DİYET GÜNLÜĞÜ

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

EkleBunu Sosyal Payla??m ButonuEkleBunu RSS Ekle Butonu
D?YET GÜNLÜ?Ü

Bir kez forma girmeyi akl?na koyanlar için kolayl?k sa?layacak bir yol yiyecek ve egzersizin günlü?ünü tutmakt?r. Kendinize ?öyle güzel ve can?n?z?n yazmak isteyece?i bir defter al?rsan?z, bu i?i zevkle yapabilirsiniz. Defterinizi ald?ktan sonra ilk önce bütün vücut ölçülerinizi yaz?n. Kar??s?na da ula?mak istedi?iniz ölçüleri not edin. Sonra sabah kalkt???n?z andan yatana kadar bütün yediklerinizi, ölçüleriyle birlikte bu deftere yaz?n. Bunu bir tür kontrol mekanizmas? olarak dü?ünebilirsiniz. Ayr?ca yemek yerken moralinizin nas?l oldu?unu da not etmenizde yarar var. Gerçekten aç oldu?unuz için mi, stresli oldu?unuz için mi yoksa mutlu oldu?unuz için mi yediniz? Yapt???n?z egzersizleri ve ne kadar süreyle yapt???n?z? da not alabilirsiniz. Bir saat mi, yar?m saat mi yoksa 20 dakika m? egzersiz yapt?n?z ve gün içindeki genel moral durumunuz nas?ld?? Böylece tuttu?unuz günlük sayesinde her gün formunuzu korumak için ne yapt???n?z? görebilir ve hedefledi?iniz ölçülere sistemli bir ?ekilde ula?abilirsiniz. Enerjinizi Do?ru Kullan?n Kendiniz zorlamadan da kalorilerinizden kurtulabilirsiniz. Bunu için baz? küçük ipuçlar?n? ö?renmeniz yeterli. A??rl?k çal???n: Kaslar, metabolik olarak ya?lardan daha aktiftir. Yar?m kilo kas kütlesi günde 30-50 kaloriye ihtiyaç duyarken yar?m kilo ya? kütlesi sadece iki kalori yakar. Bu yüzden kaslar?n?z? çal??t?rmal?s?n?z. Egzersiz sürenizi iyi ayarlay?n: Yap?lan son ara?t?rmalarda haftada üç kere 40 dakikal?k egzersiz yapan bir grubun, hafta da iki kez daha fazla ya? yakt??? ortaya ç?kar?lm??. Kahvalt? ?art: Kahvalt?y? atlad???n?z zaman vücudunuz yar?- ölü derecesinde açl?k durumuna geçer.uyand?ktan sonra bir-iki saat içerisinde karbonhidrat, meyve ve protein içeren 200-300 kalorilik bir kahvalt? yapmak en iyisidir. Sigaray? B?rakt???m Zaman Kilo Al?r m?y?m? Yap?lan çal??malar sonucu, sigaray? b?rakan kad?nlar?n %70’nin yakla??k be? kilo kadar ald?klar? ortaya ç?km??. Bunu sebebiyse, günde bir paket sigara içenlerin metabolizmalar?n?n yava?lamas? ve 200 kalori daha az yakmalar?d?r. Sigaray? b?rakt?ktan sonra diyet yapmaya çal??t???n?z zaman stresiniz daha da artabilir. Onun yerine fiziksel aktivitelerinizi artt?rman?z? öneriyoruz. 200 kalori veya daha fazlas?n? yakman?z? sa?layacak baz? sporlar? yapabilirsiniz; yar?m saat aerobik, yirmi dakika yüzme ya da k?rkbe? dakika yürüme gibi. Beslenin Genel Sa?l?k Bülteni’nde yer alan bir habere göre, çok ö?üne bölünmü? beslenme al??kanl???, kandaki kolesterol seviyesini dü?ürerek, kalp sa?l???n? olumlu yönde etkiliyor. Yeni Zelanda’da dokuzu erkek, onu kad?n olmak üzere toplam ondokuz ki?i üzerinde bir ara?t?rma gerçekle?tirilmi?. Ara?t?rmaya kat?lan denekler, ayn? miktar enerji içeren bir diyeti günde üç ya da dokuz ö?ün ?eklinde uygulamak üzere rastgele grupland?r?lm?? ve her iki grupta yer alan ki?ilerin kolesterol düzeylerinde de?i?iklikler oldu?u gözlenmi?. Sonuçta dokuz ö?üne bölünmü? bir diyet uygulanan gruptaki ki?ilerin kan kolesterol seviyelerinde belirgin bir dü?ü? görülmü?.

