Obezite Tedavisi ve Kilo Kaybi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Obezitede Tedavi Süresi ve Kilo Kaybı

Daha önce de belirtildiği gibi tedavi süresinin uzatılması kilo kay­bında artış sağlar. Craighead ve ark. (18) 26 haftalık bir program uy­gulayarak ortalama 10.2 kg kayıp sağlamışlardır. Wadden ve Stunkard (15) 26 haftalık davranış tedavisi sonunda ortalama 14 kg kayıp bil­dirmişlerdir. Perri ve ark. (10) ayda 2 toplantı ile 2 haftanın sonunda ortalama 13.5 kg, 26 haftanın sonunda ise 15.7 kg kayıp bildirmişler­dir. 52 aylık kontrollü bir çalışmada hastalar ilk 26 haftada ort. 11,9 kg, ikinci 26 haftada ise ek 2.5 kg vermişler (19). Bu uzun süreli ça­lışmalar davranış tedavisi ile sağlanan kilo kaybı için 10-15 kg arasın­da bir üst sınır olduğunu ve kilo kaybının çok önemli bir kısmının ilk 6 ay içerisinde gerçekleştiğini, ilerdeki aylarda ise giderek azaldığını düşündürmektedir. (Obezite Bebek)

Davranış Tedavisi ve Çok Düşük Kalorili Diyetler

Çok düşük kalorili diyetler genelde günde 600-800 kkal’den olu­şan, olabildiğince protein alınımını önlemeye çalışan, dikkatle hazır­lanmış ve hızla kilo verdiren güvenli diyetlerdir. Çok düşük kalorili diyetler 12 haftada ortalama 15-20 kilo kayıp sağlarlar. Bu diyetler ile ilgili en önemli sorun verilen kiloların diyetten sonra hızla geri alın­masıdır. Bu diyetleri tek başına ve davranış tedavisi ile birlikte değer­lendiren çok sayıda çalışma vardır (15, 19, 20, 21). Aktif diyet tedavisi sırasında davranış tedavisinin eklenmesi kilo kaybında önemli bir artış sağlamaz, ancak 1-5 yıllık izlenimlerde daha yavaş kilo alımına yol açar. Bir çalışmada 1 yıllık izlenimde davranış tedavisi eklenen gruptaki hastaların % 31’nin verdikleri kiloyu korurken, eklenmeyen grupta sadece % 5 hastanın bunu başardığı görülmüştür (19). Wadden ve Stunkard (15) sadece davranış tedavisi, sadece Çok düşük kalorili diyetler ve ikisinin birlikteliğini karşılaştırmışlar, 6 ay sonun­da kilo kaybı sırasıyla 14, 14 ve 19 kg olmuştur. Buna göre kombine tedavi alan grupta 9.6 ve kombine grupta 12.8 kg kayıp korunmuş, ancak tek başına Çok düşük kalorili diyetler alan grupta bu 4.6 kg’da kalmıştır. 3 yıl sonunda ortalama olarak davranış tedavisi grubunda 4.8 kg, Çok düşük kalorili diyetler grubunda 3.8 kg, kombine tedavi grubunda 6.5 kg kayıp korunabilmiştir. 5 yıl sonunda ise gruplar ara­sında herhangi bir fark kalmamıştır.

Wing ve ark. (21) da benzer sonuçlar bildirmişler. 20 haftalık bir davranış tedavi grubunu çok düşük kalorili diyetler ile birleştirilmiş bir grupla karşılaştırmışlar, kilo kaybı sırasıyla ortalama 10.1 ve 18.6 kg olmuş, 1 yıllık takip sonunda gruplar arasında bir fark saptanama­mıştır.

Daha yenilerde yapılmış olan bir çalışmada ise çok düşük kalorili diyetler ve davranış tedavisi tek başına davranış tedavisi ile karşılaştı­rmıştır (22). İlk gruba davranış tedavisinden 4 hafta önce 600-800 kkal’den oluşan Çok düşük kalorili diyetler verilmiş ve davranış teda­visinin ilk iki haftasında da devam edilmiştir. Her iki gruba 4 ay bo­yunca davranış tedavisi uygulanmıştır. Bu tedavi sırasında beslenme eğitimi verilmiş ve hastalar, öncesine göre 500-1000 kkal daha eksik almaları ve günlük aktivitelerine ek olarak 30 dakika yürümeleri öne­rilmiştir. Programın sorumluluğunun büyük bir kısmı hastalara veril­miş, dıştan müdahalelerden olabildiğince sakınılmıştır. Tedavi sonra­sında birlikte tedavi alan grup ortalama 22.9 kg, sadece davranış te­davisi alan grup ortalama 8.9 kg kaybetmiştir. Bu iki grup 5 yıl sonra karşılaştırıldığında kombine tedavi alan grup bazal ağırlığından orta­lama 16.9 kg, ikinci grup ise ortalama 4.9 kg daha düşük bulunmuş­tur. Birlikte yapılan tedavideki başarılı sonuçlara, özellikle gruptaki erkek hastaların çok düşük kalorili diyetler ile daha fazla kilo verme­leri katkıda bulunmuştur. Ancak, birlikte yapılan tedavinin bu çalış­mada saptanan uzun dönemde de devam eden belirgin üstünlüğü he­nüz çok sayıda başka çalışma ile desteklenmemiştir. Bu çalışma özel­likle tedavi başarısının değerlendirilmesinde cinsiyet farkına dikkat çekmesi açısından önem taşımaktadır.

Sonuçta davranış tedavisinin çok düşük kalorili diyetler ile kombi­ne edilmesi, seçilmiş gruplarda ve hastaların bir kısmında oldukça umut verici sonuçlar sağlayabilmektedir.

Obezite Tedavisi ve Kilo Kaybi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.