DELTACORTRIL 5 MG 20 TABLET yan etkileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Sıvı ve Elektrolit Bozukluklukları Sodyum tutulması Sıvı tutulması Eğilimli hastalarda konjestif kalp yetmezliği Potasyum kaybı Hipokalemik asidoz Hipertansiyon Muskulo-skeletal Kas güçsüzlüğü Steroid myopatisi Kas kitlesi kaybı Osteoporoz Omurgada kompresyon fraktürleri Femur ve humerus başında aseptik nekroz Uzun kemiklerde patolojik fraktür Gastrointestinal Peptik ülser ile muhtemel perforasyon ve kanama Pankreatit Abdominal gerginlik Ülseratif özofajit Dermatolojik Hafif hirsutism Yara iyileşmesinde bozulma Incelmiş ve nazik deri Peteşi ve ekimoz’lar Yüzde eritem Artmış terleme Deri testleri baskılanabilir Nörolojik Konvülsiyonlar Genellikle tedaviden sonra artmış intrakranial basınç ve papilla ödemi (psödo-tümör serebri) Vertigo Başağrısı Endokrin Menstrüel düzensizlikler Cushingoid durum gelişmesi Çocuklarda büyüme-gelişme geriliği Sekonder adrenokortikal ve hipofizer cevapsızlık, özellikle travma, cerrahi veya hastalık gibi stres zamanlarında Karbonhidrat toleransında azalma Latent diabetes mellitus belirtileri Diabetiklerde insülin veya oral hipoglisemik ilaçlara gereksinme artması Oftalmik Posterior subkapsüler kataraktlar Intraoküler basınç artması Glokom Ekzoftalmi Metabolik Protein katabolizmasına bağlı negatif azot dengesi.

Etkileşimler

Hepatik mikrozomal enzim indükleyicileri Barbitüratlar, fenitoin ve rifampin gibi karaciğer mikrozomal enzim indüksiyonu yapan ilaçlar glukokortikoid metabolizmasını artırabilirler. Bu nedenle, glukortikoid tedavisi ile stabilize durumdaki hastalarda bu ilaçların da birlikte kullanımına başlanması ya da bu ilaçların kullanımlarının kesilmesi durumlarında glukokortikoid tedavisinde doz ayarlaması yapmak gerekebilir.

Östrojenler Östrojenler muhtemelen transkortin konsantrasyonunu artırarak ve buna bağlı olarak metabolize edilebilecek hidrokortizon miktarını azaltmak yolu ile hidrokortizonun etkilerini artırabilirler. Transkortine bağlanan diğer glukokortikoidlerin etkileri de benzer şekilde artabilir ve prednisolon tedavisi sırasında östrojenlerin tedaviye eklenmesi ya da tedaviden çıkarılması söz konusu ise, doz ayarlaması gerekebilir. Non-steroid anti inflamatuar ajanlar Indometasin gibi ülserojen ilaçların kortikosteroidlerle birlikte verilmesi gastrointestinal ülserasyon riskini artırabilir.

Hipoprotrombinemili hastalarda aspirin ve glukokortikoid kombinasyonu dikkatle uygulanmalıdır. Salisilatlar ve glukokortikoidlerin birlikte kullanımı gastrointestinal ülserasyon ensidansını ve ciddiyetini artırmamakla birlikte, böyle bir etki olasılığı akılda bulundurulmalıdır. Her iki ilaç birlikte kullanıldığında, serum salisilat düzeyleri düşebilir. Benzer şekilde, salisilat almakta olan hastalarda kortikosteroid tedavisi kesilirse, serum salisilat konsantrasyonu artabilir ve nadiren salisilat intoksikasyonu görülebilir. Salisilatlar ve kortikosteroidler birlikte dikkatle kullanılmalıdırlar. Her iki ilacı da almakta olan hastalar her iki ilacın advers etkileri yönünden dikkatle izlenmelidir. Potasyum kaybettirici ajanlar Potasyum kaybettirici diüretikler (örneğin, tiazidler, furosemid, etakrinik asit) ve amfoterisin B gibi potasyum kaybettirici diğer ilaçlar glukokortikoidlerin potasyum azaltıcı etkilerini güçlendirebilirler.

