HANSEL İLE GRATEL

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

hanselilegratel HANSEL ?LE GRATEL

Çocuklar?m?z önce televizyon çocu?u oldu, sonra da PC oyunlar? onlar?n dünyas?na girdi. Bizim zaman?m?zda Rahmetli Adile Na?it’in sundu?u “Uykudan Önce ” program? vard?. Masallar dinlerdik, ninelerimiz de anlat?rd? bize, özellikle k?? aylar?nda soban?n kenar?nda k?zarm?? kestane veya patlam?? m?s?r yerken. Biz mi unuttuk acaba çocuklar?m?za masal anlatmay?. Almanyada ö?retmenimiz bize bir masal anlat?r, sonra da akl?m?zda kalan bir sahneyi resmetmemizi isterdi. Bir derste o gün ba?ar?l? olmu?sak, üzerinde bir masal?n bulundu?u resimli kartlardan defterimize yap??t?r?rd?. Geçen gün “vitray kurabiyeler” tarifini verirken akl?ma Hansel ile Gratelin hikayesi geldi. Hadi bu gece çocuklar?m?za onlar?n masal?n? anlatal?m, Masal dünyas?n?n güzelliklerinden onlar? mahrum b?rakmayal?m. Bir varm??, bir yokmu?…

hanselilegratel 02 HANSEL ?LE GRATEL

Bir zamanlar Hansel ve Gretel ad?nda iki karde? varm??. Anneleri onlar daha bebekken ölmü?. Odunca olan babalar?, anneleri öldükten birkaç y?l sonra tekrar evlenmi?. Oduncunun yeni kar?s? hali vakti yerinde bir aileden geliyormu?. Orman?n k?y?s?nda virane bir kulübede oturmaktan ve k?t kanaat ya?amaktan nefret ediyormu?. Üstelik üvey çocuklar?n? da hiç sevmiyormu?. Hansel ve Gretel çok so?uk bir k?? gecesi, yataklar?na yatm?? uyumaya haz?rlan?rken, üvey annelerinin babalar?na, “Çok az yiyece?imiz kald?. E?er bu çocuklardan kurtulmazsak, hepimiz açl?ktan ölece?iz,” dedi?ini duymu?lar. Babalar? ba??rarak kar?? ç?km??. “Tart??maya gerek yok,” demi? kar?s?. “Ben karar?m? verdim. Yar?n onlar? ormana götürüp b?rakaca??z.” “Endi?e etme,” diyerek karde?ini teselli etmi? Hansel. “Evin yolunu buluruz.” O gece Hansel geç saatlerde gizlice d??ar? ç?km?? ve cebine bir sürü çak?l doldurmu?. Sabah olunca, ailece ormana do?ru yürümeye ba?lam??lar. Yürürlerken Hansel cebindeki çak?llar? kimseye fark ettirmeden at?p, geçtikleri yolu i?aretlemi?. Ö?le üzeri babalar?yla üvey anneleri onlar için bir ate? yakm??lar ve hemen geri döneceklerini söyleyip orman?n içinde yok olmu?lar. Tabii geri dönmemi?ler. Kurtlar etraflar?nda ulurken tir tir titreyen Hansel ve Gretel ay do?ana kadar ate?in yan?ndan ayr?lmam??. Sonra ay ?????nda parlayan çak?llar? izleyerek hemen evin yolunu bulmu?lar.

