Türk Doku Bankası Açıldı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

KIBRIS’ta yap?lan 5. Ulusal Hemaferez Kongresi’nde konu?an Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi Dekan? Prof. Dr. ?lker Ökten, üniversite bünyesinde “akraba d??? doku bankas?” kuruldu?unu söyledi. Prof. Ökten, Devlet Planlama Te?kilat?’ndan (DPT) 6.5 milyon TL destek al?nd???n? ve Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan ilk doku ve kordon kan? bankas? projesinin 20 milyon TL’ye tamamlanaca??n? belirtti.

555743_detay

Prof. Ökten, bir ay sonra faaliyete geçecek banka için azot depolama i?leminin ba?lat?ld???n? anlatt?. Ankara T?p bünyesinde 6 ay kadar önce tedavisi mümkün olmayan
omurilik yaralanmas? geçiren 10 hastaya kök hücre tedavisinin uyguland???n? belirten Prof. Ökten, hastalar?n el ve ayaklar?n da hareketlenmelerin görüldü?ünü ve bir umut
do?du?unun müjdesini verdi. Ökten, kesin sonuçlar?n 2 y?l içinde belli olaca??n? söyledi.
Hemaferezis Anabilim Dal? Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Önder Arslan ise, hastaya karde?ten uygun doku bulunamad??? durumlarda, yurtd???ndaki doku bankalar?na ba?vuruldu?unu belirterek ?unlar? söyledi: “Nakillerin paras?n? devlet kar??lam?yor. Baz? nakil ücretleri ise bir milyon dolar? buluyor. Bu büyük israf. Oysa Türkiye’de yap?lan nakiller 15 bin ila 25 bin Euro aras?nda de?i?iyor. Yani banka ile hem vatanda?lar sa?l?klar?na daha h?zl? kavu?acak, hem de yurtd???na ç?kan para Türkiye’nin cebinde kalacak.”

Türk Doku Bankası Açıldı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.