Elde, Kolda Vücutta Uyuşma Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Boyun düzle?ince beyine giden dört damardan ikisi (vertebral arterler) gerilir ve beyine yeterince kan gidemez, ki?ide ba?a?r?s?, ba?dönmesi, bulant?, unutkanl?k, tedavi edilmezse daha ileri safhalarda dengesizlik, konsantrasyon bozuklu?u, ileri derecede al?nganl?k, isteksizlik olu?ur.Boyun gerginli?i çok ilerlememi?, henüz ba?lang?ç safhas?nda ise kas gev?etici ilaçlar, s?cak uygulama, gürültüsüz ve az ???kl? yerlerde istirahat ile önlenebilir.

img228

Fakat boyun gerginli?i ilerlemi?, a?r?lar kollara da yay?l?yorsa tedaviye fizik tedavinin veya tamamlay?c? t?p tedavisinin de eklenmesi gerekir. E?er mevcut hastal??a eklenen ileri derecede bir boyun f?t??? da varsa cerrahi müdahale de gerekebilir.Boyun gerginli?i tedavi edilmezse ba?a?r?lar? s?kla??r ve a?r? kesici ilaçlara cevap vermez hale gelir, ki?ide mutsuzluk hali depresyona dönü?ür. Sürekli boyun gerginli?i boyun f?t?klar?na zemin sa?lar, kollarda uyu?ukluk, güçsüzlük olu?ur. Dengesizlik ve yürüme güçlükleri, ince beceri gereken hareketlerin yap?lamamas? gibi sorunlar ortaya ç?kar.

2-KARPAL TÜNEL SENDROMU:

Koldan gelen bir sinir ve kas ba?lar? el ayas?n?n taban?nda, bilek bölgesinde dar bir kanal ya da tünelden geçerek ele ula??r. Bu dar kanala Karpal Tünel ad? verilir, karpal tünelin içinden geçen sinir ise Median Sinir olarak adland?r?l?r. Karpal tünel sadece median sinir ve kas ba?lar?n?n s??abilece?i kadar bir geni?li?e sahiptir. Kanal içinde yer kaplayan herhangi bir olu?um ya da ?i?lik içindeki dokular?n s?k??mas?na neden olur. Median sinirdeki bu s?k??ma sinirin uyard??? bölgelerde uyu?ma ve keçele?me ?ikayetleri ile kendini belli eder. Median sinirin karpal tünelde s?k??mas? ile ortaya ç?kan bu tablo Karpal Tünel Sendromu olarak adland?r?l?r. Karpal tünel sendromu varl???nda de?i?ik tedavi alternatifleri mevcuttur. Bandaj bunlar aras?nda en s?k kullan?lan yöntemdir.

img229

Parmaklar, el ve bile?in do?al pozisyonlar?nda hareketinin engellenerek dinlendirilmesi karpal tüneldeki bas?nc? azaltmada oldukça etkili bir yöntemdir. Bandaj ile a?r?n?n azalmad??? durumlarda bilek içine küçük dozda kortizon ya da lokal anestezik enjeksiyonu yap?labilir. A?r?y? ve enflamasyonu gidermek amac?yla çe?itli steroid olmayan antienflamatuar ve a?r? kesiciler kullan?labilir. Hamile kad?nlarda bu ilaçlar mutlaka hamileli?i takip eden doktorun önerisi ile kullan?lmal?d?r. Israrc? olgularda küçük bir cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Bu i?lem hastanede yatmay? gerektirmeyen, ayaktan yap?lan bir müdahaledir. El ayas?nda bile?e yak?n bir alandan yap?lan küçük bir kesi ile s?k??maya neden olan ba? dokusu rahatlat?l?r. ??lem sonras? hasta 4-6 hafta içinde tamamen normale döner

3-ULNAR OLUK SENDROMU:

El önkol kemikleri olan radius-ulna ile bilek eklemini ve birbirleriyle eklem yapan 2 s?ra halinde 8 kemikten olu?an küçük karpal kemikler, 5 tarak kemi?i, 14 parmak kemi?inden olu?ur. Median, radial sinir ve ulnar sinir eldeki ana sinirlerdir. El hareketlerinin büyük k?sm? önkolda bulunan ve tendonlar? ele uzanan adaleler arac?l??? ile olur. E?er 4. ve 5. parmaklar?m?zda uyu?ukluk hissediyorsak ve dirse?imizden ba?layan bir a?r? varsa ulnar sinir bas?s?ndan ?üphelenmek gerekir. Te?his EMG ile konur. E?er ileri safhadaysa cerrahi müdahale gerekir.

