma, Osteoid Osteom Proksimal falanks da ve nadi­ren el bileği kemiklerinde görülür. Hastaların %50 si karakteristik olarak ağrılarını azaltmada aspirin­den fayda görür. Fizik muayene bulgusu bölge üzerinde hassasiyet varlığıdır. Röntgende radiolu-sent nidus ile çevresinde eksentrik skleroz görülür. Kemik sintigrafisi veya BT yapılabilir. Tedavide scopi kontrolü altında küretaj uygulanır; lezyon tam olarak çıkarılabilmiş ise prognoz çok iyidir.

Selim Tumorleri Selim Tumor Nedir Higroma adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.