Primer Aldosteronizm

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Primer Aldosteronizm

Sürrenal korteksinde bir adenomun aşırı mik­tarda aldosteron salgılaması sonucu oluşur. Hiper­tansiyon, poliüri, polidipsi, hipokalemi gibi belirti­ler ile tanınır. 1954’te Conn tarafından tanımlandı­ğı için “Conn sendromu” olarak bilinir. Ender ola­rak zona glomerulosa tabakasının hipertrofisi so­nucunda da oluşabilir. Prevalansı % l’in altındadır. Aldosteron, renin-anjiotensin sistemi ile potasyum düzeyine bağlı olarak sürrenal korteksin zona glo­merulosa tabakasından salgılanır. Primer aldoste-ronizm genellikle 30-50 yaşlar arasında ve kadın­larda iki kat daha fazla görülür.

Klinik Belirtiler: En belirgin semptom hiper­tansiyondur. Hipertansiyonun nedeni aldosteron fazlalığına bağlı olarak su ve tuz tutulumunun art­ması ve bunun sonucunda intravasküler kan hac­minin artışıdır. Klinikte genellikle hipokalemi ve alkaloz ile birlikte seyreden hipertansiyon, Conn sendromunu akla getirmelidir. Şiddetli kas güçsüz­lüğü, yorgunluk, poliüri ve polidipsi ile paralizi ila­ve semptomlardır.

Hastalarda serum potasyum düzeyi 3.5 mEq/L nin altında ve idrarda atılan potasyum miktarı 30 mmol/gün ün üstündedir. Plazma sodyum mikta­rı genellikle normalin üst sınırında bulunur. Plaz­ma aldosteron düzeyi artmış ve renin etkisinden kurtulmuştur. Primer aldosteronizm‘de % 10-50 hastada plasma potasyum düzeyi nor­mal bulunabilir. Bu nedenle, plazma aldos­teron düzeyinin ve plazma renin aktivitesi-nin azalması tanıyı koydurur. Sürrenal bez­lerinin bilgisayarlı tomografi ile görüntüle-mesiyle adenom saptanır. Eğer tümör yoksa veya bilateral hiperplazi görülürse; deksa-methazon süpresyon sintigrafisi ile patoloji lokalize edilmeye çalışılır.

Primer Aldosteronizm Tedavisi

Aldosteronoma cerrahi girişim ile çıkarılır. Bu işlemden sonra hipertansi­yon % 30-50 oranında düzelir. Bilateral sür­renal hiperplazisi olan hastalarda spirono-lakton veya metildopa kullanılır. Spirono-lakton elektrolit dengesizliğini düzeltir fa­kat, hipertansiyon üzerine etkisi azdır. Po­tasyum düzeyi kontrol edilemezse bilateral sürrenalektomi gerekir.

Primer Aldosteronizm adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.