Ramazanda Sigarayı Bırakmanın Kolay Yöntemi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

11 ay?n sultan? Ramazan ay?, sigaray? b?rakmak isteyen tiryakiler için önemli bir f?rsat olarak görülüyor. Tiryakiler son y?llarda say?lar? artan ’Sigara B?rakt?rma Merkezleri’ne gitmek yerine, orucun da etkisiyle sigaray? kendi çabalar? ile b?rak?yor. Sigarayla Sava?anlar Derne?i Ba?kan? Mustafa Ayd?n, ?nsanlar kendileri için hep bir ?eylerin milat olmas?n? ister. Baz?lar? ise Ramazan’? kendisi için sigaray? b?rakma ad?na milat olarak de?erlendirir. Bu nedenle Ramazan’da sigaray? b?rakma oran?nda yüzde 30’lara kadar ç?kabiliyor." dedi.

549418_detay

Y?l?n on bir ay?ndaki mü?teri say?s?n? giderek art?ran merkezler, ramazanda tam aksine en sakin günlerini ya??yor. Orucun yard?m? ile sigaray? kendili?inde b?rakan vatanda?lar?n, ilaçta alamad??? için merkezlere gitmedi?i belirtildi. Ramazan? sigaradan kurtulmak için bir f?rsat olarak gören vatanda?lar, 16 saat oruç tutman?n da etkisi ile sigaradan daha rahat kurtuluyor. Oruçla birlikte öz güven kazanan vatanda?lar, sigaran?n üstesinden daha rahat geliyor.

Sigarayla Sava?anlar Derne?i Ba?kan? Mustafa Ayd?n ise, ramazanda sigara tüketiminde ciddi bir azalma ya?and???n? belirterek, "4207 say?l? Tütün Ürünlerinin Zararlar?n?n Önlenmesi ve Kontrol Hakk?nda Kanunun da ç?kmas? ile vatanda?ta sigaray? b?rakma konusunda ciddi bir bilinç olu?tu. ?nsanlar kendileri için hep bir ?eylerin milat olmas?n? ister. Baz?lar? ise Ramazan’? kendisi için sigaray? b?rakma ad?na milat olarak de?erlendirir. Bu nedenle ramazanda sigaray? b?rakma oran?nda yüzde 30’lara kadar ç?kabiliyor." dedi.

"RAMAZANDA VATANDA? S?GARAYI KEND? ?RADES? ?LE BIRAKIYOR"

Ramazan’da sigaray? b?rakma polikliniklerine ba?vurular?nda azald???n? ifade eden Ayd?n, "Ramazanda insanlar ibadetleri gere?i sigara içmiyor. Bir ay boyunca sigara içmedi?i için bunu bir f?rsat olarak bilip sigaray? b?rak?yor. Oruç tuttu?u için yard?m merkezlerine de gitmiyor. Çünkü hem verilecek ilaçlar? kullanam?yor, hemde gerek görmüyor." ?eklinde konu?mas?n? noktalad?.

Ramazanda normal günlere oranla sigara konusunda duyarl?l???n dahada artt???n? bildiren Sigarayla Sava?anlar Vakf? Ba?kan? Sevgi Aksu ise, "Normal günlerde sigaray? b?rakmak için bizden yard?m istenirken, ramazanda vatanda?lar ’ben sigaray? b?rakt?m’ diyerek geliyor." ?eklinde konu?tu. Aksu, kesin bir istatistiki veri olmamas?na ra?men, ramazanda yüzde 20 oran?nda sigaray? b?rakma oran?n?n artt???n? sözlerine ekledi.

TÜRK Toraks Derne?i Genel Sekreteri Doç. Dr. Gaye Ulubay da, oruç tutan ki?ilerin sigaray? bir kenara b?rakmas?n?n ramazan sonras? içinde faydal? oldu?unu kaydetti. Sigaray? b?rakma konusunda problem ya?ayanlar?n sa?l?k kurumlar?ndan da yard?m alabileceklerini anlatan Doç. Dr. Ulubay, "Sa?l?k Bakanl??? derneklerle i?birli?i yaparak ücretsiz ilaç da??t?m? da yap?yor. Bu da bir f?rsat olarak de?erlendirilebilir. Ayr?ca ramazanda sigara polikliniklerine ba?vuruda azal?yor. Çünkü toplumumuzda orucunu rahat ve kolay tutmak için sa?l?k kurulu?lar?na ba?vurular bu ayda azal?yor." ?eklinde konu?mas?n? tamamlad?.

Sigarayla Sava?anlar Vakf? Kurucu Ba?kan? Ubeyd Korbey de, kesin bir istatistiki veri olmamas?na ra?men, ramazanda sigaray? b?rakma oran?n?n önemli oranda att???n? bildirdi. Ramazanda sigara içmeyece?im diyenlere s?kl?kla rastland???n? aktaran Korbey, "Ramazanda vatanda? zaten ak?ama kadar sigara içmiyor, iftardan sonrada içmeyerek 30 günü tamamlad??? zaman b?rakmas? daha kolay oluyor." dedi.

Ramazanda sigaray? b?rakt?rma merkezlerine ba?vuruda yüzde 70’lere varan bir azalma ya?and???na dikkat çeken Ubeyd Korbey, ?unlar? söyledi: "Ramazanda merkezlere ba?vurular azal?yor, çünkü oruçlu iken sigara içilmedi?i için kendi kendine sigara b?rak?l?yor. Oruçluyken ilaç al?namad??? için sigaray? b?rakma merkezlerine ba?vurularda yüzde 60-70’lere varan bir azalma oluyor."

Ramazanda sigaray? b?rakma oran?n?n yüzde 30’lara kadar ç?kt???n? anlatan Korbey, "Yap?lan ara?t?rmalarda bir ay sigara içmeyenlerin yüzde 25’inin sigaray? tamamen b?rakt??? görülmekte. Ramazan?nda etkisi göz önüne al?nd???nda bu rakam?n daha da artaca??n? söyleyebiliriz" ?eklinde devam etti.

Ramazanda Sigarayı Bırakmanın Kolay Yöntemi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.