Hamilelikte Diş Çürümesi ve Tedavi Yöntemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Di? Eti Hastal?klar? ve Cerrahisi Uzman? Dr. Dt. Müge Tirali Türkkan hamilelikte a??z bak?m?yla ilgili detayl? bilgiler verdi…

3_139201095338_20053

Hamilelik süresince di? hekimine gitmeli miyim?

Planl? bir hamilelik söz konusu ise öncesinde di? hekimi kontrolüne gidip varsa a??z problemlerinizi tedavi ettirmek en ideal davran??t?r. Ancak bu durum her zaman mümkün olmamaktad?r. 3 ayl?k kontrollerle di? ta?? temizli?i ve a??z bak?m?n?n yap?lmas? tavsiye edilmektedir.

Hamilelik sürecinde ne zaman di?lerimi yapt?rabilirim?

Hamilelik sürecinde en uygun zaman 2. trimester yani 3 ve 6. aylar aras?d?r. Bu aylar d???nda acil durumlar haricinde di? tedavilerinden kaç?n?lmal?d?r. ?lk aylarda stress kaynakl? dü?ük riski bulunmaktad?r. Son 3 ayda ise hasta uzun süre yatay pozisyonda tedavi edilmemelidir. A?r?n?n e?lik etti?i acil durumlarda do?um uzman? ile irtibat kurularak tedavi yap?lmal?d?r. Hamilelerin uzun ve acil olmayan tedavileri do?um sonras?na b?rak?lmal?d?r.

Hamilelikte di? etleri neden kanar?

Hamilelikte görülen, genellikle 2. ayda ba?lay?p 8. ayda en üst düzeye ç?kan di? eti kanamalar? ve ?i?liklerinin nedeni hamilelik s?ras?nda artan östrojen ve progesteron hormonlar?d?r. ?hmal edilen a??z bak?m? ve di? ta?lar?n?n varl???nda ?ikayetler artmaktad?r. Ancak iyi ve düzenli yap?lan a??z bak?m? ve di? hekimi kontrolleri ile bu dönem sorunsuz atlat?labilmektedir.

Hamilelikte di?ler neden çürüyor?

?nan?lan?n aksine hamilelikte di? çürüklerinin bebe?in kalsiyum ihtiyac?yla ilgisi yoktur. Di? çürümelerinin sebebi;

Hamilelikte yeme al??kanl???n?n de?i?mesi ve di? bak?m?n?n ihmal edilmesi.

Hamilelik süresince yenilenlerin miktar? ve s?kl??? artmaktad?r. Bu ölçüde a??z bak?m?n?n da artt?r?lmas? gerekmektedir. Özellikle yenilen yumu?ak ve ?ekerli g?dalar di? yüzeyine yap???r; çürüklere ve di? eti kanamalar?na sebebiyet verir. ?lk aylarda artan yorgunluk ve uyku hali ile di? bak?m?n?n ihmal edilmesi di? kay?plar?na neden olmaktad?r.

?lk aylarda görülen kusma nedeniyle a??z asiditesinin artmas?.

Kustuktan hemen sonra di?ler f?rçalanmamal?d?r. A??z su ile çalkalanmal?d?r. A??zdaki mide asidi uzakla?t?r?lmal?d?r. Aksi taktirde asidik ortamda yap?lan f?rçalama i?lemi di?lerinize zarar verir.

Hormonal de?i?iklik sonucu kanayan di? etleri nedeniyle di?lerin f?rçalanmas?ndan kaç?n?lmas?.

Ço?u insan di? etlerinin kanamas? kar??s?nda di?lerini f?rçalamaktan vazgeçer. Kanaman?n kendilerinin verdi?i zarardan kaynakland???n? dü?ünürler. Gerçek bunun tam aksidir. Kanaman?n nedeni di? ve di? etleri aras?na yerle?en yemek art?klar?, di? ta?lar? ve bakterilerdir.

Di? f?rçalamas?n?n durdurulmas? bu art?klar?n artmas?na ve dolay?s?yla kanaman?n artmas?na neden olmaktad?r. Düzenli f?rçalaman?za ra?men di?eti kanaman?z devam ediyorsa di? hekiminize ba?vurup profesyonel temizlik yapt?rman?z gerekmektedir.

Hamilelikte Diş Çürümesi ve Tedavi Yöntemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.