A?r?yan Kaslara H?zl? Çözümler Is?nma: Egzersiz yapmak kaslar?n k?salmas?na neden olur.egzersizden önce ve sonra yapt???n?z ?s?nma hareketleri ise, esnekli?i artt?r?r ve gerginli?inizi ortadan kald?r?r. Buz gibi su: S?cac?k bir banyo yapmay? akl?n?zdan ç?karmal?s?n?z. So?uk su kan damarlar?n?n büzü?mesini sa?lar ve dola??m? düzene sokar. Masaj: Yapt???n?z çal??ma zorla?t?kça daha s?k masaj yapmal?s?n?z. Çünkü masaj, stres ve gerilimi azaltman?n en iyi yollar?ndan biridir ve egzersizle birlikte vücudun ?ekillenmesine yard?mc? olur. Spor Yapmak için En ?yi Zaman Uzmanlar spor yapmak için en uygun zaman?n ö?leden sonra veya ak?amlar? oldu?unu söylüyorlar. Çünkü bu zamanlarda kuvvet ve esneklik dorukta oluyor. Ama e?er yar?? gibi bir aktiviteye kat?lacaksan?z, vücudunuzun al???k oldu?u ve performans?n?n en yüksek oldu?u zaman? de?erlendirebilirsiniz. Göz Egzersizi Vücudunuzun di?er bütün bölgelerini çal??t?rmak için spor yapabilirsiniz ama hiç göz egzersizi yapmay? denediniz mi? Göz egzersizi, göz küresinde ki ve göz çevresindeki kaslar?n gerginli?ini azaltan bir egzersizdir. Bunlar?n ilki ?öyle: Rahatlama tekni?i için gözlerinizi ellerinizle kapat?n. Her gün 20 dakika boyunca avuç içlerinizi bombeli ?ekilde gözlerinizin üzerine kapat?n. Bir di?er egzersiz de ?öyle: odan?n ortas?nda gözleriniz aç?k bir ?ekilde durun. Vücudunuzun üst taraf?n? öne, arkaya, sa?a ve sola olmak üzere 90 derecelik aç? yapacak ?ekilde bükün. Zay?flama Fiziksel görünüm her ça?da ve her ya?ta önemini korumu?.
T?p literatüründe bir hastal?k olan ?i?manl?k psikolojik, sosyal, kal?tsal ve beslenme ?ekliyle geleneksel çok boyutlu bir sorun. Asl?nda ?i?manl?k, beslenme al??kanl???ndaki bir tür bozukluk olarak yorumlanmal?. Tedavisi ve önlenmesi pekala mümkün. Öncelikle siz kilolar?n?z?n neden kaynakland???n?, hangi dü?manla sava?aca??n?z? bilmelisiniz. Sorunu ancak bu ?ekilde çözüp sava?tan galip ç?kabilirsiniz. Neden çok yiyorsunuz? Dü?ündü?ünüzde açl?k d???nda da sebepler bulacaks?n?z. Yorgunluk, s?k?nt?, moral bozuklu?u, depresyon, stres, yanl?? beslenme, geçirdi?iniz ameliyat ve do?umlar, hormonal ve genetik sorunlardan kaynakland??? için olabilir mi? Zay?flaman?n bir di?er tan?m?n?n, gerekti?i gibi dengeli beslenme oldu?unu unutmamal?s?n?z ve bunu ya?am?n?z boyunca al??kanl?k haline getirmelisiniz. Fazla kilolar cilt alt? ya? dokusunda ki ya? hücrelerinin hem hacim hem de say? olarak artmas?yla ortaya ç?k?yor. Bir ki?iye ?i?man diyebilmek için, normal kilosunun yüzde onbe?i kadar daha kilolu olmas? gerekiyor. Normal kilonun yüzde 20 fazlas? ise “a??r? ?i?man”? gösteriyor. Çe?itli yöntemlerle fazla kilolar?n?zdan kurtulabilirsiniz. Uygulayaca??n?z farkl? diyetlere göre yapman?z gerekenler de de?i?iyor; bir diyet sistemine göre kalori hesab? yaparak bo?az?n?za hakim olmak zorundas?n?z, bir di?erine göre, gönlünüzce yiyerek kilo verebilirsiniz. Ama gerçek olan ?u ki; diyet beyinde ba?l?yor. Buna karar verecek olan kesinlikle sizsiniz, etraf?n?z de?il. Zay?flamaya karar verdikten sonra bunu ne için yapt???n?z önemli. Sa?l???n?z için mi? Estetik için mi? Karar?n?z? verdikten sonra mutlaka ama mutlaka bir doktor ve diyetisyene ba?vurmal?s?n?z.
