Agiz Boslugu Mukozasi Selim Lezyonlari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ağız Boşluğu Mukozasının Selim Lezyonları

Çok sayıda ve değişik şekillerde ortaya çı­kabilen ağız mukozası lezyonları ciddi siste-mik hastalıkların da belirtisi olabileceğinden tanı ve tedavi açısından büyük önem taşı­maktadır. Ağzında herhangi bir yarayla baş­vuran hastanın değerlendirilmesinde hasta­nın öyküsü, ayrıntılı muayenesi akut bir ola­yı gösteriyorsa herpes simpleks, varisella, döküntülü enfeksiyon hastalıkları düşünüle­bilir. Ancak kronik ve yineleyen durumlar­da tanıya gitmek güçlük yaratabilir. Başlan­gıçta neoplazik olmayan hastalıkların ayrın­tısına girmeden klinik bir sınıflandırma yap­mak uygundur. Renk değişimi gösteren lezyonlar (beyaz-kırmızı, san-kahverengi ya da siyah), yüzeyden kabarık lezyonlar, yüzey­den çökük lezyonlar. Laboratuvar inceleme­si olarak, tam kan tablosu, sedimentasyon, formül, FTA-ABS, WDRL, AntiHIV, HLA B5 değerlendirmesi yapılabilir.

Beyaz rengin baskın olduğu lezyonlardan kandidiyazis genellikle çok genç ve ileri yaş gruplarında görülür. Steroid ya da geniş spektrumlu antibiyotik kullanan hastalarla, edinilmiş bağışıklık eksikliği (AİDS) sendromu olan hastalarda psödomembranöz ağız kandidiyazisine sık rastlanır. Tanı, lezyonla-rın kazıntılarının potasyum hidroksit ile ha­zırlanarak incelenmesiyle konulabilir. Liken planus lezyonlarının %25-30’unda kandida enfeksiyonunun eklenebileceği unutulma­malıdır. Habis dönüşüm özelliği gösteren tüylü lökoplaki, beyaz tüylü bir yüzeyle tanınır ve silinemez. Araştırmalarda Epstein-Barr virüsünün bu hastalığa neden olduğu gösterilmiştir. HIV ile enfekte hastaların ço­ğunda tüylü lökoplakinin başlangıcından itibaren üç yıllık bir dönemde hastalığın son evresine girdiği saptanmıştır.

Kimyasal travmalardan en sık görüleni diş ağrısı için aspirinin yanlış olarak topikal bir anestezik gibi kullanılmasıdır. Sigara ve özellikle pipo içenlerde görülen nikotin sto-matitinde etken nikotinden çok ısıdır. Lez­yonlar yaygın bir şekilde beyazlaşmış olan damak mukozasında ortası eritemli papül-lerdir. Otozomal dominant genodermatoz olan Darier hastalığında (keratozis foliküla-ris) ağız lezyonları gingiva ve dilin dorsal yüzünde görülen beyaz papüllerdir.

Kırmızı renkli lezyonlardan selim migratuar glossitte (lingua jeografika) bazı bölgelerde dil papillalan yassılaşarak kaybolmuştur. Bir alanda görülen lezyonlar kaybolurken baş­ka bir alanda yeniden lezyon ortaya çıkar. Toplumun %1’inde görülür. Damarların pro-liferasyonundan oluşan hemanjiyomlarla, Sturge-Weber sendromunda görülen, trige-minus sinirinin uyardığı mukoza alanlarında ortaya çıkan hemanjiyomlar da akla gelme­lidir. Median romboid glossitte de dilin dor­sal yüzünde orta hatta, arkada papillaların kaybolması sonucu beliren düzgün sınırlı bir alan bulunur. Gelişimsel bir lezyon oldu­ğu ya da kronik kandida enfeksiyonundan kaynaklandığı bildirilmiştir. Bu hastalarda HIV araştırılmalıdır. Histoplazmoziste, granülomatöz yüzeyli, sınırları belirgin olma­yan kırmızı bir leke ya da habis gibi görü­len bir ülserasyon bulunur. Hastanın dilinde yanma, ağrı, sızlama yakınmalarıyla başvur­duğu glossodinide, diabet, folik asit, B12 eksikliği, kandidiyazis araştırılmalıdır.

