Laser Epilasyon Tedavisinin Aşamaları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

EkleBunu RSS Ekle Butonu
LAZER EP?LASYON ÖNCES?
Mümkünse en az 1 ay öncesine kadar a?da, depilasyon gibi k?llar? kökünden alma i?lemleri yap?lmam?? olmal?d?r. Lazer epilasyon uygulamas?ndan en az 1 ay öncesine kadar güne? banyosu yap?lmam?? ve solaryuma gidilmemi? olunmas? gereklidir. Doktor lazer epilasyon öncesi güne?e maruziyet olup olmad???n? bilmelidir.

LAZER EP?LASYON ?Ç?N HAZIRLIK
Lazerli epilasyon uygulamas?ndan 3 gün önce bölgenin uygun ?ekilde tra? edilmesi yeterlidir. Laser epilasyon uygulanacak alana lokal anestezik krem uygulamas? ço?unlukla etkin so?utma sayesinde genellikle gerekmez. Laser epilasyon cihazlar? ???k enerjisini belli mesafeden bir el cihaz? yard?m?yla uygularlar. Lazer epilasyon s?ras?nda bu el cihaz? yard?m? ile tekrarlayan lazer at??lar? yap?l?r. Her lazer at??? ciltte belli bir alan? tarar. Bu laser at??? sonras? k?l kökü 65 C derecenin üzerinde ?s?n?r ve tahrip olur. Bu sayede k?l kökü yeni k?l üretemez hale getirilmi? olur.
LASER EP?LASYON SONRASI
Laser epilasyon uygulamas? sonras? hafiften koyuya kadar de?i?en bir k?rm?z?l?k ve k?l etraf?nda hafif bir ?i?lik olu?abilir. Lazerli epilasyon uygulamas? sonras? olu?an bu reaksiyon ço?unlukla 1–2 saatte kaybolur. Lazerli epilasyon uygulanan ki?ilere, laser epilasyon uygulamas? sonras?nda dikkat edecekleri hususlarla ilgili detayl? bilgi verilir. Lazerli epilasyon uygulamas? yap?lan bölgenin 2 hafta boyunca güne? ?????na maruz kalmamas?n? ya da güne? banyosu yap?lmamas?n? önermekteyiz.
LAZER EP?LASYON ?Ç?N NEDEN B?RDEN FAZLA SEANS GEREKL?D?R?
Lazerli epilasyon uygulanan vücut bölgesine göre seans say?s? de?i?mektedir. K?l kökünün %30-70’i dinlenme dönemindedir. Laser epilasyon uygulamas? sadece uygulanan bölgedeki aktif büyüyen tüylerin köklerini tahrip etmektedir. Dinlenme halindeki k?l kökü lazer epilasyon uygulamas?ndan etkilenmez. Bu yüzden bölgeye göre de?i?mekle birlikte 1–2 ay sonra tekrarlayan uygulamalar gerekmektedir. Ço?unlukla 1–2 ay arayla yap?lan 6 uygulama yeterli olmaktad?r. Bu yolla %50–90 oran?nda k?l folikülündeki azalma ba?ar?l? kabul edilmektedir.
Lazer epilasyon k?llara nasil etki eder?
Lazer Epilasyon ile k?l kökü imha edilirken hedef seçici olarak ?s?tma yaparak k?l köklerindeki hücrelerin yak?larak hasara u?rat?lmas?d?r. K?l kökü tarafindan emilen enerji ?s?ya dönü?erek k?l?n kök hücresini tekrar büyüyemeyecek sekilde tahrip eder. Milisaniyeler içinde cilde uygulanan lazer ?s?n?, cilt hücrelerine zarar vermeden geçerek k?l kökündeki renk pigmentleri tarafindan emilir. Tüm epilasyon lazerleri k?l geli?imini geciktirip k?llar?n daha zay?f ve azalarak ç?kmas?n? sa?larlar. Kal?c? epilasyon için ise k?l kökünün papilla denilen k?l üretici k?sm?n?n yok edilmesi gereklidir Bunu ancak bu derinli?e ula?an ellipse 2. jenerasyon bir lazer cihaz? sa?lar. Tedavi esnas?nda tüylerin büyüme a?amalar? olan anajen, katojen veya telojen fazlar? tedavi aç?s?ndan önemlidir. Uygulama esnas?nda k?llar?n farkl? evrelerde olmas?, kal?c? ve kesin neticenin ortalama 4-6 seans sonras? al?nmas?n?n gerekçesidir. Lazer cihaz?n?n ?s?n?n uygulama süreleri ve dozlar? ki?inin cilt tonu ve yap?sal özelliklerine göre de?isiklik gösterir…
EkleBunu Sosyal Payla??m ButonuEkleBunu RSS Ekle Butonu

Laser Epilasyon Tedavisinin Aşamaları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.