DİYETE BAŞLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

EkleBunu Sosyal Payla??m ButonuEkleBunu RSS Ekle Butonu
D?YETE BA?LARKEN D?KKAT ED?LMES? GEREKENLER

Özellikle bahar ve yaz aylar?nda kilo vermek için diyet uzmanlar?na ba?vuran hasta say?s?nda üç nedene ba?l? olarak art?? oldu?u kaydediliyor: 1- Check up ya da by pass sonras? kilo vermesi zorunlu olanlar 2- Do?ru beslenmeyi ö?renerek sa?l?kl? bir ya?am sürmeyi hedefleyenler 3- Fiziksel olarak incelemek ve estetik kayg?s?yla kilo vermek isteyenler Diyet yapan ki?iler genelde sonuca hemen ula?mak isterler. Ancak kilo vermek isteyenlerin gözard? etmemesi gereken nokta; seneler süren yanl?? beslenme al??kanl?klar? nedeniyle bozulan metobolizmalar?n?n bir veye iki ay gibi k?sa sürede düzelmesinin imkans?z oldu?udur. Kilo vermekten çok elde edilen kiloyu korumak ve ki?ilerin su ile kas kayb? yerine ya? kaybetmeye yönelik diyetleri tercih etmeleri gerekiyor. Bu tür diyetler de istenen kal?c? ve ba?ar?l? sonuçlara ula??lmas?n? sa?l?yor. Bilimsel anlamda ‘obezite’ ya? dokusunun normalin üzerine ç?kmas? halidir. Dolay?s?yla, bu hastal???n tedavisi ya? dokusunun normal s?n?rlar içerisinde olmas? durumudur. Kilolar?ndan ?ikayetçi ki?iler ço?unlukla diyet sürecinde, birazdan a?a??da anlat?lacak yanl??lar? uygulayarak, k?sa sürede yüksek miktarda kilo veriyorlar ancak ya? kaybetmiyor, su ve kas dokusunu kullan?yorlar. Böylece tedavi olmak yerine vücutlar?na zarar veriyorlar.