Çünkü, her beden tipi özel. Bu yüzden herkesin farkl? türde bir diyet yapmas? gerekiyor. Kilo alma nedenleri: Lezzet a??rl?kl? beslenmenin ön plana ç?kmas?; k?rm?z? et ve ?arküteri alkol, fazla ya?l?, rafine g?dalar?n tüketilmesi; zaman darl???ndan dolay? pratik g?dalara yönelinmesi, teknolojik geli?meler, bedensel hareketlerin oldukça azalmas?, metabolizmada gereksiz zorlamalar olu?turan vitamin ve doping kullan?lmas?, sinir sisteminin, kendini a??z yoluyla tatmini arzulamas?, stres, stres sonucu dü?en kan ?ekerini art?rmak için ?ekerli g?dalara yönelinmesi, düzensiz beslenme, iyi çi?nememe, acele ve ayakta yemek yemek, Fazla Kilolarla Gelen Hastal?klar ?i?manl?k, özellikle ileri ya?larda pek çok hastal???n temelini olu?turdu?u gibi çok ciddi bir dengesizlik yarat?r vücutta.Yüksek tansiyon, ?eker, kalp, dola??m bozukluklar?, nefes darl???, eklem ve kas rahats?zl?klar?yla sosyal ve psikolojik sorunlar hep fazla kiloyla ba?lant?l?d?r. Vücut sisteminin tüm hücrelere kan pompalamas?, g?da, oksijen göndermesi ve temizlemesi gerekir. Oysa her fazla kilo bedene ekstra yük getirir ve gittikçe bir yetersizlik ba?lar. Bu yüzden bir çok doktor ?i?manl???n temel bir rahats?zl?k oldu?unu dü?ünür. Il?k Su ?çin Kokusuz, renksiz ve kendine has tad?yla su, milyonlard?r hayat?m?zda ki önemini koruyor. “su gibi aziz olun” dedirtecek kadar ba? tac? edilen bu sihirli s?v? vücudumuz için vazgeçilmezlerin ba??nda geliyor. Organizman?n yüzde 60’?n? su olu?turuyor.Bunun 2,5 litresi her gün idrar, ter ve solunum yollar?yla tükeniyor. Dolay?s?yla vücudun ihtiyac? olan su miktar?n?n 1/3’ünü besinlerden, geri kalan?n? ise s?v? içeceklerden kar??lamal?y?z. Bunun da ba??nda su geliyor. Bir günde ortalama 1,5 – 2 litre su içilmeli. Suyun zay?flat?c? özelli?ini ise unutmamal?. Ancak ?l?k veya s?cak içildi?i sürece. Çünkü su so?udukça hücre içine girme özelli?i azal?r ve metabolizmay? h?zland?rma özelli?i dü?er. S?cak su ise hem hücre zar?ndan içeri rahatl?kla girer hem de ya?lar? eritir. Suyun ?s?s? artt?kça sahip oldu?u kinetik enerji artar ve bu da metabolizmay? h?zland?r?r. Bitkisel Çaylar Organizmay? temizlemek, dola??m? h?zland?rmak, ya?lar? eritmek ve enzimleri harekete geçirmek için bitkilere de ihtiyac?m?z var. Do?rusunu seçmek ve kullanmay? ö?renmek ?art?yla. Bitkiler, zay?flama diyetlerinin destekleyicisidirler. Bitki örtüsü aç?s?ndan zengin bir ülkede ya?ad???m?z? unutmay?n. Aktarlardan veya herbalistlerden diledi?iniz bitkileri bulabilirsiniz. Ya?am?n?z? bitkisel çaylarla renklendirerek sa?l?kl? ve zay?f kalabilirsiniz. En ideali rezene ve adaçay?d?r.
