acerilin 20mg (5-10-20 mg)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

FORMÜLÜ :
Her tablette; Lisinopril 5-10-20 mg

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Esansiyel hipertansiyon; Renovasküler hipertansiyon; Konjestif Kalp Yetmezliğinde; Miyokard enfarktüsü.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Lisinopril’e karşı aşırı duyarlılık hallerinde kullanılmamalıdır. Tavşanda fetotoksik olduğu gösterilmiştir. Gebelikte kullanılmamalıdır

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Aşağıdaki medikal problemlerin varlığında risk/yarar potansiyeli dikkatle değerlendirilmelidir.Tek (soliter böbrekte) ya da iki taraflı böbrek arteri stenozu, böbrek transplantasyonu. Aort darlığı,mitral darlığı, hipertrofik kardiyomiyopatiler,yüksek plazma aldosteron değerlerinin renin anjiotensin sistemine bağlı olmadığı primer hiperaldosteronizm. Herediter C-1 inhibitör eksikliğine bağlı anjionörotik ödem. Emzirme döneminde kullanmaktan sakınılmalıdır. Çocuklarda kullanım etkinliği ve güvenirliliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle çocuklarda kullanılmamalıdır. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, gebeliğin son 6 aylık döneminde kullanıldığında gelişmekte olan fetus üzerinde zararlı etkilere ve hatta ölüme neden olabilir. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri plasentadan geçtiği için, fetusun kan basıncını düzenleyen mekanizmaları bozabileceği düşünülebilir. Ikinci ve üçüncü trimesterdeki ilaç kullanımı sonrası yeni doğanlarda oligohidraminos,hipotansiyon oliguri, anuri, vakaları ve kafatası kemikleşmesinde bozukluklar bildirilmiştir.Bu dönem içinde ilaç kullanımı prematüre ve düşük kilolu doğumlara yol açabilir. Bu nedenle tüm anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri gibi ACERILIN (Lisinopril) gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde kullanılmamalıdır. Gebelik teşhis edildiğinde ACERILIN (Lisinopril) tedavisi derhal kesilmelidir. Çok ender olarak ilk kullanımdan sonra semptomatik hipotansiyon görülebilir. Kan basınçları normal veya normalin alt sınırında seyreden konjestif kalp yetmezlikli hastalarda Lisinopril tedavisi kan basıncını daha da düţürebilir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ve kullanım sıklığının azaltılması gerekir.Ağır böbrek yetmezliğinde ve diüretiklerle önceden tedavi edilen hastalarda Lisinopril tedavisinden önce sıvı-elektrolit kayıpları karşılanmalıdır. Lisinopril’in diüretiklerle kombine kullanımı sırasında, böbrek fonksiyonu normal olsa bile bazen BUN ve kreatininde hafif yükselmeler görülebilir.Potasyum ya da potasyum tutucu diüretik alan hastalarda özellikle böbrek fonksiyonları da bozulmuţsa hastanın potasyum seviyesinin sıkı kontrolü gerekir.Diabetik hastalarda hiperpotasemi riskini arttırabilir. Her ilacın bünyelerde farklı etkiler göstererek taşıt ve makina kullanımını olumsuz yönde etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bir hipersensitivite reaksiyonu olan anjioödem durumunda (yüz, dil, dudak, ekstremite ve larenks’de) ilacın kullanımına son verilmelidir.Antihistaminiklerin kullanılması, semptomların kaybolmasında yararlı olmaktadır. Solunum yollarında anjioödem halinde 1/1000 lik epinefrin çözeltisinden 0.3-0.5 ml subkutan yolla derhal uygulanmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Yapılan kontrollü klinik çalışmalarda Lisinopril’in genelde iyi tolere