Beyin Güçlendiren Kolin Hafıza Vitamini

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kolin, beslenme için gerekli, B vitaminleri grubunun parças? olan bir maddedir. Bu madde, 1998’de t?p ve beslenme dünyas? taraf?ndan kabul edildi. Bugün, kolinin önemini ve kaynaklar?n? anlat?yorum.

Ya?lar?n vücutta i?lenmesini, yak?lmas?n? böylelikle de karaci?erin ya?lanmas?n? engelleyen kolin, yiyeceklerde bol miktarda olmas?na kar??n suya kar?? dirençsizdir. Besinlerin pi?irilmesi, i?lenmesi ve saklanmas? s?ras?nda çabuk bozulur. Ba??rsaklarda kolayl?kla emilir ve kan-beyin bariyerini geçebilen tek vitamindir. Bu özelli?iyle beyindeki kimyasal olaylarda rol al?r. Kendisine haf?za vitamini de denilmektedir. Sinirlerdeki iletilerde önemli görevi olan asetilkolin maddesi için gerekli bir moleküldür. Kolinin vücutta kompleks bir rolü vard?r. Diyet üzerinde etkili olma potansiyeli büyüktür.

548986_detay

Hamilelik ve emzirme süresinde koline ihtiyaç vard?r. Karaci?er bozuklu?u raporlar?na dayanarak 19 ya? ve üzerindeki bireylerin özellikle hamile ile emziren kad?nlar?n günde 550 mg. kolin almas? gerekiyor. Kolin, besinlerden al?nabilir ancak yetersiz kolin al?m?, alkole ba?l? olmayan karaci?er ya?lanmas? hastal???na yol açabilir. O nedenle, maksimum sa?l?k için diyette yeterli kolin al?m? çok önemlidir. Kolin yetersizli?inin karaci?er ve kas bozuklu?una yol açt??? bilinmektedir.

Hamilelik ve emzirme

Kolin ihtiyac?, özellikle hamilelik ve emzirme sürecinde daha fazlad?r. Ara?t?rmalar, kolinin beyin geli?imi üzerindeki etkilerini kan?tlam??t?r. Bu yüzden anne karn?nda ve iki ya??na kadar kolin aç?s?ndan yeterli beslenmek önemlidir. Anne sütü kolin bak?m?ndan çok zengin olsa da, miktar, emzirme s?kl???na ve annenin ihtiyaçlar?na göre de?i?ebilir. Yetersiz kolin al?m?, doku depolar?n?n bitmesine yol açar.Ya?lanmayla geli?en haf?za kay?plar?nda kolinden zengin beslenmeyle hastal???n seyrinde gerileme kaydedilmi?tir. Kolin geni? bir yiyecek yelpazesinde bulunur ama karaci?er, yumurta ve rü?eym (bu?day tohumu) en zengin kolin kaynaklar?d?r. Yumurta daha çok konsantre bir kolin kayna?? olmakla beraber, süt daha zengin bir kaynakt?r.

Kad?nlar m? i?tahl? erkekler mi?

??tah, ki?inin yeme arzusu olarak tan?mlanabilir. Metabolik ihtiyaçlar?n sa?lanmas? için yeterli enerjiyi düzenleme i?ini görür. Yemek yeme arzusunun ciddi olarak azalmas? ise anoreksiyad?r. ??tah düzensizli?i yeme bozukluklar?na sebep olabilir.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde Ocak 2009’da yap?lan bir çal??maya göre, erkekler kad?nlara göre i?tahlar?n? kontrol etmede daha iyi.

Bu çal??mada ara?t?rmac?lar, kad?n ve erkek gönüllülerin beyin aktivitelerini tomografiyle (PET) izlediler. Bu ki?iler ara?t?rmaya al?n?rken normal kilodayd? ve yakla??k 20 saat boyunca yemek yemediler. Ard?ndan kat?l?mc?lara en sevdikleri besinler sunuldu ve bunlar? koklamalar?, tatmalar?, ancak yememeleri söylendi.

Bir ba?ka gündeyse açl?k ve yeme dü?üncelerini bast?rmak için, bili?sel engel olma tekni?i kullan?ld?. Bu teknik ayn? yemeklere maruz kalmadan önce insanlar?n bunlara kar?? i?tahlar?n?n azalmas?n? ö?retmek için kullan?ld?. Di?er bir gün de kontrol etmek amac?yla gözden geçirilme seans? yap?ld?. Kad?n ve erkekler açl?klar?n?n azald???n? iddia ettiler.

Çal??man?n ard?ndan gelen yorumlarsa cinsiyet farkl?l???n?n ?üpheli oldu?u yönündeydi. Baz? ara?t?rmac?lar bu sonuçlar? kad?n ve erkeklerin almas? gereken besinlerin farkl?l?klar?na ba?l?yor.

??tah? kontrol etmek davran?? ve dü?ünce biçimindeki de?i?iklikle ilgili. Bu yüzden i?tahla ba? etmek için ki?isel geli?im ve otokontrolle çal???lmas? daha faydal? olacakt?r.

Beyin Güçlendiren Kolin Hafıza Vitamini adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.