Kötü alışkanlıklardan kurtulun

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 


Size zarar veren al??kanl?klardan kurtulmak sand???n?z kadar zor de?il…T?rnak yemek
T?rnak yemek çok s?k rastlanan al??kanl?klardan biridir. Fakat t?rnaklar?n yenmesi ellerin çirkinle?mesine, t?rnaklar?n normal geli?iminin tamamlanmamas?na ve t?rnak dü?mesi gibi sorunlar?n ortaya ç?kmas?na neden olabilir. Ayr?ca t?rnak içlerinde bulunan bakterileri yemek hiç de sa?l?kl? olmayan 
bir durumdur.


Ne yapabilirsiniz?
?ki ya da üç haftada bir maniküre gitmek al?nacak en 
kolay önlemlerden biridir. Çünkü güzel görünen t?rnaklara kavu?tu?unuzda onlar? bozmak ya da paran?z?n bo?a gitmesine neden olmak istemez ve bu sebeplerle de t?rnaklar?n?z? yemeye k?yamazs?n?z. Ayr?ca t?rnak yemenizi engellemek için üretilen ürünlerden de kullanabilirsiniz. Bu ürünlerin tad? çok kötü oldu?u için t?rnaklar?n?z? yemeye cesaret edemeyebilirsiniz. E?er bunlar?n hiçbiri i?e yaram?yorsa o zaman t?rnaklar?n?z? mümkün oldu?u kadar k?sa kestirmelisiniz böylece bakterilerin t?rnak içlerine yerle?mesini de engellemi? olursunuz.T?rnak yeme al??kanl???n?n alt?nda yatan sebeplerden biri de bast?rmak zorunda oldu?unuz duygulard?r. Özellikle sinir ve stres bu duygular?n ba??nda gelir. T?rnaklar?n?z? yememek için sizi sinirlendiren olaylar?n çözülmesi için bir uzmana ba?vurabilirsiniz.


Yemek yeme
Art?k gerçekle yüzle?melisiniz; kendinizi üzgün, mutsuz ya da stres alt?nda hissetti?inizde yemek yemek hiçbir ?eye çare olmuyor. Aksine duygusal olarak çöktü?ünüzde sald?rd???n?z ?ekerli, ya?l? abur cuburlar sa?l???n?z? bozdu?u gibi kilo alman?za da neden oluyor.


Ne yapabilirsiniz?
Bilinçsizce yeme?e sald?rmak gibi kötü bir huyunuz varsa bu al??kanl???n?zla ba?a ç?kmak için baz? önlemler almal?s?n?z. Örne?in kendinizi çok üzgün hissediyorsunuz ve buzdolab?na do?ru gitmeye ba?lad?n?z, akl?n?zda ise dolab?n içindeki pastay? yemek var. Böyle bir durumda buzdolab?na do?ru yürümeye ba?lamadan önce hemen bir arkada??n?z? aray?n. Onunla sohbet etmek, yeme iste?inizin önüne geçecektir. Telefonu kapatt???n?zda belki de akl?n?zda pasta yerine arkada??n?z?n size verdi?i fikirler kalacakt?r. E?er bu tür bir önlem i?e yaramazsa yemek yerine egzersizle stresi yenmeyi deneyebilirsiniz. Ayr?ca bol bol 
su içmek de kendinizi tok hissetmenize ve yemek yeme iste?inizin azalmas?na neden olur.


Sigara içmek
Sigaran?n 
sa?l?k üzerinde birçok zarar? vard?r. Sigara içen ki?ilerin kalp krizi geçirme, akci?er, a??z, bo?az, mide kanserine yakalanma riski artar. Bu ölümcül hastal?klar?n yan?nda sigara ayn? zamanda bütçenize de zarar verir.


Ne yapabilirsiniz?
Sigaradan vazgeçmek için nikotin ihtiyac?n? beyinde önleyici etkisi olan ilaçlardan ya da bantlardan kullanabilirsiniz. Sigaran?n içilmesinin en önemli iki nedeninden biri alkol di?eri de sigara içen bir e?tir. Ayn? evin içinde ya?ayan e?lerden biri sigara içiyorsa di?eri de içmeye ba?lar. Bu nedenle sigaray? b?rakmaya e?inizle birlikte karar vermelisiniz. Böylesi çok daha kolay olacakt?r.Dedikodu
Kötü al??kanl?klar?n ba??nda gelen dedikodu, arkada?lar?n?zla ya da ailenizle aran?z?n bozulmas?na neden olabilir. Ba?kalar?n?n ne yapt???n? merak edip, sürekli onlar hakk?nda konu?mak sizi sevilmeyen bir insan haline getirir. Kimse size s?rlar?n? anlatmaz ve siz de kendinizi çok yaln?z hissedersiniz.Ne yapabilirsiniz?
Dedikoducu biri olarak bilinmek çok kötüdür. Ba?kalar?n?n ne yapt???yla ilgilenmektense kendinizle ilgilenebilirsiniz. Örne?in yeni bir hobi edinebilir tüm dikkatinizi ba?ka yönlere çevirebilirsiniz. Dedikodusunu yapt???n?z ki?ilerle empati kurabilir ve ayn? ?eyin sizin de ba??n?za gelebilece?ini dü?ünebilirsiniz.Gece at??t?rmalar?
Gece ac?kt???n?zda açl???n?z? bast?rmak için bir ?eyler yemek istemeniz kötü bir ?ey de?ildir. Fakat gece yar?s? meyve yemek yerine kocaman bir pizza dilimini yiyorsan?z o zaman kötü bir al??kanl???n?z var demektir.Ne yapabilirsiniz?
Asl?nda gece yap?lan at??t?rmalar?n nedeni açl?k duygusu de?il, s?k?nt?d?r. Özellikle de k?? gecelerinde televizyonun kar??s?nda geçirilen zaman artar ve geç vakitlere kadar bir ?eyler yenir. Bu da uykunun kaçmas?na ya da sindirim sistemi bozukluklar?na neden olur. Bu durumla ba?a ç?kmak için 
televizyon izlerken bir ?eylerle u?ra?abilirsiniz. Örne?in örgü örebilir ya da çama??rlar? katlayabilirsiniz. Böylece akl?n?za yemek yemek gelmez.

Kötü alışkanlıklardan kurtulun adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.