Yenen ve yenmeyen mantarlar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Beslenme 

mantarMantar daha çok ormanlarda ve do?al olarak yeti?en bir canl? türüdür. Mantarlar çok hücreli ve tek hücreli olabilen ökaryotik canl?lard?r. Halk aras?nda en çok ?apkal? mantarlar tan?n?r. Dünyan?n her yerinde mantarlar yeti?mektedir. Ancak nemli ortamlarda daha çok yeti?ir. Yeryüzünde 1,5 milyon kadar mantar türü oldu?u tahmin edilmektedir. Mantarlar?n bitki oldu?unu dü?ünenler olsa da, mantarlar bitki de?ildir. Çünkü, mantarlar kendi besinlerini üretemezler. Bu yüzden mantarlar üretici de?il, ayr??t?r?c?d?rlar. Mantarlar cinsine göre yenilen ve yenilmeyen, zehirli mantarlar olarak ayr?lmaktad?r. Yenilen mantarlar protein içeren faydal? besinler iken zahirli mantarlar ise öldürücüdür.

Latince Fungi mantarlar, Fungus ise mantar anlam?ndad?r.

Halk aras?nda Küf mantar?, Pas mantar?, Rast?k mantar?, Maya mantar?, Mildiyö mantar?, ?apkal? mantar, Kav mantar?, Puf mantar? gibi çe?itli isimlerle an?lan bütün mantarlar, mantarlar (Fungi) alemi içerisinde incelenirler. Yabani mantarlar?n baz?lar? do?adan toplan?p yenebilir. Bu mantarlar?n çok lezzetli ve besin de?erinin yüksek oldu?u söylenmektedir. Ancak mantar?n zehirsiz ve yenilen türde oldu?unu anlamak gerekmektedir. Ki?i bu konuda bilgili olmad??? takdirde mantar?n yenmesiyle zehirlenme ve ölümlerle kar??la??lmaktad?r. Zehirli mantarlarla zehirsizler birbirlerine benzer görünümdedir. Zehirli mantarlar?n çok küçük bir miktar? bile insan? öldürecek kadar zehirlidir. Yani bir tencere mantar?n içerisine kar??an bir zehirli mantar bile bir aileyi yok edecek kadar zehir içerir.

Yenilen mantarlar: Melki, gökçe, ay? mantar?, kestane mantar?, püsküllü mantar, çörek mantar?, imparator, ?emsiye, kulac?k, kültür mantar? bunlardan baz?lar?d?r. Kültür mantarlar? özel olarak yeti?tirilen mantarlard?r. Orman Bakanl??? ülkemizde yeti?en yakla??k 45 tür yenilen mantarlar?n tan?nmas? için liste yay?nlam??, buradan inceleyebilirsiniz.

Yenilmeyen zehirli mantarlar: a?ulu mantar, yalanc? dede mantar?, al sinek mantar?, gelin mantarlar? ölüm mele?i, ?eytan mantar? bunlardan baz?lar?d?r.

Yenen ve yenmeyen mantarlar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.