hanselilegratel 04 HANSEL ?LE GRATEL

Babalar? onlar? görünce sevinçten havalar uçmu?. Üvey anneleri de çok sevinmi? gibi davranm?? ama asl?nda karar?n? de?i?tirmemi?. Üç gün sonra onlardan kurtulmay? tekrar denemek istemi?. Gece, çocuklar?n odas?n?n kap?s?n? kilitlemi?. Bu sefer Hansel’in çak?l toplamas?na izin vermemi?. Ama Hansel zeki bir çocukmu?. Sabah ormana do?ru yürürlerken, ak?am yeme?inde cebine saklad??? kuru ekme?in k?r?nt?lar?n? yere saç?p arkas?nda bir iz b?rakm??. Ö?leye do?ru üvey anneleriyle babalar? çocuklar? yine b?rak?p gitmi?ler. Onlar?n geri dönmediklerini görünce, Hansel ve Gretel sab?rla ay?n do?up yollar?n? ayd?nlatmas?n? beklemi?ler. Ama bu sefer geride b?rakt?klar? izi bulamam??lar. Çünkü ku?lar bütün ekmek k?r?nt?lar?n? yiyip bitirmi?ler. Bu defa çocuklar gerçekten de kaybolmu?lar. Ormanda, üç gün üç gece, aç aç?na ve korkudan titreyerek dolan?p durmu?lar. Üçüncü gün, bir a?ac?n dal?nda kar beyaz? bir ku? görmü?ler. Ku? onlara güzel sesiyle ?ark?lar söylemi?. Onlar da açl?klar?n? unutup ku?un pe?ine dü?mü?ler. Ku? onlar? tuhaf bir evin önüne getirmi?. Bu evin duvarlar? ekmekten, çat?s? pastadan ve pencereleri ?ekerdenmi?.

hanselilegratel 05 HANSEL ?LE GRATEL

Çocuklar tüm s?k?nt?lar?n? unutmu?lar ve eve do?ru ko?mu?lar. Tam Hansel çat?dan, Gretel de pencereden bir parça yiyecekken içeriden bir ses duyulmu?: “Evimi kim kemiriyor bakiyim?” Bir bakm??lar kap?da dünya tatl?s? ya?l? bir teyze. “Zavall?c?klar?m benim,” demi? kad?n, “girin içeri.” ?çeri girmi?ler ve hayatlar?nda hiç yemedikleri yiyecekleri yemi?ler. O gece ku? tüyü yataklarda yatm??lar. Fakat sabah her ?ey de?i?mi?. Ya?l? kad?n dikkatsiz çocuklar? tuza?a dü?ürmek için evini ekmek ve pastadan yapm?? bir cad?ym?? me?er. Hansel’i saçlar?ndan tuttu?u gibi yataktan kald?rm?? ve onu bir ah?ra kilitlemi?. Sonra da Gretel’i sürüye sürüye mutfa?a götürmü?.

hanselilegratel 01 HANSEL ?LE GRATEL

“Karde?in bir deri bir kemik!” demi? c?rtlak bir sesle. “Ona yemekler pi?ir! Onu ?i?manlat! Eti budu yerine gelince a?z?ma lay?k bir yemek olacak! Ama sen hiçbir ?ey yemeyeceksin! Bütün yemekleri o yiyecek.” Gretel a?lam??, a?lam??, ama çaresiz cad?n?n söylediklerini yapm??. Neyse ki Hansel’in akl? hâlâ ba??ndaym??. Gözleri pek iyi görmeyen cad?y? kand?rmaya karar vermi?. Cad? ?i?manlay?p ?i?manlamad???n? anlamak için her sabah Hansel’in parma??n? yokluyormu?. Hansel de parma?? yerine bir tavuk kemi?i uzat?yormu? ona. “Yok, olmaz. Yeterince ?i?man de?il!” diye ba??r?yormu? cad?. Sonra da mutfa?a gidip Gretel’e daha fazla yemek yapmas?n? söylüyormu?. Bu böyle bir ay sürmü?. Bir gün art?k cad?n?n sabr? ta?m??. “?i?man, zay?f fark etmez. Bugün Hansel böre?i yapaca??m!” diye hayk?rm?? Gretel’e. “F?r?na bak bakal?m hamur k?vama gelmi? mi!” Korku içinde ya?amas?na ra?men Gretel’in de Hansel gibi hâlâ akl? yerindeymi?. Cad?n?n onu f?r?na itece?ini anlam??. “Ba??m? f?r?na sokam?yorum! Hamuru göremiyorum!” diye s?zlanm??. Cad? elinin tersiyle Gretel’i h?zla kenara itmi? ve ba??n? f?r?na sokmu?. Gretel bütün gücünü toplay?p ya?l? cad?y? f?r?n?n içine itmi?, sonra da arkas?ndan kapa?? kapam??.

hanselilegratel 03 HANSEL ?LE GRATEL

Hansel böylece kurtulmu?, ama hâlâ eve nas?l gideceklerini bilmiyorlarm??. Tekrar ormana dalm??lar. Bir süre sonra kar??lar?na bir dere ç?km

HANSEL İLE GRATEL adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.