Hamilelikte Yapay Yumurta Sistemi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Gebelik 

BROWN Üniversitesi Kad?n ve Çocuk Hastanesi ara?t?rmac?lar?, do?urgan bir kad?ndan al?nan hücrelerin yard?m?yla ürettikleri “yapay yumurtal??a” daha sonra yumurta hücreleri yerle?tirdi ve geli?melerini izledi. Bilimadamlar?, yapay yumurtal?k sayesinde yumurtal?klar? yeterince geli?emeyen kad?nlar?n, olgunla?mam?? yumurtalar?n? ald?r?p dondurarak ileride kendi çocuklar?na hamile kalabileceklerini belirtti.

552578_detay

Özellikle kanser tedavisi nedeniyle do?urganl?klar?n? yitiren kad?nlar için yapay yumurtal?klar?n umut olaca?? dü?ünülüyor. Konuyla ilgili ara?t?rma, Assisted Reproduction and Genetics Dergisi’nde yay?mland?.

ÜÇ FARKLI HÜCRE

Yumurtal?k, üç farkl? hücre tipinden olu?uyor. Ara?t?rmac?lar, önce yumurtal???n iki ana hücresinden biri olan ve 25-46 ya?lar? aras?ndaki kad?n hastalar?n ba???lam?? oldu?u “teka” hücrelerini laboratuvar ortam?nda de?i?ik malzemelerle “bal pete?i” olu?turacak ?ekilde ço?altm??, daha sonra di?er ana
hücre olan “granüloza”lar? bal pete?ine yerle?tirmi?ler. En son olarak da bir insan yumurta hücresi bu yapay olu?umun içine yerle?tirilmi?. K?sa süre sonra teka hücrelerinin gerçek bir yumurtal??? taklit edecek ?ekilde granüloza ve
yumurta hücrelerini sarmaya ba?lad??? tespit edilmi?.

Bilim adamlar?, yapay yumurtal???n birçok kad?n?n çocuk hayalini gerçekle?tirece?i gibi, bilimsel ara?t?rmalara da çok yard?mc? olaca??n? belirtiyor.
Yapay yumurtal?k, sa?l?kl? bir yumurtal???n nas?l çal??t???, nelerden etkilendi?i,
zehirli maddeler kar??s?nda nas?l tepki verdi?i gibi birçok konuda ara?t?rmac?lara
“laboratuvar” görevi görecek.

Hamilelikte Yapay Yumurta Sistemi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.