Depremin zararlarını nasıl azaltabiliriz? (Maddeler halinde)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel 

depremDeprem kaç?n?lmaz do?al afetlerden birisidir. Deprem ku?a?? üzerinde bulunan bölgelerde çe?itli zamanlarda ver farkl? ?iddetle depremler meydana gelmektedir. Depremi engellemek mümkün olmad???na göre yapmam?z gereken önlemler alarak depremden en az zararla kurtulmakt?r. Bu konuda en iyi örnek Japonya’d?r. Japonya’da o kadar büyük ?iddetli depremlerde bile ölüm ya?anmamas?, binalar?n da sadece sallanmas? nedeniyle en az zararla depremi atlatmaktalar. Japonya “Deprem öldürmez, binalar öldürür” sözünün do?rulu?unun kan?tland??? bir ülkedir.

Ya?ad???m?z yerlerde meydana gelebilecek depremin zararlar?n? azaltman?n temel yöntemleri bulunmaktad?r. Öncelikle yeni yap?lacak yap?lar?n depreme dayan?kl? olarak yap?lmas?n? sa?lamakt?r. Ancak mevcut yap?lar?n depremden daha az zarar görmesi için ise deprem riskinin azalt?lmas? yönünde önlemler almak gerekmektedir. Yeni binalar in?a edilirken deprem etkilerini göz önüne alacak ?ekilde düzenlenmi? arazilere onay verilmesi, tüm bina, altyap? ve ?ebekelerin depreme dayan?kl? bir ?ekilde projelendirilerek in?as? gerekmektedir.

Mevcut binalar?n güvenli?inin sa?lanmas? için öncelikle binalara dayan?kl?l?k testleri yap?lmal?, deprem performans? yetersiz bina, altyap? ve ?ebekelerin takviyesi, güçlendirilmesinin yap?lmas? gerekmektedir. Belediyeler, sivil toplum kurulu?lar? taraf?ndan acil durum plan ve programlar? haz?rlanarak uygulamaya konmas? gereklidir. Ülkemizde deprem ile ilgili çal??malar? Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba?kanl??? (AFAD) yürütmektedir. AFAD vatanda?lar? depreme kar?? bilinçlendirerek alacaklar? önlemleri ?öyle maddeler halinde s?ral?yor.

Deprem Öncesi Al?nacak Önlemler

• Yerle?im bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve oval?k bölgeler iskana aç?lmamal?d?r. Konutlar gev?ek topra?a sahip meyilli arazilere yap?lmamal?d?r.

• Yap?lar deprem etkilerine kar?? dayan?kl? in?a edilmelidir. (Yap? Tekni?ine ve ?n?aat Yönetmeli?ine uygun olarak)

• ?mar plan?nda konuta ayr?lm?? yerler d???ndaki yerlere ev ve bina yap?lmamal?d?r.

• Dik yarlar?n yak?n?na, dik bo?az ve vadilerin içine bina yap?lmamal?d?r.

• Çok kar ya?an ve ç?? gelen yamaçlarda bina yap?lmamal?d?r.

• Mevcut binalar?n dayan?kl?l?klar? artt?r?lmal?d?r.

• Konutlara deprem sigortas? yapt?r?lmal?d?r.

• Bu önlemlerin yan? s?ra, yap?sal olamayan, yani binadan de?il de e?yalardan kaynaklanacak hasarlardan korunmak için günlük kulland???m?z e?yalar?m?z?n ev içerisine yerle?tirilmesinde a?a??da say?lan önlemleri almal?y?z:

• Dolap üzerine konulan e?ya ve büro malzemeleri kayarak dü?melerini önlemek için plastik tutucu malzeme veya yap??t?r?c?larla sabitlenmelidir.

• Soba ve di?er ?s?t?c?lar sa?lam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmelidir.

• Dolaplar ve devrilebilecek benzeri e?yalar? birbirine ve duvara sabitlenmelidir. E?er sabitlenen e?ya ve duvar aras?nda bo?luk kal?yorsa, çarpma etkisini dü?ürmek için araya bir dolgu malzemesi konulmal?d?r.

• Tavan ve duvara as?lan avize, klima vb. cihazlar bulunduklar? yere a??rl?klar?n? ta??yacak ?ekilde duvar ve pencerelerden yeterince uza?a ve kanca ile as?lmal?d?r.

• ?çinde a??r e?yalar bulunan dolap kapaklar? mekanik kilitler tak?larak s?k?ca kapal? kalmalar? sa?lanmal?.

• Tezgah üzerindeki kayabilecek beyaz e?yalar?m?z?n alt?na metal profil koyarak bunlar?n kaymas? önlenmelidir.

• Zehirli, patlay?c?, yan?c? maddeler dü?meyecek bir konumda sabitlenmeli ve k?r?lmayacak bir ?ekilde depolanmal?d?r. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmal?d?r.

• Raflar?n önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve ?i?eler, birbirlerine çarpmayacak ve devrilmeyecek ?ekilde, kutular?n içine yerle?tirilmelidir.

• Gaz kaça?? ve yang?na kar??, gaz vanas? ve elektrik sigortalar?n? otomatik hale getirilmelidir.

• Binadan acilen ç?kmak için kullan?lacak yollardaki tehlikeler ortadan kald?r?lmal?, bu yollar i?aretlemeli, ç?k??? engelleyebilecek e?yalar ç?k?? yolu üzerinden kald?r?lmal?d?r.

• Geni? ç?k?? yollar? olu?turulmal?d?r. D??a do?ru aç?lan kap?lar kullan?lmal?, acil ç?k?? kap?lar? kilitli olmamal?d?r. Acil ç?k??lar ayd?nlat?lmal?d?r.

• Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek a??r dolaplar?n yan?na konulmamal?, karyolan?n üzerinde a??r e?ya olan raf bulundurulmamal?d?r.

• Tüm bireylerin kat?l?m? ile (evde, i? yerinde, apartmanda, okulda) “Afete haz?rl?k planlar?” yap?lmal?, her alt? ayda bir bu plan gözden geçirilmelidir. Zaman zaman bu plana göre nas?l davran?lmas? gerekti?inin tatbikatlar? yap?lmal?d?r.

• Bir afet ve acil durumda eve ula??lamayacak durumlar için aile bireyleri ile ileti?imin nas?l sa?layaca??, alternatif bulu?ma yerleri ve bireylerin ula?abilece?i bölge d??? ba?lant? ki?isi (ev, i?yeri, okul içinde, d???nda ve ya mahalle d???nda) belirlenmelidir.

• Önemli evraklar?n (kimlik kartlar?, tapu, sigorta belgeleri, sa?l?k karnesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdan? vb.) kopyalar? haz?rlanarak su geçirmeyecek bir ?ekilde saklanmal?, ayr?ca bu evraklar?n bir örne?i de bölge d??? ba?lant? ki?isinde bulunmal?d?r.

• Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya i?yerinin özelli?i ve büyüklü?üne göre uygun yang?n söndürme cihaz? mutlaka bulundurulmal? ve periyodik bak?mlar? da yapt?r?lmal?d?r.

DEprem an?nda yap?lmas? gerekenler için T?klay?n?z!

Depremin zararlarını nasıl azaltabiliriz? (Maddeler halinde) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.