Kıskançlığı ve Migreni Biterecek Yeni Tedavi Yöntemi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Neurobiofeedback Derne?i Ba?kan? Dr. Tanju Sürmeli, insan beynindeki elektrik ak?m?n?n de?i?tirilebilece?inin kan?tland???n? belirterek, sistemin beyine üretti?i elektrik ak?m?n? de?i?tirmeyi ö?retmekten olu?tu?unu bildirdi.

548638_detay

Sürmeli, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, sistemle ilgili çal??malar?n ilk olarak 1958 y?l?nda NASA’da ba?lad???n? belirterek, ’’?nsan beyninin elektrik ak?m? üretti?ini biliyoruz. Beyindeki elektrik ak?m?n?n de?i?tirilebilece?i kan?tland?. Bununla ilgili küçük bir alet kullan?l?yor. Neurofeedback yani sinir geri bildirimi, di?er manada beyine üretti?i elektrik ak?m?n? de?i?tirmeyi ö?retmek. Bu tedavi yöntemini ilk olarak 2001 y?l?nda Amerika’dan döndü?ümde Türkiye’de uygulamaya ba?lad?m’’ dedi.

Beyindeki elektriksel ak?m kay?tlar?n? bir analiz sistemiyle incelediklerini kaydeden Sürmeli, bu yöntemle bir çocukta dikkat eksikli?i, hiperaktivite hastal???, ö?renme güçlü?ü, kafas?na darbe alm??sa beynindeki elektrik ak?mlar?n?n de?i?ip de?i?medi?ini ay?rt ettiklerini, yüzde 95 do?ruluk pay?n?n oldu?unu bildirdi.

Tedaviyi uygularken saçla derinin aras?na küçük sensörler yerle?tirdiklerini anlatan Sürmeli, ?öyle konu?tu:

’’Diyelim ki dikkat bölgesinde, normalden daha fazla alfa dedi?imiz dalgada bir art?? olmu? ya da teta dedi?imiz dalgada bir art?? olmu?. Bunlar yava? beyin dalgalar?. O bölgede olmas?n? istemiyoruz ama beyin bunu bilmeden fazla miktarda üretiyor. Oraya küçük bir sensör yerle?tirip, kendi beyin dalgas?n? neurofeedback dedi?imiz bir aletle bilgisayar ekran?na yans?t?p, kendi beyin dalgas?n?, beyne izletip, çocu?a kendi beyin dalgas? oyun ?ekline dönü?türülüyor. Kendi beyin dalgas?n? 3 boyutlu bir oyunda izlerken, dikkatini verdi?i zaman teta ve alfa dalgalar? dü?meye ba?l?yor, çünkü bunlar dikkati bozuyor. Onun yerine dikkatle ilgili beta dedi?imiz dalgalarda bir art?? oluyor. Çünkü beyinde birisi yüksekse di?eri az. Sa?l?ks?z dalgay? azalt?rsan?z sa?l?kl? dalgan?n artmas? gerekiyor. Bundan yararlanarak, çocuk oyuna ba?l?yor. Dikkatini iyi verirse, oyun devam ediyor, dikkatini veremezse oyun duruyor. Oyunu devam ettirdi?i zaman da beyine ödül verilmesi laz?m. ’?yi yapt?n’ diye bir müzik tonu devaml? gelmeye ba?l?yor. Dikkatini vermedi?i zaman bu müzik tonu susuyor, oyun da duruyor ve beyine bu ?ekilde 30 dakikal?k bir seans tamamlat?lmaya çal???l?yor. Bu ortam 40 seans sürebiliyor. Bazen de 2 ya da 3 kat?na kadar ç?kabiliyor. Günde 2 seansl?k bir çal??ma yapabiliyoruz. Bize tedavi amaçl? gelenlerden, çocuklardaki dikkat eksikli?i ve ö?renme güçlü?ünde hemen hemen herkes memnun kal?yor.’’

