FOSAMAX 70 MG 4 TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

FOSAMAX 70 MG 4 TABLET

Formulü

13.05 mg Alendronat monosodyum trihidrat tuzu Tablet

Endikasyonları

Pastmenopozal osteoprpozlu kadınlarda kalç, el bileği ve omurlar (vertebral kompresyon kırıkları) dahil kırıkların önlenmesi için osteoproz tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları

– Ösofogus darlığı veya aklazia gibi ösofageal başlamayı geciktiren ösofogus anomalileri,
– En az 30 fdakika ayakta veya dik duramamak,
– Bu ürünün bileşimindeki maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılık,
– Hipokalsemi

Uarılar Önlemler

Diğer bifosfonatlar Gibi Fosamax tedavisi altındaki hastalarda, ösofogus ülseri ve ösofagus erozyonları gibi ösofogeal reaksiyonu düşürebilecek bulgu ve belirtiler açısından dikkatli olmalı ve hastalarda disfaji , adinofaji ve retrostemal ağrı halinde ilacı kesip doktora başvurmalarını öğütlemelidir. Ciddi ösofogeal istenmeyen etki riski, Fosamax alımından sonra uzanan veya ilacını bir bardak dolusu su ile yutmayan ya da ösofogus irritasyonu semtomları oluştuktan sonra dahi ilaç almaya devam eden hastalarda artmış görünmektedir. Bu yüzden hastanın ilacı nasıl olacağına dair bilgileri eksiksiz olarak almış ve anlamış olması sağlanmalıdır.
Fosamax bağlı olarak üst gastrointestinal mukoza’ da ortaya çıkabilecek olası irritan etki ve altta yatan hastalığın kötüleşebilme olasılığı nedeni ile, disfaji, östofogus hastalıkları, gastrit, duodenit veya ülser gibi aktif üst gastrointestinal sorunları olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Mideye geçişi kolaylaştırmak ve böylece potansiyel ösfogeal irritasyon etkisini azaltmak için hastalara Fosamax’ı bir bardak dolusu suyla almaları ve de en az 30 dakika boyunca günün ilk yiyceğine kadar yatmamaları veya uzanmamalraı gerektiğinin söylenmesi gerekir. hastalar muhtemel orfaringeal ülser tehlikesi yüzünden tableti çiğnememeli veya emmemalidirler
Hastalara Fosamax’ı yatmadan önce veya sabah yataktan tam olarak kalkmadan önce almamaları gerektiği söylenmelidir. Hastalar bu öğütlere uymadıkları taktirde ösofagus problemi oluşma riskinin artacağı konusunda bilgilendirilmelidirler. Yine hastalar yemek borusu hastalıklarına ait semptomlar (yutma esnasında ağrı ya da güçlük, retrosternal ağrı veya mide yanması oluşumu ya da artışı gibi) oluştuğu taktirde fosmax kullanmayı kesip hekimlerine başvurmaları konusunda uyarılmalıdır. Fosamax kreatinin klirensi 35 ml/dakikanın altındaki hastalara önerilmemektedir. Österojen yetersizliği ve yaşlılık dışındaki osteoproz nedenleri göz önünde tutulmalıdır.
Fosamax tedavisine başlanmadan önce hipokalsemi düzeltilmelidir. Diğer mineral metabolizması bozukluklarıda (D vitamini eksikliği gibi) tamamen tedavi edilmelidir. Gebelik :Fosamax gebe kadınlarda, emziren annelerdeve çocuklarda çalşılmamıştır ve onlara verilmemelidir. Yeşlılarda kullanım: Klinik çalışmalarde Fosamax ‘ın etkinlik yada güvenirlilik profillerinin yaşla bağlantılı olrak değişmediği görülmüştür.

Yan Etkiler

Fosamax genelikle iyi tolere deilir. Yan etkiler çoğunlukla hafif olmuştur ve tedavinin kesilmesini gerektirmez.
Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlar : Aşağıdaki üst gastrointestinal istenmeyen etkiler günde 10 mg Fosamax kullanan hastaların %1’i veya daha fazlasında ve plasebodan daha yüksek insidansda belki, olasılıkla veya kesin olarak ilaca bağlı olarak bildirilmiştir; abdominal ağrı, disepsi, ösofogus ülseri, disfaji, ve abdominal distansiyon. nadiren döküntü ve eritem görülmüştür.
Tüm vücutta: ürtiker ve nadiren ajioödem içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları.
Gastrointestinal : Bulantı, kusma, ösofajit, ösofogeal ülserler ve orofaringeal ülser; nedensel bir ilişki saptanmamış olmakla birlikte nadiren bazen ciddi ve komplikasyona yol açabilen gastrik ve duodenal ülserler.

Etkileşimler

Birlikte kullanıldıklarında kalsiyum ve suplmanları, antiasitler ve diğer bazı oral olarak kullanılan ilaçlar Fosamax’ın emilimini etkileyebilir.
Bu yüzden hastalar başka bir oral ilaç almadan önce en az yarım saat beklemelidirler.
Osteoporoz araştırmalarında belirli sayıda postmenopozal kadın hastaya Fosamax tedavisi sırasında Östrojen (intravajinal,transdermal veya oral) verilmiştir. Bu ilaçların birlikte kullanımına ait herhangi bir istenmeyen etki saptanmamıştır. Fosamax 10 mg/gün kullanılan postmenopozal osteoporaz çalışmalarında istenmeyen bir etkileşmeye rastlanmamıştır. Klinik çalışmalarda, Fosamax’ı 10 mg/gün dozunun üstünde ve aspirin içeren birleşiklerle kullanan hastalarda üsgastrointestinal sisteme ait istenmeyen etkilerin insisansında bir artış görülmüştür.

Dozu Kullanma

Önerilen dozaj 10 mg’dır. Günün ilk yiyeceğinden, içeceğinden veya ilacından en az yarım saat önce yalnızca bir bardak dolusu su ile alınmalıdır. Yatmadan önce veya sabah tam olarak yataktan kalkmadan alınmamalıdır.
Yaşlılar vey hafif orta derecede böbrek yetersizliği olan hastalar için doz ayarlaması gerekmez.

FOSAMAX 70 MG 4 TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.