Metabolizma Nasil Hizlandirilir?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Metabolizma; vücudun ya? yak?m h?z?n? belirler. Bu yüzden kilo vermek için metabolizmay? h?zland?rabilmek önemlidir. Tüketti?imiz besinlerin kalori içerdi?ini biliyoruz. Bu besinlerin sindirilip harcanmas? s?ras?nda metabolizman?z e?er olmas? gerekenin alt?ndaysa kilo fazlal??? olur. Bu a?amada yap?lmas? gereken ?ey metabolizma h?z?n? art?r?c? önlemler almakt?r.Metabolizman?z? h?zland?rarak kilo vermeniz için öneriler;
Kahvalt? yapmay? kesinlikle ihmal etmemelisiniz. Diyet listelerinde kahvalt?ya özellikle önem verilmesinin nedeni gün boyunca kan ?ekerini sabitleyip metabolizmay? h?zland?rmas?d?r. Bu sayede di?er ö?ünlerde kalorisi yüksek g?dalara gereksinim duymazs?n?z.

 

Düzenli olarak yap?lacak hafif – a??r seviyeli egzersizler metabolizman?z? h?zland?rarak vücuda al?nan bol oksijen sa?lar böylece ya?lar erirken kas dokusu geli?ir.

Zay?flamak için günlük al?nan kalori miktar?n? birden çok dü?ürmek sa?l?kl? de?ildir. Diyet yapmaya ba?lamadan önce bir uzmana dan??man?z yarar?n?za olacakt?r. Uygulayaca??n?z diyet listesinde vitamin ve minerallerin yeterli olmas?na protein ya? ve karbonhidrat dengesine dikkat etmelisiniz. Tek tip beslenmek do?ru de?ildir. Metabolizman?z?n h?zlanmas?n? sa?layan meyve ve sebze tüketmeyi ihmal etmemelisiniz.

Az ve s?k beslenmek metabolizmay? sürekli çal??t?rman?z? sa?lar. Bunun için ço?u sa?l?kl? diyet listesinde ara ö?ünler vard?r. Ara ö?ünleri atlamamal?s?n?z. Aralarda yiyece?iniz birer tane meyve ile metabolizman?z?n yava?lamas?na engel olabilirsiniz.

Metabolizma Nasil Hizlandirilir? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.