TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Patoloji Soruları Özeti [2002-2005]

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

2005 NİSAN

1.Aşağıdaki araşidonik asit metabolitlerinden hangisi trombosit agregasyonunu indükler?
TxA2
2.Aşağıdaki inflamatuvar mediatörlerden hangisi karşısında verilen etkiyi gerçekleştirmez?
Oksijen Metabolitleri -Vazokonstrüksiyon
3.Aşağıdakilerden hangisinde granülomatöz inflamasyon görülmez?
Difteri
4.Venöz pulmoner emboliler en sık aşağıdaki bölgelerin hangisinden köken alır?
Dizin üstündeki bacak venleri
5.Akciğer alveolleri ve böbrek glomerüllerindeki Tip IV kollajene karşı antikorların gelişimi sonucu ortaya çıkan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
Good Pasture Sendromu
6.Özellikle üst solunum yollarının küçük ve orta boy damarlarını tutarak yaygın nekroz ve glomerülonefrite yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
Wegener Granülomatözü
7.Kaposi sarkomu, malign lenfomalar ve multipl myelomda rolü olduğu düşünülen virus aşağıdakilerden hangisidir?
Human Herpes 8
8.Çocuklarda özellikle aortada, intraselüler lipid depolanması ile karakterize aterosklerotik lezyonlara ne ad verilir?
Yağlı çizgilenme
9.Romatizmal kalp hastalıkları dışında, erişkinlerde mitral kalp kapağı hastalığının en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Miksomatöz dejenerasyon
10.Gastrektomi sonrası hücrede DNA sentez bozukluğu sonucu ortaya çıkan anemi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Megaloblastik anemi
11.Helikobakter pylorinin en sık ilişkili olduğu neoplazi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Mide lenfoması
12.Klinik belirti veren subaraknoid kanamanın en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Anevrizma rüptürü
13.Aşağıdaki kalıtsal tümör sendromlarından hangisinde multipl menenjiomlar görülür?
Nörofibromatozis Tip II
14.Mesanede görülen en sık malign tümör aşağıdakilerden hangisidir?
Transizyonel hücreli karsinom
15.Brodie absesi aşağıdakilerden hangisinde görülür?
Kemik
16.Aşağıdakilerden hangisi akut pyojenik hematojen osteomyelitin karekteristik özelliğidir?
Uzun kemiklerin metafizinde gelişmesi
17.Donovan cisimciği aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür?
Granüloma inguinale
18.Apokrin metaplazi, fokal duktal epiteliyal hiperplazi ve fibrozisle birlikte regresif değişikliklerin de görüldüğü lezyon aşağıdakilerden hangisidir?
Memenin fibrokistik değişiklikleri
19.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi tiroid hücre yüzeyindeki tiroid sitmule edici hormon reseptörüne bağlanan antikorlar nedeni ile gelişir?
Graves hastalığı
20.Deride en nadir olarak görülen primer tümör aşağıdakilerden hangisidir?
Adenokarsinom