Sarı, kahverengi ya da siyah renkli lezyon­lardan “kıllı dil” filiform papillalara keratin birikmesiyle meydana gelen bir durumdur. Uzayan keratinli papillalar saçı andırır ve kromojen papillaların kümelenmesi nede­niyle sarıdan siyaha kadar değişen renkler­de görülebilir. AİDS ile ilişkili Kaposi sarko­mu insidansının düşmekte olduğu saptan­mıştır (%15-20). HIV ile enfekte bir hastada Kaposi sarkomunun gelişmesi AİDS’in baş­langıcını belirten tek bulgudur. Damak ve gingiva AİDS ile ilişkili Kaposi sarkomunda en sık tutulan bölgelerdir. Lezyonlar başlan­gıçta kırmızı ya da morumsu makûl ya da plaklar şeklinde görülür sonra tümör kütle­si gibi büyürler.

Yüzeyden kabarık lezyonlardan torus pala-tini, damakta küçük bir nodülden damağı kaplayacak derecede büyük orta hat şişliği­ne kadar değişen şekillerde belirebilir. Yü­zeyi düzgündür. Ağız boşluğu papillomla-rında Human Papilloma virüsünün antijen ve DNA’sı saptanmıştır. Kandiloma akuminatum beyaz karnıbahar gibi lezyondur. Piyojenik granulom çoğunlukla gingivada gö­rülen kolaylıkla kanayabilen granülasyon dokusu üzerinde gelişen bir lezyondur. Mu-koseller daha çok alt dudakta görülür. Re-tansiyon kistleri küçük tükrük bezlerinden kaynaklanır. Epidermisin interselüler mad­desine ve mukozaya karşı oluşan serum an-tikorlarıyla tanımlanan pemfigus otoimmün bir hastalıktır. Direkt ve indirekt immuno-floresans interselüler alanlara karşı oluşan IgG’yi gösterir. Tanımlayıcı büller kısa süre­de ortaya çıkar. Herpanjina, koksaki ve EC-HO virüslerin yol açtığı, ani ateş, baş, bo­yun ağrısının görüldüğü bir hastalıktır. Özellikle uvula ve tonsil plikalarmda gri-be-yaz renkli veziküler belirir. El-ayak-ağız hastalığına koksaki A virüsü neden olur.

Sifilis, Behçet hastalığı, Reiter sendromu, Wegener granülomatozisi ve yineleyen aftöz ülserasyonlar yüzeyden çökük lezyonla-ra neden olabilir. Behçet hastalığında ağız lezyonlarına ek olarak genital ülserasyonlar, uveit, sinovit, derinin püstüler vasküliti bu­lunabilir. Reiter sendromunda ise ağız ülserasyonlarına konjonktivit, bakteryel olma­yan üretrit ve artrit eşlik eder. Bu hastalıkta HLAB27 insidansı artmıştır. Yineleyen aftöz ülserasyonlarda mukozaya karşı aşırı duyar­lılık ve kalıtım öğeleri üzerinde durulmuş­tur. Ayrıca beslenme yetersizlikleri (B12, fo­lik asit, demir), aşırı duyarlılık durumları (glüten enteropatisi), stres, hormonal deği­şiklikler ileri sürülmüştür.

Ağız mukozası lezyonlarının tedavisinde önce sistemik hastalıklar, travma öyküsü, alerji, vitamin eksiklikleri araştırılıp, söz ko­nusu durumlara yönelik önlem alınır.

Genellikle çocuklarda kalın, beyaz, tipik olarak kıvrımlar şeklinde görülen lezyonlar-la tanımlanan beyaz sponjenevüs, lingua je-ografika, median romboid glossit, torus pa-latini gibi hastalıklar hem belirtisiz hem de selim olduklarından tedavi gerektirmezler.

Ağız kandidiazisinin tedavisinde nistatin, klotrimazol gibi topikal ya da ketokonazol, flukonazol gibi sistemik ilaçlar kullanılır. Ağız kandidiyazisinin daha ender görülen kronik hiperplastik kandidiyazis şeklinde, ağız köşesinin arkasındaki ön bukkal mu­koza tutulur. Antifungal tedaviye karşın ge­rilemeyen vakalarda lezyonun eksizyonu gerekir. Sarı-siyah kıllı dil hastayı ürküten bir durumdur. Çay, kahve, kolalı içeceklerin içilmemesi ve dilin diş fırçasıyla fırçalanarak temizlenmesi yararlıdır.

Yüzeyden kabarık lezyonlardan papilloma, verruka vulgaris, kondiloma akuminatum, verrusiform ksantoma, piyojenik granulom, retansiyon kistlerinin eksizyonu hem tanı hem de tedavi amacıyla yapılır. Torus pala-tini ve mandibularisin üzerini kaplayan mu­koza travmaya uğramazsa ve ülserasyan ge­lişmezse, herhangi bir belirti görülmez. Bu durumda tedavi gerekmez. Ancak söz ko­nusu lezyonlar diş protezi takılmasını engel­liyorsa eksize edilebilir.

Agiz Boslugu Mukozasi Selim Lezyonlari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.