-S?STEM ZEKA GER?L???N? G?DERMEDE BA?ARILI-

Dr. Tanju Sürmeli, özellikle zeka gerili?i olan çocuklarda, bu uygulama öncesi zekalar?n? ölçtüklerini, tedaviden sonra zekalar?nda büyük oranda art?? tespit ettiklerini belirtti.

’’Zeka gerili?i olan çocuklarda bu yöntemi uygulad?ktan sonra zekalar?n? ölçtü?ümüzde, zekalar?nda anlaml? olarak 23 vakadan 19’unda önemli derecede bir art?? gördük’’ diyen Sürmeli, ?öyle konu?tu:

’’Beynimizde dikkat, konsantrasyon ve ö?renmeyle ilgili merkezler bu elektriksel ak?mlarla i?lem yap?yor. Çocuklarda özellikle dikkat eksikli?inde, problem düzeyinde olabilir, hastal?k düzeyinde olabilir. Çocuklar bazen dü?tüklerinde kafalar?na darbe al?yor, bu çarpmalar?n daha önce dü?melerin önemsiz oldu?unu ö?renmi?tik ama teknolojiyi uygulamaya ba?lad?ktan sonra beyindeki elektrik ak?m?nda de?i?iklikler oldu?unu, bu de?i?ikliklerin de özellikle dikkat, konsantrasyon, motivasyon, sab?rla ilgili merkezlerde oldu?unu, çarpmalar?n buralarda elektriksel ak?mlarda de?i?imler yaratt???n? görüyoruz. Çocuklar?n bunlara ba?l? olarak dikkat, konsantrasyon ve ö?renme zorluklar? çekti?ini görüyoruz. Biz bunlar? neurofeedback dedi?imiz tedavi yöntemine ald???m?z zaman önemli derecede yararland?klar?n? görüyoruz. Tabii ki t?pta hiçbir ?ey yüzde yüz de?il ama bu grupta yüzde 75, yüzde 80 civar?nda ba?ar?l? sonuçlar al?yoruz.’’

Tedavi sürecinde kesinlikle hastaya elektrik verilmedi?ini kaydeden Sürmeli, ’’Bu yöntemde, beyin ko?ulland?r?ld??? için istenilmeyen bölgesini de?i?tirmeyi bilgisayar ekran?na bakarak ö?reniyor. Kendi beyin dalgas?n? bir bar olarak dü?ündü?ünüzde, kendi beyin dalgas? diyelim 10 santimlik bir bar halinde, bunu azaltmas?n? ö?retece?iz. Dikkatini verdi?i zaman bu bar azalmaya ba?lar, çünkü sa?l?ks?z dalgalar azalmaya ba?lar’’ dedi.

-19 YA?INA KADAR AYA?INI SÜRÜYEN GENÇ ?Y?LE?T?-

Bir hastas?n?n çocukluk döneminde camdan dü?tü?ü için 19 ya??na kadar aya??n? sürükleyerek yürüdü?ünü anlatan Sürmeli, ’’Üniversite ça??nda genç bir ki?i, üniversiteye yaz?lm??, fakat motivasyonu çok dü?ük, okumay? sevmiyor, dikkatini vermekte çok zorlan?yordu. Bu genç ?u an aya??n? sürümüyor. Yani 9 ayl?ktan, 19 ya?a kadar aya??n? sürüyen, hiçbir fiziki tedavinin de faydas? olmam?? ya da di?er yöntemlerin hiçbirinin faydas? olmam??. Biz beynindeki elektrik ak?m de?i?kenliklerini normale getirmeyi ö?retince, bu yürümedeki zorlu?u çok k?sa bir sürede ortadan kalkt?. Bununla birlikte konu?mas?nda, dikkatinde, okumas?nda, okul ba?ar?s?nda çok güzel ba?ar?lar oldu. ?u ana kadar 12 bin hasta bize geldi, 5 binden fazla hastaya bu yöntemi uygulad?k’’ ?eklinde konu?tu.