2004 EYLÜL

1-Akut inflamasyonda, polimorf çekirdekli lökositlerin zedelenme alanına doğru yönlenmesine ne ad verilir ?
Kemotaksis
2-Tromboz gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur ?
Von Willebrand faktör eksikliği
3-Aşağıdakilerden hangisi şoka bağlı olarak organlarda görülebilen patolojik değişikliklerden biri değildir?
Böbrekte akut difüz glomerülonefrit
4-Tümör hücrelerinin biçim, büyüklük ve boyanma özellikleri açısından birbirlerinden farklı olmaları durumuna ne ad verilir ?
Andiferansiyasyon
5-Aşağıdakilerden hangisinde temel özellik tümörün diferansiyasyonundaki bozukluktur?
Anaplastik karsinom
6-Genç kadınlarda daha sık görülen, arteriollerin fonksiyonel vazospazmı ile ilgili olan ve her iki elde solukluk, hissizlik, uyuşma ve zamanla iskemik değişiklerlerle seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir ?
Raynaud hastalığı
7-Aşağıdakilerden hangisi romatizmal kardit sekeli değildir ?
Pürülan perikardit
8-Demir eksikliği anemisinin, aşağıdaki durumlardan hangisiyle doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkması beklenmez ?
Akciğer tüberkülozu
9-Genellikle yaşlılarda görülen, yaygın lenfodenopati ve hepatosplenomegali bulunan, yavaş seyirli çoğunlukla kemik iliğine ve periferal kana yayılan lenfoid neoplazi türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Diffüz küçük lenfositik lenfoma
10-Hastaların %80 inde rektum ve sigmoid bölgenin tutulduğu, akut ve kronik iltihabi değişikliklerle karakterize, uzun dönemde kolon kanseri gelişme riski taşıyan hastalık aşağıdakilerden hangisidir ?
Ülseratif kolit
11-Karaciğerde siroz oluşumu sırasında kollajen senteziden sorumlu hücre aşağıdakilerden hangisidir ?
İto hücreleri
12-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde serebellum ve striatumda amiloid plakları yer alır ve morfolojik bulgular Creutzfeldt-Jakob hastalığıyla benzerlik gösterir ?
Kuru
13-Aşağıdakilerden hangisi fakomatoz grubu hastalıklardan biri değildir ?
Dandy-Walker malformasyonu
14-Üç yaşındaki bir erkek çocukta sağ gözde lökokori saptanıyor. Yapılan incelemelerde önde vitreus içine, arkada optik sinire ilerleyen tümör bulunduğu gözleniyor. Bu tümör en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir ?
Retinoblastom
15-Aşağıdakilerden hangisi diffüz proliferatif glomerülonefrit oluşumunda en sık rol oynar ?
A grubu Beta- hemolotik streptokoklar
16-Aşağıdaki meme karsinomlarından hangisi en sık görülür ?
İnfiltratif duktal karsinom
17-Aşağıdakilerden hangisi jinekomastiye neden olmaz ?
Gonadotropin düzeyinde azalma
18-Özellikle iyot yetmezliği görülen bölgelerde daha sık ortaya çıkan tiroid tümörü tipi aşağıdakilerden hangisidir ?
Foliküler karsinom
19-Malign melanomun biyolojik davranışını belirlemede aşağıdaki histolojik parametrelerden hangisi en önemlidir ?
Vertikal büyüme fazının boyutu
20-Aşağıdaki pigment hastalıklarının hangisinde, lokal pigment kaybı ayırt edici bir özelliktir ?
Vitiligo

 
 

2004 NİSAN

1-Aşağıdakilerden hangisi mononükleer fagositik sistem hücrelerinden biri değildir?
Plazma hücresi
2-Aşağıdakilerden hangisinde kanser gelişme riski yüksektir?
Endometriyal hiperplazi
3-Aşağıdakilerden hangisi lenfokinlerin temel kaynağıdır ?
T lenfosit
4-Aşağıdakilerden hangisi Epistein Barr virüsü tarafından oluşturulur ?
Enfeksiyöz mononükleoz
5-Alfafötoprotein yüksekliğinde tümörün aşağıdakilerden hangisinden köken aldığı düşünülür?
Hepatosit
6-Aşağıdakilerden hangisinde damar duvarında fibrinoid nekroz görülür ?
Henoch-Scönlein purpurası
7-Aschoff cisimcikleri aşağıdakilerden hangisinin karakteristik özelliğidir?
Akut romatizmal ateş
8-Aşağıdakilerden hangisi akut respiratuvar distres sendromunun özelliklerinden biri değildir ?
Akciğerde yaygın fibrozis
9-Pleomorfik adenom en sık aşağıdakilerden hangisinde gözlenir?
Tükürük bezi
10-Aşağıdakilerden hangisi demansla seyreden ve histolojisinde senil amiloid plak ve nörofibriller yumaklar görülen, korteksin dejeneratif hastalığıdır ?
Alzheimer hastalığı
11-20 yaşın altında görülen, serebellumda yerleşen ve indiferansiye hücrelerden oluşan malign tümör aşağıdakilerden hangisidir?
Medülloblastom
12-Sinir-kas ileti kavşağında asetil kolin reseptörlerine yönelik antikorların varlığı sonucunda oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
Myastenia gravis
13-Klinik olarak osteomyelit ile karışabilen kemik tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
Ewing sarkom
14-Aşağıdaki meme karsinomlarından hangisi en sık görülür?
İnvaziv duktal karsinom
15-Overde en sık görülen epitelyal tümör aşağıdakilerden hangisidir?
Seröz tümörler
16-Kadınlarda amenore ve galaktoreye, erkeklerde impotans ve infertiliteye yol açan hipofiz adenomu aşağıdakilerden hangisidir?
Prolaktinoma
17-Aşağıdaki tiroid kanseri tiplerinden hangisi kalsitonin salgılar?
Medüller karsinom
18-Tiroid bezinde çok sayıda germinal merkezi aktif lenfoid folikül, plazma hücresi ve makrofajlarda çoğalma, epitel hücrelerinde onkositik değişim gözlenmesi ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir ?
Hashimoto tiroiditi
19-Primer hiperparatiroidizmin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Adenomlar
20-Erişkinde en sık görülen nefrotik sendrom aşağıdakilerden hangisidir?
Membranöz glomerülonefrit

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Patoloji Soruları Özeti [2002-2005] adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.