ZAYIFLAMA PÜF NOKTALARI

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Zay?flaman?n Püf Noktalar?

Ancak bahsetti?imiz ?ok diyetlerle de?il, dikkatli olun! ??te ideal kilo vermenin püf noktalar?.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte herkesi “zay?flama” tela?? sard?. Malum; k?yafetler özgürle?ecek, fazlal?klar paltolar?n ard?na saklanamayacak, kilolar gitmedi?i taktirde deniz keyfi bir “sendrom”a dönü?ecek…

Hareketsizlik, stres, fast-food ve at??t?rma al??kanl???, uykusuzluk ya da fazla uyuma, ya?l? yiyecekler… Ve maalesef kaç?n?lmaz bir gerçek bir gerçek; ?i?manl?k..

Tüm dünyada gittikçe grafi?ini yükselten obezite art?k bir hastal?k konumunda. Her be? ki?iden birinde mutlaka görülen bu durum, sa?l??? bir hayli tehdit ediyor. Fiziksel aktivitede azalma, beslenme al??kanl?klar?, ya?, cinsiyet (kad?n), ?rksal faktörler, e?itim düzeyi, evlilik, do?um say?s?, sigaray? b?rakma ve alkol risk faktörleri aras?nda.
Dengesiz ya da fazla beslenme beraberinde kalp, tansiyon, damar t?kan?kl???, kolesterol ve ?eker gibi birçok hastal??a davetiye ç?kar?yor.

K???n al?nan kilolar, yaz mevsiminin yakla?mas?yla birlikte bir anda verilmek isteniyor ve çare ?ok diyetlerde bulunuyor. “1 haftada 5 kilo vermek” gibi bir mucize olarak görülen k?sa süreli diyetler, sa?l?k aç?s?ndan ciddi sorunlar? da beraberinde getiriyor. Sindirim ve sinir sistemi bozukluklar?, kans?zl?k, yorgunluk, halsizlik, ba? dönmeleri, bulant? ve kusma bunlardan sadece bir kaç?… Bilinçsiz beslenme, yetersiz besin ö?eleri metabolizmay? bir anda çökertiyor. Kilo kay?plar? ya? yerine su ve kastan oluyor. Metabolizman?n yava?lamas?, verilen kilolar?n ve hatta daha fazlas?n?n belli bir süre sonra h?zla al?nmas?na neden oluyor.

UZMANLARDAN TAVS?YELER….

Zay?flamak isteyen bir ki?i öncelikle beynini bu ko?ula haz?rlamal?, bir uzmana ba?vurmal? ve hedef belirlemelidir. Az, s?k ve öz yemelidir. Uzun vadeli diyetler uygulamal?d?r. Kilo alman?n temelinde yatan at??t?rma ve hareketsizlik gibi al??kanl?klar?ndan vazgeçmelidir. Günlük al?nan kalori miktar?ndan 500-1000 kalorilik k?sm?n?n az al?nmas? haftada ortalama 1 kilo verilmesini sa?lar ve do?ru olan da bu ölçüdür. ?stenilen kiloya ula?t?ktan sonra mutlaka koruma program?na geçilmelidir.

“?DEAL K?LO VERME”N?N SIRLARI…

Ya?, kilo, boy, fiziksel aktivite düzeyi ve vücut analizinize göre uygun bir beslenme program? takip edin.

Açl?k hissetti?inizde bisküvi, kek, börek vb. g?dalar?n yerine önce bir bardak su içmek ve meyve, kepekli kraker, yo?urt, beyaz peynir, kuru erik, 3-4 adet ceviz gibi hafif ve sindirimi kolay yiyecekler at??t?r?n.

3 ara ö?ün ve 3 ana ö?ün yemeyi al??kanl?k edinin ve asla aç kalmay?n.

Günde ortalama 45 dakika yürüyü? yap?n.

Günde 8-10 bardak su için.

