Lenf Ödeminin Kanserlilere Zararları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Kanser Tedavisi 

Lenf ödem, lenf dü?ümleri ve lenf kanallar?n?n hasara u?ramas?yla, lenf suyu dola??m?n?n bozulmas? sonucu kol, bacak ve gövdede ?i?me olarak tan?mlan?yor. Uzmanlar, kolda ve bacakta hissizlik, sertlik ve a?r? gibi belirtiler veren lenf ödem, özellikle kanserli hastalar? tehdit etti?ini belirterek, erken tan?n?n önemine i?aret ediyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman? Dr Emin Di?li, fizik tedavi ile lenf ödemden kurtulman?n mümkün oldu?unu anlat?yor.

551285_detay

Uzman? Dr Emin Di?li, ?u bilgileri verdi: "Vücudumuzda kan dola??m? ve lenf dola??m? olmak üzere iki tip dola??m var. Lenf s?v?s? lenf damar?yla ta??nan, akyuvardan zengin vücut s?v?s?. Bu s?v?n?n içinde, hücreler için gerekli besin ve oksijen yer al?yor. Hücreler, ihtiyac? olan maddeleri ald?ktan sonra at?k maddeleri de ortama b?rak?yorlar. Bu at?klar lenf s?v?s? içinde ta??n?yor ve lenf nodüllerinden süzüldükten sonra, temiz lenf s?v?s? tekrar dola??ma kat?l?yor. Dolay?s? ile lenfatik sistem, ba????kl?k sistemi ile beraber çal??arak vücut savunmas?nda rol al?yor. Çe?itli nedenlerle bu lenf dü?ümleri ve lenf kanallar? hasara u?rarsa lenf suyunun dola??m? bozuluyor. S?kl?kla kollarda ve bacaklarda, zamanla da gövde de ?i?meye neden olan bu durum, lenf ödem olarak biliniyor."

KANSERL? HASTALAR R?SK ALTINDA

Lenf ödeminde kanserli hastalar?n risk alt?nda oldu?unu aktaran Dr. Emin Di?li, kanserli hastalar?n yapmas? gerekenleri ?öyle s?ralad?: "Lenf ödem, özellikle kanserli hastalarda önemli bir sorun. Özellikle meme kanserli hastalar, lenf nodu ç?kar?m? ve radyoterapi uygulanmas? nedeniyle lenf ödem aç?s?ndan yüksek risk alt?ndalar. Kanser dolay?s?yla gö?sü al?nan ve lenf notlar? ç?kar?lan ki?ilerde; aylar hatta y?llar sonra lenf ödem geli?iyor. Lenf ödem, kozmetik deformitelere, fonksiyonel kay?plara, psikolojik bozukluklara neden olabiliyor. Hastan?n ev, i?, sosyal ve cinsel ya?am?n?, dolay?s?yla ya?am kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle lenf ödemin erken tan?nmas? önemli."

Di?li, hastal???n belirtilerinin de ?unlar oldu?unu aktard?:

Kolda veya bacakta bu bulgular varsa, lenf ödem yönünden dikkatli olunmal?. Hissizlik. Sertlik. A??rl?k. Hissi ve a?r?. K?zarma. Enfeksiyon.

Tedavisi ise ?öyle: Geçmi? y?llarda lenf ödem tedavisi neredeyse imkans?zd?. Günümüzde daha etkin tedavi yöntemleriyle daha ?l?ml? duruma geldi. Tedavi; üst ve alt ekstremite cilt bak?m?, pozisyonlama, egzersiz programlar?, manuel lenf drenaj? ve kompleks bo?alt?c? fizyoterapi teknikleri gibi uygulamalar? kaps?yor. Lenf ödem tedavisi; fizik tedavi ünitelerinde, konusunda uzman doktor ve fizyoterapistler taraf?ndan uygulanmal?.

Lenf ödem riski olan veya lenf ödem olan kolda ve bacakta dikkat edilmesi gerekenler ise ?öyle; Cilt temiz tutulmal?. Deri; enfeksiyondan, travmadan, b?çak kesi?inden, güne? yan???ndan korunmal?. Kompresyon giysileri giyilmeli. S?k? giysiler giyilmemeli.

Lenf Ödeminin Kanserlilere Zararları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.