Reflü Gastroözefageal özefajit

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

gastroözefageal reflü aslında özefagus hastalıklarının %75 kadarını oluşturur, ancak kesin tanısı zor olduğu için gerçek insidansı bilinmemektedir. Reflü özefajit, normal gastrik içerik ile özefageal mukozanın anormal şekilde uzun süreli teması sonucu distal özefagusda oluşan kimyasal inflamasyondur. Tüm sağlıklı insanlarda görülebilir. Sağlıklı insan ile reflü özefajit olan hasta arasındaki fark reflü olup olmaması değil, reflü ataklarının sıklığı ve reflü olan materyalin özefagusda kalma süresidir.

Sliding özefageal hernisi olanlarda reflü özefajit sık görülmekle beraber, tek sebep sliding herni değildir. Günümüzde reflü özefajit oluşumunda en önemli faktörün AÖSde oluşan yetmezlik olduğu düşünülmektedir. Mide fundus distansiyonu AÖS basıncında düşmeye yol açmaktadır.

Sağlıklı bir insanda 24 saatlik bir dönemde yutmaların % 5i kadarında reflü olmaktadır ancak özefajit gelişmemektedir. özefajiti olanlarda, sağlıklı insanlara göre daha sık reflü olur ve daha uzun sürer.
özefagusun düşük pHlı gastrik içerik ile karşılaşmasına cevap olarak sekonder peristaltik dalgalar gelişir ve özefagus bu dalgalar sayesinde reflü olan materyalden temizlenir.

özefajitli hastalarda ayrıca özefagusun asitten temizlenme işlemi de defektiftir ve reflü atakları daha uzun sürmektedir. Etki eden faktörler gravite, özefagus motor aktivitesi, salivasyon ve distal özefagusun abdominal bağlantılarıdır.

Normal asit peptik mide içeriği yeteri sürece özefagus ile ilişkide kalırsa hafif dereceli özefajit gelişmektedir. Gastrik ve duodenal içeriğin karışık olarak teması ise ağır dereceli özefajite neden olmaktadır.

AÖS basıncını etkileyerek reflüye sebep olan durumlar:
1- Şişmanlık
2- Tüm antikolinerjik ilaçlar, kafein, nikotin AÖS basıncını düşürür ve reflüye neden olurlar.
3- Skleroderma ya da mikst kollajen vasküler hastalıklar gibi intrensik kas bozuklukları
4- Ösefagusa direkt travma
5- Gebelik

özefajitin sınıflandırılması
Evre 0- Hastalık yok
Evre I- Hafif özefajit, mukoza eritematöz ve bir miktar mukozal ödem var.
Evre II- Orta dereceli özefajit. Evre Ideki tüm değişiklikler mevcut fakat genellikle daha ağır bulgular var ve lineer ülserasyonlar var.
Evre III- Ağır ya da şiddetli özefajit. Ülserasyonlar diffüz ve lineer olarak tanımlanamayacak büyüklükte ancak mukozanın tamamı tutulmamış.
Evre IV- Komplike ya da ilerlemiş kronik özefajit. özefagus duvarı kas yapılarını da içeren ülserasyonlar var ve striktür gelişimi söz konusudur. Komplikasyonlar:
• Akut ödematöz darlık (?)
• özefageal web ya da halka
• Kronik fibröz darlık (striktür)
• Kronik ülser
• Barrett özefagus

Reflü özefajit tanısı:
Reflü özefajitin klasik semptomları, noktürnal regürjitasyonu takiben olan mide yanması, eğilme ve diğer fiziksel hareketler ile mide içeriğinin regürjitasyonu, ağrılı yutma ve tüm şikayetlerin asitli yiyecekler ile artmasıdır.

Hastalar aşırı gazdan şikayet ederler ve şikayetlerini yutkunma ile azaltmaya çalıştıklarını belirtirler. Şişmanlarda daha sık görülür.

Radyolojik Tetkikler:
Hikaye ve F.M.den sonra ilk yapılacak tetkik Balu grafidir. Zenker divertikülü şüphesi de varsa boyun lateral grafileri de çekilmelidir. En iyi tetkik Balu grafidir. Trendelenburg pozisyonu ya da karına yastık konarak görüntü elde edilebilir.

Üst GİS endoskopisi: özefageal yakınması olan tüm hastalarda ve basit tedaviye 1 ayda yanıt vermeyen yanması olan hastalara tanı için mutlaka endoskopi yapılmalıdır.

Özel teknikler:
Komplike özefajitlerde cerrahi planlandığında özefagus motilitesinin de mutlaka değerlendirilmesi gerekir.

24 saat pH monitörizasyonu:
Ölçülen özefagus pHsı 4den az ise reflü tanımlanır.
özefageal ve gastrik sintigrafi: Teknesyum ile işaretlenmiş yumurta oral olarak hastaya verilir ve gamma kamera ile özefagus ve mide serileri alınır. özefageal ve gastrik boşalma semikantitatif olarak ve eğer varsa reflü miktarı ve şiddeti saptanır.

özefageal asit perfüzyon testi (Bernstein testi):
Test, hasta sandalyede oturur iken yapılır. Ucu hemen AÖSin üzerinde olacak şekilde N/G sonda yerleştirilir. 15 dk. Süre ile dakikada 100 damla gidecek şekilde serum fizyolojik solüsyonu verilir. Daha sonra SF yerine 0.1 N HCl solusyonu aynı hızla verilir. Bu değişim sırasında hastanın semptomları artar ise test pozitiftir.

özefajiti olan hastada tedavi:
Tedavi beş kısıma ayrılır:
1- Reflüyü azaltmak için mekanik önlemler: Yatağın başını yükseltmek ve yatmadan 3 saat öncesine kadar bir şey yememek gerekir. Böylece midenin boş olması sağlanır ve reflü azaltılmış olur.
Sıkı giysi giyme, ağırlık kaldırma, eğilme ve karın içi basıncını arttıran her türlü manevra engellenmelidir. Şişman ise zayıflaması önerilir.
2- Sosyal ve diyet alışkanlıklarının düzenlenmesi: Reflüyü arttıran çikolata, alkol, gaz yapıcı maddeler ve karbonatlı içeceklerin alınması kısıtlanır. Sigara bırakılmalıdır. Çünkü AÖS basıncını düşürür ve reflüyü artırır.
3- Gastrik asit veya asit reflünün azaltılması: Antiasit verilmesi yeterli olabilmektedir. H2 reseptör blokerleri ve proton pompa inhibitörleri gastrik asit salgısını düşürür. Aljinik asit özellikle faydalıdır.
4- AÖS basıncını arttıran ajanlar: Ürokolin, metoklopramid ve domperidon AÖS kasılmalarını stimüle eder. Sisaprid özefagus kontraksiyonlarını stimüle eder. Ancak tek başlarına yeterli değillerdir.
5- Antireflü girişimleri:
Cerrahi girişim endikasyonları:
– Medikal tedaviye yanıt alınamaması
– Obstrüksiyon
– Kanama
– Perforasyon
– Barrett özefagusu gelişmesi

En sık kullanılan ameliyatlar:
√ Nissen fundoplikasyonu
√ Belsey Mark IV transtorasik hiatol herni onarımı (2700)
√ Hill median arkuat ligaman posterior gastropeksi

Reflü Gastroözefageal özefajit adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.