Kan ?ekerini h?zla yükseltip dü?ürmeyen, tokluk hissi veren, kepekli ve lifli yiyecekleri tercih edin. Üç beyaz? (?eker-un-tuz) listenizden ç?kart?n.

K?zartmay? sofran?zdan uzakla?t?r?n, onun yerine ?zgara, ha?lama ve bu?ulama türüne yer verin.

Uyku düzeninizi dengede tutun. Çok uyku kadar uykusuzluk da kilo ald?r?r, çünkü az uyku sinir sisteminin dengesini bozar, stres yarat?r ve bu da paralel olarak at??t?rma e?ilimlerini artt?r?r.

Reçeli kendi öz ?ekeriyle yap?n.

Alkol al?m?n? azalt?n.

Sigara, kahve ve kafeinli içecekler kan ?ekerini dü?ürerek ?ekerli g?dalara sald?rmaya neden oldu?u için bunlardan uzak durun.
Haz?r g?dalar ve asitli içecekleri hayat?n?zdan ç?kar?n.

Zay?flama ilaçlar?ndan kaç?n?n. Çünkü bitkisel zay?flama ilaçlar?; vücutta B1 vitamini (thiamin) eksikli?ine yol aç?yor, karbonhidrat metabolizmas?n? etkiliyor, istem d??? göz kaymas?, yürümede dengesizlik ve sinirlilik gibi sinir sistemi bozukluklar? yarat?r.

Tart?lmay? al??kanl?k haline getirin ve e?er mümkünse yediklerinizi not edin.

K?rm?z? et tüketimini en aza indirin, onun yerine belirli ölçülerde tavuk ve bal?k tüketin.

Yiyecekleri çok çi?neyin, porsiyonlar? azalt?n, sofradan t?ka basa tok olarak kalkmay?n.

Meyve ve tatl?y? yemekten yar?m saat sonra yemeyi tercih edin.

Sofran?zda “Omega 3” ve “Omega 6″ya yer verin. Omega 3; ceviz, f?nd?k, soya fasulyesi, lahana, ?spanak, brokoli, marul, kanola bitkisi, so?uk su bal?klar?, bal?k ya?? ve Omega 6 da ayçiçe?i, m?s?r, soya ve tah?l ürünlerinde bulunur.

– E?er kab?zl?k sorunu ile kar?? kar??yaysan?z; bol sebze ve salata yiyin, spor yap?n ve bol su için.

Ekmek sepetini sofran?zda bulundurmay?n ve asla televizyon kar??s?nda yemek yemeyin.

Kat? ya? yerine s?v? ya? kullan?n ve et yemeklerine ya? katmay?n.

Mutlaka bir endokrinoloji uzman?na ba?vurun. Çünkü hormon bozuklu?u da h?zl? kilo alma ve gayret gösterilse de kilo verememe gibi sorunlar yarat?r.

O yüzden a?a??daki hormon de?erlerini kontrol ettirin.

Tiroit hormonu: Tiroit bezi T4 ve T3 adl? iki tip hormon salg?lar. Tiroit hormonu azl??? metabolizmay? yava?latarak daha fazla kilo verilmesini önler.

?nsülin hormonu: Bu hormon kanda çok yüksekse kan ?ekeri dü?er. Bu da ?ekerli g?dalar? daha çok tükemeye neden olur.

Ghrelin hormonu: Mideden salg?lanan bu hormon, kilo vermeye ba?lad?kça kanda artmaya ba?lar ve ki?iyi yemek yemeye yöneltir.

Oreksin: Beyinden salg?lanan bu hormon da zay?flad?kça yemek yemeyi art?r?r.

Leptin: Ya? dokusundan salg?lanan bu hormondaki de?i?iklikler de kilo vermeyi önler. Ya? kaybettikçe veya kilo verdikçe kandaki leptin hormonu dü?er. Dü?ük leptin düzeyleri beyni uyararak yemek yemeyi art?r?r.

Her Türlü Diyet,zay?flama ve Egzersizler


EkleBunu RSS Ekle Butonu

ZAYIFLAMA PÜF NOKTALARI adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.