Tüm yönleriyle saç boyama…

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kimyasal boyalar m? yoksa do?al boyalar m?, hangisini seçmeli? Saç rengini de?i?tirmek, beyazlar? gizlemek veya sadece bir ???lt? yaratmak için… En uygun saç boyas? nas?l seçilir? Hangi metoda öncelik tan?nmal?? Saç sa?l???na zarar vermeden nas?l kullanmak laz?m? Güzel günlerin ?erefine saçlar?n?za e?lence kat?n!


K?na çok popülerdir. K?nan?n avantaj? çivit, papatya gibi di?er do?al boyalar?n saç sa?l???na verebilece?i tehlikelerin hiçbirini bulundurmamas?d?r. K?na en fazla tan?nan do?al saç boyas?d?r.

Hem saç boyas? hem de dövme yap?m?nda kullan?lan k?na; Kuzey Afrika, Orta Do?u ve Hindistan’da yeti?tirilen bir bitkiden elde edilir. Bu bitkiden elde edilen renkler sar?dan k?rm?z?ya kadar de?i?irken esmer veya turuncu tonlar?ndan geçer. Bunlar da maun ve kumral yans?malar elde edilmesine neden olur.

Birçok do?al boya k?na kullan?larak yap?l?r. Ancak, bu bitki fazla bir renk seçene?i sunmaz; bu nedenle baz? üreticiler k?na ile çivit gibi farkl? kar???mlar yoluna gider.

Do?al boyalar saç telinin içine nüfuz etmez, beyaz saç? tam olarak kapatamaz. Ancak saça bir ???lt? ve dolgunluk kazand?r?r. Dolay?s?yla saça bak?m yapmalar? nedeniyle avantajl?d?r. E?er saç?n?z? boyamak de?il de sadece kuvvetlendirmek istiyorsan?z nötr k?na uygulay?n: boya maddelerinden ar?nm?? k?na saç?n?z? boyamaz.

Do?al boyalar?n özelli?i, sentez ile elde edilmi? boyalar?nkine oranla çok daha ufak olan molekülleridir. Bu özellik onlar?n saç telinin tümüne ve özellikle saç telini olu?turan kabu?a nüfuz etmelerini sa?lar. Böylece direkt boyalar?n yapt??? gibi saç renginin geneliyle bütünle?irler.

Do?al boyalar ?ampuanlamayla yok olur. Düzenli olarak kullan?l?rsa yo?unluklar? artar; çünkü saçta halen var olan boyan?n üzerine tutunurlar. Böylece do?al boyalar, saç?n genel bütünlü?ünü bozmadan saç renginin sabit tutulabilmesi aç?s?ndan yararl?d?r.

Kimyasal boyalara oranla daha uzun bir bekleme süresiyle uygulanmal?d?rlar. Bu süre genellikle bir saat olmas?na ra?men, her ?ey saç?n?z?n do?al rengi ve kalitesine ba?l? olarak dikkatle uygulanmal?d?r. Örne?in aç?k renk saçta “havuç turuncusu” gibi bir sonuç istenmiyorsa, uygulama süresi k?sa tutulmal?d?r.

Do?al boyayla boyanm?? bir saça kimyasal boya uyguland???nda, kutuda belirtilen süreden daha uzun bir uygulama süresine ihtiyaç vard?r. Kimyasal bazl? boyan?n kuvvetlenen saça nüfuz etmesi ve bunu a?mas? daha uzun süre tutar. Beklenen neticeyi almak bazen birkaç denemeyle mümkün olur.

Stop Grey

Tüm yönleriyle saç boyama… adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.