Mutlaka Yürüyün Yapaca??n?z diyeti herhangi bir egzersizle de destekleyebilirsiniz. Ama ideali en ideali yürüyü? yapma. Üstelik en kolay egzersizde yürüyü?. ?stedi?iniz her yerde, her zaman yürüyebilirsiniz… Yürümek, duraklamadan, ayn? tempoda, ayn? ad?mlarla ilerlemek demek. Yürüyü?ten en üst düzeyde yararlanabilmek için bir program dahilinde uygulamal?s?n?z. Saptayaca??n?z günlerde, ayn? saatte yürümeye gayret edin. Vücut biyoritiminizin yüksek oldu?u, yani sizin için en uygun ve en enerjik oldu?u zaman? seçmelisiniz. Yürüyü?, her ?eyden önce kendinizi daha iyi hissetmenizi sa?lar. Bu yeni al??kanl???n?zdan ilk kazançl? ç?kacak olan kalp ve damar sisteminiz olur. Beyin dokular?n?z daha çok oksijene kavu?ur ve daha sa?l?kl? dü?ünürsünüz. Vücudunuzdaki kaslar çal???r, kan dola??m? harekete geçer, böylece vücudunuzdaki ya?lar kasa dönü?meye ba?lar. Ya?lar kasa dönü?meye ba?layarak forma girersiniz. Fazla kilolardan da yava? yava? kurtulursunuz. Düzenli yürüyü? sonunda vücudunuz dayan?kl?l?k kazan?r. Yürüyü?ün daha pek çok yararlar? var:menopoza ba?l? olarak k?r?lganla?an kemiklerin yo?unlu?unu korur, tansiyonu dü?ürür, yorgunlu?a kar?? direncinizi art?r?r, stresi ortadan kald?rarak gerilimi giderir, rahat uyuman?za yard?mc? olur, vücut kaslar?n? dinlendirip gev?etmesinin yan? s?ra kuvvetlendirerek, enerjik olman?z? sa?lar. Yürüyü? yaparken en ideali spor bir ayakkab? giymeniz; aya??n?z?n taban?n? destekleyen ad?mlar?n vücudunuzda olu?turaca?? darbeleri azaltan ve esnek tabanl? bir ayakkab? seçmelisiniz. Yürüyü? s?ras?nda gö?üsleriniz ve omuzlar?n?z ileride, kar?n içeride ve dik olmal?s?n?z. Gere?inden fazla ileri hamle yaparak yürümeyin. Ad?m aral?klar?n?z?n e?it olmas?na dikkat edin. Dirseklerinizi çok fazla geni? bir aç?yla tutmay?n, birbirine yak?n olmas?na dikkat edin. Yürüyü?e yava? yava? ba?lad?ktan sonra h?z?n?z? art?r?n ama bunu asla abartmay?n. Vücudunuzun sesini dinleyin; e?er çok yorulduysan?z biraz yava?lay?n. H?zl? nefes al?p verdi?iniz halde bu sizi rahats?z etmiyorsa, h?z?n?z? kesmeye gerek yok demektir. Unutmay?n, daha uzun yürümek için ko?arcas?na h?zlanmas?na gerek yok; on dakikal?k tempolu bir yürüyü? be? dakikal?k çok h?zl? bir yürüyü?ten daha yararl?d?r.
EkleBunu RSS Ekle Butonu

DİYET GÜNLÜĞÜ adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.