-KISKANÇLI?A DA ?Y? GEL?YOR-

Neurofeedback sistemiyle birçok ailenin y?k?lmas?n?n da önlendi?ini belirten Sürmeli, ?unlar? kaydetti:

’’Bir bayan veya bir erkek kendisinin çok k?skanç oldu?unu söylüyor ya da a?k, ’ben ona da a????m, buna da a????m’ diyenler var. Karar veremeyenler var. Bunlar?n beyinlerine bakt???m?zda elektriksel ak?mlar?nda normalden sapmalar gördük. Özellikle sol beyinden sa? beyine ya da sa? beyinden sol beyine, elektrik ak?m? geçi?leri, e?it de?il, düzensiz, t?kan?kl?k var. Onun için de beyin tek düze dü?ünmeye ba?l?yor, kendini a??k hissediyor ya da mutlaka takip etmesi laz?m. 5 dakika da bir aray?p ’ne yap?yorsun’ , ’beni aldat?yor musun’ diye sorgulamas? laz?m. Bu hastalarda da beynin ön orta k?sm?nda bir bölgede elektrik ak?m? bozukluklar? var. Bunlar? biz düzenli hale getirmeyi ö?retti?imiz de o ki?iler tamamen farkl? birisi haline döndüler. Sa?l?ks?z ?ekildeki davran??lar?n? b?rakt?lar. A?k konusunda da tedaviden sonra kendisi için neyin do?ru olaca??na rahat karar veriliyor. Tedaviden sonra neyin do?ru neyin yanl?? oldu?unu kendi beyni ona söylemeye ba?l?yor. E?er beyinlerdeki elektrik ak?m?n? düzenlersek, bugün birçok yuva bo?u bo?una y?k?lmam?? olur.’’

-ADL? SUÇLAR ÖNLENEB?L?R-

Bu sistemle a??r ceza gerektiren suçlar?n da önlenebilece?ini anlatan Tanju Sürmeli, ’’Adli suçlar olay?nda da Amerika ve Kanada da a??r derecede cezai i?lerden dolay? mahkumlar cezalar?n? doldurup hapishaneden ç?kt?ktan sonra tekrar geriye dönme h?zlar?n?n yüzde 80 oldu?unu görüyorlar. Bu ki?ilere uygulad???m?z yöntemi uygulad?klar?nda bu oran?n yüzde 20’ye dü?tü?ünü görüyorlar. Beyinde özellikle suç i?leyenlerin elektrik ak?m?nda düzensizlikler var’’ diye konu?tu.

Epilepsi (Sara), ?izofren, alzheimer, migren, iktidars?zl?k gibi hastal?klarda da bu yöntemle ba?ar? sa?land???n? dile getiren Sürmeli, tedaviden sonraki geli?meleri ?öyle anlatt?:

’’?izofren hastalar?, gerçekle gerçek olmayan? ay?rt edemiyor, görüntüler görüyor, kula??na sesler geliyor, bu hastal?kta puanlamalar var. Bu puanlamalarda yüzde 20 azaltt??? görülüyor. ?izofreni hastalar?n?n uykular?n? düzenleyebiliyoruz, kendi kendilerini konu?malar?n?n durdu?unu görüyoruz. ?üpheciliklerinin azald???n? ya da kayboldu?unu görüyoruz. Kula??na gelen seslerin tamamen kesildi?i bir çok hastam?z var.

Alzheimer hastal???nda da elektrik ak?m? bozukluklar? var. Bunlar? ayn? yöntemle düzenleyip ba?ar?l? oldu?umuz vakalar var. Hastal??? yava?lat?yoruz. ?ktidars?zl?kla ilgili, hastalar?m?zda da beyindeki elektrik ak?m?n? düzenledi?imizde bunlar?n da düzeldi?ini gördük.

Migren hastalar?nda da beyindeki elektrik ak?mlar?nda bozukluklar oldu?u ortaya ç?kt?. Genel de migren tedavisinde y?llarca ilaç kullanan hastalar?n, çok k?sa bir sürede ilaçlar? kullanmas?na gerek kalmad???n? görüyoruz. Uyku bozukluklar?n?n da bu sistemle giderildi?ini biliyoruz.’’

Kıskançlığı ve Migreni Biterecek Yeni Tedavi Yöntemi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.