4-BOYUN TUTULMASI, KAS SPAZMI:

Genellikle boyunu destekleyen kaslar?n a??r? gerilmesi ile olu?ur. A??r bir ?ey kald?rmak, a??r? spor, i? aktivitesi, yanl?? masa ba?? çal??mas? kas spazm?na neden olabilir. Ayr?ca yanl?? pozisyonda uyuya kalma, yüksek yast?k ve kötü seyahat ?artlar? da boyun tutulmas? yapabilmektedir. Ço?u zaman basit tedaviler ile spazm
ve tutulma çözülmektedir.

"Miyofasial a?r?, Fibromiyalji , Fibrosit ve Miyozit" diye de adland?r?lan uzun süreli kas a?r?s?nda, kas içersinde a?r?y? tetikleyen noktalar ve elle
de hissedilebilen dü?mecikler mevcuttur.

img230

5-BOYUN FITI?I:

Her iki boyun omuru aras?nda yast?k görevi yapan jölemsi k?k?rdak disk dokusunun omurilik ve kola giden sinirlere do?ru ta?mas?d?r. Bas?n?n büyüklü?ü ve etkinli?ine göre boyun ve kol a?r?s?, kol kaslar?nda kuvvet kayb?, ellerde his kusuru, uyu?ma ve beceriksizlik görülebilir. E?er omur ili?e do?ru bas? olur ise yürüme zorlu?u, bacaklarda kuvvetsizlik ve idrar ?ikayetleri de görülebilmektedir. Konservatif tedaviye ra?men ?ikayetler geçmiyor, ciddi omurilik ve sinir bas?s? var ise; o zaman tedavi cerrahidir.

6-H?POT?RO?D?:

Tiroit hormonlar?n?n kanda çok az bulunmas? durumuna hipotiroidi veya hipotiroidism denir. Kad?nlarda erkeklere nazaran çok daha s?k görülür.Hipotiroidide ?ikayet ve belirtiler: Yorgunluk hissi, Uyu?ukluk, Uyku hali, Konsantrasyon bozuklu?u, Sersemlik hissi, Depresyon , Ciltte kuruluk, Saç dökülmesi, Kuru ve k?r?k saç, Kab?zl?k, Kilo alma, Kilo vermede zorluk, göz kapaklar?nda ?i?me, Balmumu renginde yüz, Terlemede azalma, Bo?uk ses, Ü?üme, ??tah azalmas?, Eklem a?r?s?, Ellerde uyu?ma hissi, Hareketlerde azalma, Konu?mada yava?lama, Nab?z say?s?nda dü?me, Bacaklarda ?i?me, Reflekslerde azalma, T?rnaklarda kolay k?r?lma, Kas kramplar?, Guatr, Tansiyon yüksekli?i, Kolesterol seviyesinde yükselme, Ayba?? halinin bozulmas?, Dü?ük yapma, Çocuk yapamama, Sekste azalma, Çocuklarda boy k?sal???. Hipotiroidide en s?k görülen bulgular yorgunluk, halsizlik a??r? uykuya meyil, saç dökülmesi ve ü?üme hissidir. Bazen hasta haf?za kayb?n?n fark?na varmayabilir, arkada?lar? taraf?ndan bu yüzden uyar?labilir. Orta derecede kilo alma olur ve zay?flamakta güçlük çekilebilir. A??r? ?i?manl??a hiçbir zaman neden olmaz.

7-D?YABET:
Sürekli yüksek de?erlerde seyreden ?eker hastal??? da ellerde uyu?maya sebep olabilir.

8-D??ER:
Romatizmal hastal?klar, kas hastal?klar?, multipl skleroz, beyin tümörleri, beyin damar t?kanmalar?, kol damarlar?ndaki t?kan?kl?klar v.s.

Elde, Kolda Vücutta Uyuşma Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.