edildiği tespit edilmiţtir. En sık görülen yan et- kileri; uyku hali, baţ dönmesi, baţ ağrısı, diyare,yorgunluk,öksürük, kas ağrıları, mide bulantısıdır. Kardiyovasküler; Miyokard enfarktüsü veya serebrovasküler rahatsızlık, palpitasyon, taţikardi, ortostatik hipotansiyon. Anjioödem; Yüz,ekstremiteler, dudaklar,dil ve glottis ve/veya larinkste anjionörotik ödem bildirilmiştir. Sindirim Sistemi ; Abdominal ağrı, pankreatit, ağız kuruluğu,anoreksi, konstipasyon, gaz. Sinir Sistemi / Psikiyatrik ; Ruh hali değiţimi, mental konfüzyon. Solunum Sistemi ; Bronţit, sinüzit, farenjiyal ağrı. Deri ; Ürtiker diyaforez. Urogenital ; Oligüri, azotemi, akut renal bozukluklar, üriner sistem enfeksiyonları. Ateţ, vaskülit, miyalji, artralji/artrit, pozitif ANA (antinükleer antikorlar), yüksek eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), lekeler, fotosensitivite meydana gelebilir. Laboratuar Test Bulguları : Kan üresinde, serum kreatininde, karaciğer enzimlerinde, serum biluribininde geri dönüţümlü bir yükselme görülmüţtür.Hematokrit hemoglobin düşüşü oluşmuş olup, bu azalmaların dışında anemi nedeni olabilecek başka bir durum gözlenmemiştir. Hiperkalemi görülmüştür.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Diğer hipotansif etkili (diüretik, B-bloker vs.) ilaçlar,Lisinopril’in antihipertansif etkisini arttırırlar. Analjezik ve antienflamatuar ajanlar ise (özellikle indometasin)antihipertansif etkisini azaltabilir. Kemik iliği depresanları nötropeni riskini arttırır. Beslenmede fazla tuz kullanılması hipotansif etkiyi azaltır. Alkol antihipertansif etkiyi arttırabilir.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Erişkinlerde ortalama günlük doz: 1) Hipertansiyonda; Baţlangıç :10 mg, günde 1 kez İdame :20 ile 40 mg, günde 1 kez Halen diüretik tedavisi altında olan hastalarda ilk doz Acerilin uygulanmasını takiben semptomatik hipertansiyon gelişebilir. Bu nedenle bu türlü hastalarda; i) Mümkünse, Acerilin tedavisine başlamadan iki-üç gün öncesinden diüretiğe son verilmelidir. Tedavi süresince eğer yukarıda verilen dozlara rağmen yalnız başına Acerilin istenilen basınç azalmasını sağlamamıţsa diüretik eklenebilir. ii)Eğer diüretik tedavisi sonlandırılamıyorsa, Acerilin tedavisi 5 mg ile ve tıbbi gözetim altında başlatılmalıdır. Tıbbi gözetim en az iki saat olmak kaydıyla, kan basıncı stabilize olduktan sonraki bir saati de kapsamalıdır. Bu hastalarda da idame dozu, alınan kan basıncı yanıtına göre 40 mg’a kadar arttırılabilir. 2)Konjestif Kalp Yetmezliğinde: Baţlangıç :Günde 2.5-5 mg İdame :Günde 10-40 mg 3)Miyokard Enfarktüsünde: Acerilin akut miyokard enfarktüsü için beta bloker tedavisi veya standart trombolitik, aspirine ilave olarak kullanılır. Hemodinamik olarak stabil hastalarda, ilk 5 mg’lık doz semptomun baţlamasından 24 saat içinde verilmelidir.Eğer tolere edilebilirse, tekrar 5 mg 24 saat sonra verilir, daha sonra günde bir kez 10 mg’a artırılır.Tedavi süresi minimum 6 hafta olmalıdır. Acerilin emilimi besinlerden etkilenmez. Yemeklerle birlikte, yemeklerden önce ya da sonra alınabilir. AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ : Aşırı doz alımında en önemli belirti hipotansiyon olacaktır ki bu durum normal tuz çözeltisinin IV infüzyonu ile tedavi edilir. Lisinopril genel dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılır.

acerilin 20mg (5-10-20 mg) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.