Regl Döneminde Yapılması Gerekenler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Regl Dönemi için Öneriler :

Regl dönemi öncesindeki günler, fiziksel ve ruhsal s?k?nt?lar? da beraberinde getirmekte. Yediklerinize, içtiklerinize dikkat edip bu s?k?nt?l? günlerinizi daha kolay atlatabilirsiniz.

Kad?nlarda regl öncesinde ba?layan ve ruhsal veya fiziksel bir tak?m belirtiler ile kendisini belli eden bu duruma premenstrual sendrom (PMS) ad? verilmektedir.

Bu belirtiler genelde adetin görülmeye ba?lamas?ndan bir hafta önce ortaya ç?kmakta ve genellikle adetin görülmesi ile birlikte bir kaç gün içinde kaybolmaktad?r.

PMS, kad?n ve genç k?zlar?n adet (regl) dönemine girerken ya?ad?klar? önemli karakteristik fiziksel ve ruhsal belirtiler olarak tan?mlanmaktad?r.

PMS BEL?RT?LER?

Her kad?n veya genç k?zda farkl? belirtiler gözlenebilmektedir. Belirtiler regl döneminden, regl dönemine gerçekle?ir. Belirtilerin ?iddeti, dönem dönem dalgal? bir seyir göstererek artabilmektedir.

Belirtiler, genellikle regl döneminin ba?lamas?ndan 7-10 gün önce kendini gösterir ve bu dönem yakla?t?kça ?iddetlenebilir. Belirtiler hafif, orta ?iddette veya ?iddetli olabilirler.

Regl döneminde Duygusal belirtiler

* S?k?nt?, kayg?

* Çabuk sinirlenme, asabilik

* Bitkinlik

* Depresyon

* K?zg?nl?k

* Konsantrasyon bozuklu?u

* A??r? duyarl?l?k

* Cinsel istekte de?i?me

* Kendini be?enmeme

* Sosyallikten uzakla?ma

* Do?al aktivitelere olan ilginin azalmas?

* Fiziksel belirtiler

* Kar?n ?i?kinli?i

* Gö?üslerin ?i?kinli?i ve hassasl???

* Diz, dirsek ve parmaklarda su toplanmas?

* ??tah?n artmas?

* Ba? a?r?s?

* Yeme iste?i

* Kab?zl?k

* Mide bulant?s?

* Susama

* Hantalla?ma

* Uyku al??kanl???n?n de?i?mesi

Regl döneminde Diyetin önemi

Genel beslenme çizgilerinin rehber alaca??n?z günlük bir diyet, PMS belirtileri üzerindeki kontrolünüzde size yard?mc? olacakt?r. Daha az tuz, rafine ?eker, k?rm?z? et ve ya? tüketmeye çal???n; karbonhidrat kar???mlar?, sebze ve meyve yiyin.

Sodyum miktar?n? kontrol alt?na alman?z, adet kanamas? öncesinde eklemlerinizde olu?acak s?v? toplanmas?n? azaltacakt?r. Vücudunuzun ihtiyaç duydu?u günlük sodyum miktar? 2000 ile 4000 mg aras?d?r. A?a??daki önerileri dikkate alarak, tuz al?m?n?z? dereceli olarak dü?ürün.

Taba??n?zdaki yiyece?e tuz yerine ba?ka katk?lar eklemeyi deneyin (Bu, mevsime göre çe?itli otlar, limon suyu ya da sirke olabilir)

Yeme?inizi pi?irirken tuz eklemeyin.

Konserve yerine taze ürünleri tercih edin.

Regl döneminde vücutta su tutmas? ve ödem

Ödem azalt?c? besinler :

– Bol su içmek (maksimum 2,5-3 litre)

– Karahindiba

– Tarç?n ve karanfil ile yap?lm?? çay

– Ye?il yaprakl? besinler

– Maydanoz

– Kiraz sap?

– Kabuklu armut

– ?ekersiz ?eftali

Ödem art?r?c? besinler :

– Tuzlu yiyecekler

– Alkol

– Kola

– Meyan kökü içeren yiyecekler

– Tatl? yiyecekler

– Karbonhidratlar

Regl Döneminde Yapılması Gerekenler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.