Glukokortikoidler ve potasyum kaybettirici ilaçları birlikte alan hastalarda serum potasyumu dikkatle izlenmelidir. Antikolinesteraz ajanlar Glukokortikoidler ve ambenonium, neostigmin ya da piridostigmin (ve muhtemelen organofosfat antikolinesteraz pestisidler) gibi antikolinesteraz ajanlar arasındaki etkileşim myastenia gravisli hastalarda ağır kas zaafiyetine neden olabilir. Mümkünse glukokortikoid tedavisine başlamadan en az 24 saat önce antikolinesteraz tedavisi kesilmelidir. Aşılar ve toksoidler Kortikosteroidler antikor cevabını inhibe edeceklerinden toksoidlere ve canlı ya da inaktive aşılara cevabı azaltabilirler.

Ayrıca, kortikosteroidler canlı atenue aşılarda bulunan bazı organizmaların üremesini kolaylaştırabilirler. Ilaçların suprafizyolojik dozları bazı aşılara karşı nörolojik reaksiyonları kuvvetlendirebilirler. Kortikosteroid tedavi devam ederken aşı ya da toksoidlerin rutin uygulanmaları ertelenmelidir. Kortikosteroid almakta olan bir hastada immünizasyon gerekli ise antikor cevabının yeterli olup olmadığının serolojik testlerle araştırılması ve aşı ya da toksoidin ilave dozları gerekebilir.

Oral antikoagülanlar Nadiren, kortizonun kan pıhtılaşmasını artırdığı ve oral antikoagülanlarla tedavi edilmekte olan hastalarda antikoagülan dozunun artırılmasını gerektireceği bildirilmektedir.

Dozu Kullanma

DELTACORTRIL’in başlangıç dozu, tedavi edilen spesifik hastalığa göre, günde 5-60 mg. arasında değişir. Az şiddetli durumlarda düşük dozlar genellikle yeterli olursa da, seçilmiş hastalarda yüksek inisyal dozlar gerekebilir. Tatminkar bir cevap alınana kadar başlangıç dozları devam ettirilir veya ayarlanır. Makul bir süreden sonra yeterli klinik cevap yoksa DELTACORTRIL kesilerek hasta başka uygun bir tedaviye geçirilir. DOZ GEREKSINMELERININ DEĞIŞKEN OLDUĞU VE TEDAVI EDILEN HASTALIĞA VE HASTANIN CEVABINA GÖRE KIŞISEL OLARAK AYARLANMASI GEREKTIĞI VURGULANMALIDIR. Olumlu bir cevap alındıktan sonra başlangıç dozunu uygun aralıklarla ve küçük miktarlarla azaltarak, elde edilen yeterli klinik cevabı devam ettirecek en düşük idame dozları saptanmalıdır. Ilaç dozajının sürekli izlenmesi lüzumu hatırda tutulmalıdır. Doz ayarlamalarını gerekli kılan haller arasında, hastalık sürecindeki iyileşme ve alevlenmelere bağlı klinik durum değişmeleri, hastanın ilaca verdiği kişisel cevap ve tedavi edilen hastalıkla direkt bir ilişkisi olmadan hastanın streslere maruz kalmasının etkileri sayılabilir ki bu son durumda DELTACORTRIL dozunu, hastanın durumuyla orantılı bir süre için artırmak gerekebilir. Uzun süreli tedaviden sonra ilacı kesmek gerekirse, ani değil tedricen azaltarak kesmek tavsiye edilir. Çocuklarda kullanım Erişkin dozlarının uygun olarak azaltılmış miktarı kullanılmakla birlikte genellikle erişkinlerde olduğu gibi dozaj klinik cevaba göre ayarlanır. Kortikosteroidler bebeklik, çocukluk ve ergenlikte büyüme geriliğine neden olurlar. Tedavi minimum dozaj ve mümkün olan en kısa süre ile sınırlandırılmalıdır. Hipotalamo – hipofizer adrenal aksis süpresyonunun ve büyüme geriliğinin en aza indirilmesi için mümkünse tedavi günaşırı ve tek doz halinde uygulanmalıdır. Doz Aşımı Glukokortikoidlerin doz aşımına bağlı toksisite ve/veya ölüm nadir olarak bildirilmektedir. Doz aşımı durumunda spesifik bir antidot olmayıp tedavi destekleyici ve semptomatiktir. Serum elektrolitleri monitorize edilebilir.

Per. Fiyatı

İlaç Fiyatı 1.79 YTL 

  Reçeteli Verilir. 

İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde 1 Şubat, Cuma 2009 tarihinde güncellenmiştir.

DELTACORTRIL 5 MG 20 TABLET yan etkileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.