Spor Nedir Spor Felsefesi Bilimi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Spor Nedir

Yenme ve muktedir olma gibi, insanın şuuraltı arzularının tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yapılan, rekabete dayalı sosyalleştirici, bütünleştirici, fiziki, zihni ve ruhi faali­yetlerin bütünüdür.

Spor Akademisi

Spor olgusunu bilim­sel olarak inceleyen ve sporun aktif süjeleri olan sporcular, antrenörler, yöne­ticilerin yetişme ve gelişmesini sağlayan 4 yıllık temel eğitim kuruluşlarıdır.

Spor Balesi

Spor etkinlikleri sırasında çekimlerin, kimi oynatım hileleriyle ser­gilenen güldürücü görüntüleri

Spor Becerisi

Temel becerilerin ge­lişmesini içermektedir.

Spor Bilimi

Sporun getirdiği farklı sorunlara ait bilimsel bulgu, tartışma ve metotların oluşturduğu alana spor bilimi denir.

Spor Biyomekaniği

Biyomekanik, spor amaçlı hareketi (konu alanı), kavram, metot ve mekanik kanunları kullanmak suretiyle (metodolojik çözüm) tanımla­yan ve açıklayan bir bilim dalıdır.

Spor Dergisi

Sporun tanıtılmasında, daha çok teknik, taktik ve öğretici bilgi­ler içeren geçici haberler dışında uzun süreli bilgiler veren organlardır.

Spor Dernekleri

Spor kulüplerini ve sporcuların korunmasına yönelik sporseverler tarafından kurulmuş olan tüzel kişilerdir.

Spor Felsefesi

Spor felsefesi, sporu çeşitli felsefi bakış açılarından, eğitsel bir alan olduğu kadar, bireysel ve sosyal bir olgu olarak değerlendirilir. Yarışma sa­dece aktif sporcunun kökenini ve kimliği açıklamaz, bu seyirci için de artan bir şekilde geçerlidir. Yarışma ve sportif performans konusundaki sosyal felsefi tartışmalar, başarının prensipleri, moti­vasyon ve performansa dayanan, toplum problemlerini gündemde tutmakta ve halkın özel ilgisini çeken bir konu oluş­turmaktadır. Modern toplum, Olimpiyat­lar, Dünya Şampiyonaları gibi uluslara­rası sportif yarışmanın halka medya aracılığı ile büyük oranda ulaştırıldığı ve profesyonel sporcuların şovlarının özel bir ilgi ve heyecan uyandırdığı, rekreasyonel bir topluma hızla dönüşmektedir. Zirvedeki sporcuların antrenmanlara harcadıkları zaman ve enerji ve aşırı antrenman veya dopingten kaynaklanan sorunlar, yüksek perfor­mans sporunun bir saçmalık olduğunu düşünmesine yol açmaktadır. Bürokratik toplumumuzda özel girişim ve kişisel özgürlükler kısıtlandığında, bu nitelikler ancak boş zaman etkinlikleri veya ben­zeri çalışmalarla tatmin edilebilir. O hal­de sporun anlamı ve kişisel ve sosyal gelişme üzerindeki etkisi konusundaki fizyolojik tartışmaların ilerleme sağladı­ğını görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Spor Fizyolojisi

Konusu sporcu olan ve spor yapan bir organizmanın normal fonksiyonlarını konu alan fizyoloji dalı

Spor Gazetesi

Sporun yazılı olarak reklam ve tanıtımının yapıldığı, kulüple­rin ve oyuncuların kamuoyu tarafından yakından tanınması ve sahiplenmesini sağladığı organlardır.

Spor Gazeteciliği

Konusu spor olan, bu alandaki güncel olayları gazeteciliğin temel kuralları çerçevesinde takip eden; yorum ve fotoğraflarla zenginleştirerek duyuran, bilgi veren gazetecilik dalıdır.

Spor Hekimliği

Egzersiz, antrenman ve sporun, ayrıca egzersiz yoksunluğu­nun sağlıklı ve hastalıklı bireyler üze­rindeki etkilerini inceleyen; önlem, teda­vi ve rehabilitasyon konularında spor yapan her yaştaki bireylere yardımcı olacak çalışmaları üreten teorik ve uy­gulamalı tıp dalıdır.

Spor Hukuku

Sporcular ile kulüpler, kulüpler ile kulüpler, kulüpler ile fede­rasyonlar veya sporun diğer süjeleri arasında ortaya çıkan problemlerin çözümüne, spor ruhuna uygun hukukun genel ilkeleriyle bağdaşır çözümler bulan bir disiplindir.

Spor İşletmeleri

Niteliklerine göre belirli prensip ve kurallar içinde, verimli şekilde faali­yette bulunan spor saha ve tesis üniteleridir.

Spor Kazaları

Çeşitli sportif yüklenme­lerde organizmada oluşabilecek her türlü sakatlıklardır.

