Eksofed 120ml şurup

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

ENDİKASYONLARI

Pro­dük­tif(bal­gam­lı, gö­ğü­se in­miş) ök­sü­rük­le bir­lik­te gö­rü­len üst so­lu­numyo­lu ra­hat­sız­lık­la­rın­da semp­to­ma­tik bir ra­hat­la­ma sağ­lar. Bur­nua­çar, a­kın­tı­sı­nı dur­du­rur ve eks­pek­to­ras­yo­nu sağ­la­ya­rak has­ta­yı ra­hat­la­tır.

KONTRENDİKASYONLARI

Bu kom­bi­nas­yo­nave­ya bi­le­şik­le­ri­ne kar­şı to­le­rans gös­ter­me­miş o­lan­lar i­çin kont­ren­di­ke­dirŞid­det­lihi­per­tan­si­yon ve ko­ro­ner ar­ter has­ta­lık­la­rı o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dırDa­ha ön­ce­ki2 haf­ta i­çin­de MA­O in­hi­bi­tö­rü al­an ve­ya al­ma­ya de­vam e­den has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Psö­do­e­fed­rin ve bu tip i­laç­la­rın bir­lik­te kul­la­nı­mıkan ba­sın­cın­da yük­sel­me­le­re ne­den o­la­bi­lir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Tüm sem­­pa­to­mi­me­tik i­laç­lar­daol­du­ğu gi­bi hi­per­tan­si­yon, kalp, şe­ker has­ta­lı­ğı, hi­per­ti­ro­i­dizm,yük­sek int­ra­o­kü­ler ba­sınç ve pros­ta­tik bü­yü­me gö­rü­len has­ta­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­belerde sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar­la ge­liş­mek­te o­lanfe­tu­sa o­la­bi­le­cek teh­li­ke­li et­ki­le­ri den­ge­le­mek şar­tıy­la i­la­cınkul­la­nı­mı­na ka­rar ve­ril­me­li­dir. Psö­do­e­fed­rin an­ne sü­tü­ne az mik­tar­dage­çer, fa­kat bu­nun em­zi­ri­len be­bek­ler­de­ki et­ki de­re­ce­si bi­lin­me­mek­te­dir.Gu­a­i­fe­ne­sin, be­bek ü­ze­rin­de hiç­bir et­ki­si ol­ma­dı­ğı tah­min e­di­lenkü­çük mik­tar­lar­da an­ne sü­tün­den a­tıl­mak­ta­dır.

YAN ETKİLER

Uy­ku bo­zuk­luk­la­rı ve na­di­ren ha­lü­si­nas­yon­lar da­hil SSS ek­si­tas­yon semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir.İr­ri­tas­yo­na bağ­lı o­lan ve­ya ol­ma­yan de­ri dö­kün­tü­le­ri na­di­renbil­di­ril­miş­tir. Psö­do­e­fed­rin a­lan er­kek has­ta­lar­da ba­zan ü­ri­nerre­tan­si­yon da bil­di­ril­miş­tir.

ETKİLEŞİMLER

Psö­do­e­fed­rin i­çer­iği nedeniyle bre­til­yum, be­ta­ni­din, gu­a­ne­ti­din, deb­ri­zo­kin,me­til­do­pa ve a ve b-ad­re­ner­jik blo­kerler gi­bi sem­pa­tikak­ti­vi­te­yi en­gel­le­yen hi­po­tan­sif i­laç­la­rın et­ki­si­ni kıs­men ter­si­neçe­vi­rir. Fu­ra­zo­li­don­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

24 saatte 4 dozu aşmamalıdır. 12 yaş ve üzerindekiçocuklar ve erişkinlerde her 4 saatte bir 10 mL (2 ölçek) önerilir. 6-12 yaşarası çocuklarda her 4 saatte bir 5 mL (1 ölçek), 2-6 yaş arası çocuklarda her4 saatte bir 2.5 mL (1/2 ölçek) önerilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* EKSOFED 60 MG 30 TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* DEKOFERİN ŞURUP 100 ML
* SUDAFED 60 MG 30 TABLET
* SUDAFED 30 MG 150 ML ŞURUP
* RINOGEST SR 120 MG 10 MİK.PELLET KAPSÜL

Eksofed 120ml şurup adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.