Kilo verme süreci halk aras?nda bilinenin tersine daha sistemli ve uzun soluklu bir dönemdir. Multi-disipliner yakla??m?n hakim oldu?u, bir çok hekim dal?n?n ekip mant???yla biraraya gelerek teaviyi destekledi?ibir diyet program? ki?iyi istedi?i kiloya ula?t?racak ve hayat? boyunca uygulayabilece?i yeme düzenine kavu?turacakt?r. Zay?flamak isteyen ki?i hastaneye ba?vurdu?unda ilk olarak çe?itli testlerle metabolik h?z?, vücut bile?imi (ya?, ya?s?z doku ve su oran? ölçümü) laboratuvar ve biyokimyasal ölçümleri yap?l?yor. Diyetisyen kontrolünde bir hedef belirleniyor ve ki?inin yeme al??kanl?klar?, hastal?klar?, ya??, cinsiyeti do?rultusunda bir planlama yap?l?yor. Ki?i, önerilen egzersizler için Fizik Tedavi’den, psikolojik destek gerekiyorsa Psikiyatri Bölümü’den, hormonal ?i?manlama söz konusuysa Endokrinoloji’den, lipid tablosu yüksekse Kardiyoloji’den destek alabiliyor. Bu departmanlar?n i?birli?iyle diyet için gerekli olan multi – disipliner tedavi ve yakla??m sa?lanm?? oluyor. Özellikle ki?inin daha önce herhangi bir diyeti uygulay?p uygulamad???na ise dikkat ediliyor. Çünkü sadece kulaktan dolma bilgilerle kendi kendine diyet uygulam?? ki?iler yüksek oranda kas ve su kayb?na u?ram?? oluyorlar. Ya? oranlar? yükseldi?i ve bu a??rl?k metobolizmay? a?a??ya çekti?i için vücut daha yava? enerji yak?yor. Bu nedenle diyetisyen kontrolünde ba?lan?lan diyet program? da ba?ka bir boyut kazan?yor. “Kas kaybedilmeden hatta kazan?larak kilo verilmesi hedeflenmeli”Diyetin hedefine ula?abilmesi için beraberinde mutlaka önerilen bir ba?ka etken de ‘egzersiz’dir. Kas kayb?n? önelemek ve vücudu h?zland?rmak için bol bol spor yap?lmal?d?r. Uzunca süre hareket etmeyen ve az enerji harcayan vücut, fonksiyonlar?n? dü?ük kaloriye çal??maya adapte ederek ve biraz fazla yemek yendi?i zaman besinleri ya? olarak depolamaya yatk?nd?r.
Diyete ba?layarak kilo vermek isteyen ki?inin asla unutmamas? gereken bir nokta da et, bal?k, tavuk, hindi gibi et grubu besinlerini; protein aç?s?ndan süt, yo?urt, peyniri, meyve ve sebzeyi; ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidratlar? eksik etmeden, dengeli ?ekilde her zaman her ?eyi yiyebilecek olmas? ve diyetin bütünlü?ünü sa?layabilmesidir. Çünkü hiç bir g?da tek ba??na, son derece karma??k ve sistemli i?leyen vücut mekanizmas?n?n eksiksiz ve düzenli çal??mas?n? sa?layacak kadar mucizevi özelliklere sahip de?ildir. Ki?i istedi?i beslenme düzenine ve vücut ölçülerine önce inanarak, sonra da bildi?i yanl??lar? bir uzmandan ö?renerek ula?abilir. Diyette Do?ru Bildi?imiz Yanl??lar “Makarna, pilav, ekmek gibi karbonhidratlar diyetten tamamen ç?kar?lmal?d?r”Diyet yapan ki?ilerin dü?tü?ü en önemli hatalardan biri vücuda yeterli miktarda karbonhidrat vermemektir. Diyete ba?lad??? zaman ekmek, pilav, makarna, patates, m?s?r gibi besinleri kesen ki?ilerin metabolizmas? ihtiyac? olan karbonhidrat? önce al?r. Glikoz oran? inince kan ?ekeri de dü?er. Sonras?nda vücut, kas içerisindeki karbonhidrat? kullanmaya ba?lar, bu da kas kayb? anlam?na gelir ve vücut beraberinde su kaybeder. Yani diyette karbonhidrat? kesen kimse tart?daki sonucu görünce kilo verdi?i yan?lg?s?na dü?er ancak gerçek olan vücudun kaybetti?i ya? de?il, kas ve sudur. “Sadece protein a??rl?kl? diyet zay?flamay? h?zland?r?r”Proteinin vücut mekanizmas?n? h?zland?rd??? do?rudur ancak süreklii protein almak kas dokular?n? eksiltir ve su kayb?na neden olur. 1 gr. Kas dokusu kayb? yakla??k 2.7 gr. Su kayb?na neden olur. Ya?s?z doku kitlesi kayb? metabolik h?z? dü?ürür. ?nsanalar tart?ya ç?kt??? zaman kilo verdiklerini zannederler ancak metabolizma yava?lad??? için diyet sonrasnda h?zl? bir ?ekilde kilo al?rlar.
“Çe?itli egzersiz ve diyetlerle bölgesel zay?flama mümkündür”Spor merkezlerini dolduran veya her gün evinde sadece kar?n, bel için egzersiz hareketleri yapan bayanlar?n do?ru bildi?i bir yanl?? da; çe?itli egzersiz ve diyetlerle bölgesel zay?flaman?n mümkün oldu?udur. Çünkü bütün insanlar?n birer genetik ?ifresi ve vücutlar?n?n belli bölgelerinde varolan ya? hücreleri vard?r. Fazla olan besinler bu herkeste farkl? bölgelerde bulunan hücrelerde toplan?r. Ki?i kilo verdi?inde genetik ?ifresi do?rultusunda daha çok bu bölgelerde zay?flama gerçekle?ir. Ancak vücut tipinde hiç bir de?i?iklik olmaz. Ki?i armut tipinde ise ?i?man armut de?il zay?f bir armut veya zay?f bir elma olarak kal?r. “Her tür hareket ve spor zay?flat?r”Vücudun egzersiz ve sporla kilo vermesi için ya? yakma formuna geçmesi gereklidir, bu da ancak 18 ile 20 dakika süren düzenli egzersizle ba?lar. Ço?u zaman 2 saat sürekli mekik hareketi yerine uygun nab?zla 45 dakikal?k bir yürüyü?, istenilen sonuçlara ula?makta faydal? olur. “Sabahlar? aç karn?na içilen limonl? s?cak su ya?lar? eritir”Halk aras?nda inan?lan bir ba?ka yanl?? da sabahlar?, yemek öncesinde aç karn?na limonlu s?cak su içmenin vücuttaki ya?lar? eritti?idir.
Ancak bu inanç tamamen yanl??t?r. Suyun veya içine kat?lacak olan limon, soda, gibi maddelerin, bitki çaylar?n?n kesinlikle ya?lar? eritmek, yok etmek gibi bir etkisi bulunmamaktad?r. S?cak suyun tavsiye edilmesinin as?l nedeni midede 80 dakika gibi uzun bir süre kalmas? ve doygunluk hissi vermesidir. “Meyve, yemekten 2 saat sonra yenir, yoksa bütün yenilenler ya?a dönü?ür”Meyvelerin glisemik endeksinin baz? besinlere göre yüksek olmas?ndan dolay? h?zl? ?ekilde kan ?ekerini yükseltme özellikleri vard?r. Kan ?ekeri yükseldi?i zaman insülinin salg?land??? ve yeme?in yan?nda al?nan meyve nedeniyle de, bütün yenilenlerin ya?a dönü?tü?ü iddia edilmektedir. Ancak vücut, ihtiyac? olan enerjiyi yemekten al?r. E?er ki?i normalden fazla yerse meyve olsa da olmasa da fazla besinler ya?a dönü?ür; buna paralel olarak ki?i ihtiyac? olan enerjiyi az bir yemek ve yan?nda meyveyle tamaml?yorsa yedi?i besin enerji olarak kullan?laca?? için ya?a dönü?mez. Genelde meyvenin ö?ün aralar?nda önerilmesinin sebebi ise; meyvenin yan?nda proteinli bir g?da ile tüketildi?inde kan ?ekerini dengelemesi ayr?ca aç karn?na yanilen meyvedeki vitamin minerallerin daha iyi emilebilmeleridir. “Tek ö?ün yemek yiyerek kolayca zay?flay?n”Vücudun kilo almas?na neden olan en önemli etkenlerden biri, onu bütün gün aç b?rak?p sadece ak?amlar? yemek yemektir. Çünkü yakla??k 20 saat aç kalan vücut bu durumun devam edece?ini dü?ünür ve sava?a haz?rlan?r gibi yediklerini depolamaya ba?lar. Sonra 4 saat içerisinde gelen besinler ya? olarak depolan?r. Bu konuda diyetisyenlerin tavsiyesi vücudu uzun süre aç b?rakmamak ve mutlaka her 3 – 4 saatte bir ?eyler yemektir.
EkleBunu RSS Ekle Butonu

DİYETE BAŞLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.