Spor Kulübü

Belirli kurallara göre kurulan, üyelerinin her birinin yetki ve sorumlulukları belli olan, gerek amatör gerekse pro­fesyonel spor branşları ile topluma hiz­met veren; her yaş grubunun spor yapabile­ceği tesis, araç gereçlere sahip olan, diğer bir yönü ile de yüksek performans sporcularının yetiştirilmesini hedefleyen özel hukuk kuruluşlarıdır.

Spor Malzemesi

Spor hizmetlerinin, milletlerarası standart ve kurallara uy­gun olarak yayılmasına ve yürütülmesi­ne imkan sağlayan, sabit nitelikte de olabilen unsurların tamamına spor mal­zemesi denir.

Spor Masajı

Sporcuların güçlerini ar­tırmak ve daha çabuk dinlenebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan masajdır.

Spor Medyası

Spor fikir sisteminin oluşturularak gazete sayfasına yansı­tılması, televizyon ekranına görüntü­lenmesi ve radyodan kulaklara ses olarak gelmesini sağlayan kurumdur.

Spor Metodolojisi

iyi bir sportif etkinli­ğin yöntemlerini bilimsel olarak ortaya koyan, bu konudaki deney birikimlerinden de yararlanarak bunları spor ve sporcu­nun hizmetine sunan metodoloji dalı.

Spor Organizasyonu

Spor yarışmaları ile sporun amacına yönelik olarak dü­zenlenen seminer, toplantı, kurs, panel, kamp ve benzeri her türlü spor etkinlik­lerinin, en iyi şekilde sevk ve idare ile sonuçlandırılabilmesi için bir program dahilinde yapılan çalışmalardır.

Spor Ortamı

Spor dalında sporcu, öğreticisi, tesis, malzeme ve yarışma düzenlemesinden meydana gelen unsur­ların bir arada bulunduğu ve faaliyetlerin uygulanmasına imkan veren ortamdır.

Spor Pedagojisi

insan hareketine yö­nelik ve insanın hareket yoluyla eğitimini gerçekleştirdiği bir formdur.

Spor Politikası

Sporun ele alınışı, ilke ve hedefleri, bu hedeflere ulaşma yol ve yöntemleri, alt yapı, tesis araç-gereç ve eğitim-öğretim anlayışı, ulusal ve uluslararası düzeyde spora bakış açısı, sporun örgütleniş ve uygulanış felsefesidir.

Spor Psikolojisi

Spor ortamında, in­san davranışlarıyla ilgili sorulara cevap bulmaya çalışan spor ve egzersiz bili­minin bir dalıdır.

Spor Sakatlığı

Sportif aktiviteler sırasında meydana gelen her türlü hasarın kollektif bir ismidir.

Spor Sistemi

Ülkenin okul programla­rı, rekreasyon faaliyetleri, spor kulüple­ri, sporla ilgili yönetim kurumlarındaki beden eğitimi ve spor organizas­yonlarıdır.

Spor Sosyolojisi

Sporun değişik bağlamlarını, değişik yanlarını sistema­tik olarak araştıran; bundan ötürü de görgül yöntemleri kullanan deneysel bir bilim dalıdır. Sporun çeşitli yönle­rini, toplumla ilgili değişik yanlarını sis­tematik olarak araştıran, bunu da top­lumun ekonomik, hukuk, aile, siyasal yönlerini kullanarak inceleyen bir bilim dalıdır. Sporda sosyal yapılar, sosyal davranışlar ve sporun sosyal etkileri araştırılır.

Spor Spikerliği

Spor etkinliğini dinle­yici ve izleyiciye aktarma sanatıdır.

Spor Tarihi

İlk insanlardan günümüze kadar sportif ve bedensel hareketlerin tarihi gelişimini inceleyen bilim dalı

Spor Travmatolojisi

Spor yaralanma­larında, yaralanan vücut bölümlerinin, organın kısa zamanda tüm fonksiyonu­nun yeniden kazandırılması veya bo­zukluğun en aza indirilmesi gibi konular­la uğraşan travmatoloji dalı

Spor Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü

Spor organizasyonlarını bir disiplin altında organize ederek kulüplerin isim haklarını belirli ücret karşılığında kira­lamak suretiyle onlara gelir sağlayan kuruluştur.

Spor Turizmi

Devamlı oturma yerinin dışında yapılan dinlenme, gevşeme veya o spor branşında gelişmeye yardımcı olan müsabaka, turnuvalara katılma, mahalli olmaktan çıkan kalıntıları (spor­cu, basın, idareci vs.) veya seyircileri; başka yerlerden gelenlerin oluşturduğu spor organizasyonları ve önemli spor organizasyonların yapıldığı veya yapıla­cağı yer ve tesisleri gezmek, görmek isteyen spor meraklıları oluşturur. Buna spor turizmi denir.

Spor Nedir Spor Felsefesi Bilimi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.