Erkeklerde Menopoza Girebiliyor

Yazar:   Tarih:   Kategori: Erkek Sağlığı 

T?p dünyas? ?u an erkeklerin de tam anlam?yla menopoza girip girmedi?ini tart???yor. Doktorlar testesteron hormon tedavisi gören erkek hastalar?n rahatlad?klar?n? belirtiyor

556470_detay
Erkeklerde Menopoz Nedir?

Erkekler tam anlam?yla menopoz denilebilecek bir dönem ya?amad?klar? için doktorlar bunu ya?lanan erkeklerde dü?ük testesteron ya da androjen azalmas? olarak adland?r?yor.

Erkeklerde erkeklik hormonu olan testesteronda ya?a ba?l? olarak azalma görülüyor ancak bu durum diyabet gibi hastal?klarda da görülebiliyor. Testesteron hormonundaki azalmayla birlikte a??r? yorgunluk, halsizlik, depresyon ve cinsel sorunlar da söz konusu. Ancak bu durumlar?n testesteron azalmas?na ba?l? olup olmad??? hala tart??ma konusu.

Kad?nlarda görülen menopozda hormon üretimi tam anlam?yla duruyor ancak erkeklerde bu süreç sadece yava?l?yor. Testisler testesteron üretmesi için gerekli maddelerden tamamen yoksun kalm?yor. Kad?nlarda ise yumurtal?k olu?umu tamamen duruyor. sa?l?kl? bir erkek 80 ve üzeri ya??na kadar sperm üretimi yapabiliyor.

Erkeklerde menopozun te?his edilebilmesi doktorlar fiziksel bir muayene ve belirtilerin hastaya sorulmas? gibi bir a?ama izliyor. Ayr?ca duruma neden olabilecek ya da durumun kötüle?mesine neden olabilecek ba?ka t?bbi testlerden de geçilerek her türlü ihtimal göz önüne al?n?yor. kan testesteron düzeyini ve di?er hormon seviyelerini ölçmek amac?yla bir dizi kan testi yap?l?yor.

Erkek Menopozu Tedavi Edilebilir mi?
E?er testesteron düzeyleri dü?ük ise ek testesteron tedavisi uygulanabilir ve yorgunluk, cinsel isteksizlik ve depresyon gibi ?ikâyetler ortadan kald?r?labilir. Ancak kad?nlarda oldu?u gibi hormon tedavisinin bir tak?m riskleri de mevcuttur. Örne?in hormon tedavisi neticesinde prostat kanseri söz konusu olabilir ya da yakalanma riski artabilir.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    ben uykudayken boşalıyorum nedeni nedir acil cvap

    baver11-02 12:43

Erkeklerde Menopoza Girebiliyor adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.