Ramazan’da Oruçluyken Ağız ve Diş Bakımı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Diş Sağlığı 

Sa?l?kl? ve sorunsuz bir Ramazan ay? geçirmek isteyen bireylerin oruç tutmaya ba?lamadan önce di? kontrolünden geçmesinin faydal? olaca?? belirtildi.

Ramazan ay? boyunca a??z ve di? temizli?ine özen gösterilmesi gerekti?ine dikkat çeken uzmanlar, "?ftardan ve sahurdan sonra mutlaka di?lerinizi ve dilinizi f?rçalay?n, di? ipi kullanmay? ihmal etmeyin. Gün içinde de tuzlu suyla gargara yapabilir. Dilerseniz a??z spreyi kullanabilirsiniz. Di? çürükleri, di? eti iltihaplar? a??z kokusunun önemli nedenlerindendir. A??z içi herhangi bir enfeksiyon bakteri üremesini art?raca?? için daima a??z kokusuna neden olur. A??z içinde var olan eskimi? köprü ve protezler, zamanla g?da birikmesine yol açaca??ndan kötü kokulara neden olabilir. E?er a??z kokusu bunlardan kaynaklan?yorsa, Ramazan’dan önce di? hekiminizi ziyaret etmeniz gereklidir. Ancak ?unu da eklemek gerekir ki; a??z kokusu, yaln?zca dental kaynakl? olmayabilir" uyar?s?nda bulunuyor.

disbakimi

Üst solunum yolu enfeksiyonlar? veya mide rahats?zl?klar?n?n sonucunda da a??z kokusunun meydana gelebilece?ine i?aret eden uzmanlar, "Sinüzit gibi hava yolu rahats?zl?klar? ve burun t?kanmas?na neden olan di?er durumlar, özellikle geceleri a??zdan nefes almam?za neden olur. Bu durum a?z? ve bo?az? kurutarak bakterilerin üremesi için ideal bir ortam olu?turur. Azalan tükürük salg?s? durumu daha kötü hale getirir. Bu nedenle kesinlikle burnunuz t?kal? uyumamal?s?n?z. Özellikle iftarda ve sahurda yenilen yemeklerden sonra a??zdaki asitbaz dengesi tamamen bozulur, asit oran? artar. Dolay?s?yla, bakteri ço?almas? için uygun ortam olur. Yemek yenildikten sonra hemen yat?ld??? için a??z içi harareti artar, daha çok bakteri üreyebilir. Oruç tutulmayan zamanlarda ara ö?ünler sayesinde a??z ortam?n?n asit oran? dü?ebilmektedir. Fakat oruçlu iken ara ö?ün ?ans? olmad??? için a??z ortam?n?n asit oran? artabilir. Bunun için de gün içerisinde a??z su ile çalkalanabilir" diyor.

ORUÇLUYKEN A?IZ VE D?? TEM?ZL???

Oruçluyken a??z ve di? bak?m? konusunda da bilgiler veren uzmanalr; ?u uyar?larda bulunuyor: "Oruçluyken di? f?rçalaman?n asl?nda hiçbir mahsuru olmad???, din adamlar? taraf?ndan da defalarca tekrarlanm??t?r. Günümüzde yayg?n oldu?u ?ekliyle a??z ve di? temizli?inin di? f?rças? ve di? macunu kullan?larak yap?lmas? da oruca zarar vermez; üstelik aksat?lmamas? gereken yerinde bir davran?? da olur. A??z ve di? temizli?ini gündüz yapmamay? tercih edenler, bunu mutlaka sahurdan sonra yapm?? olmal?d?r. Macunun kaçmas? sonucu orucunun bozulaca??ndan endi?e edenler, di?ini süpürge görevi üstlenecek macunsuz f?rçayla temizleyebilir. Yine de di?inizi f?rçalad???n?zda içiniz rahat etmeyecekse, gün içinde a?z?n?z? birkaç defa su ile çalkalayabilirsiniz"

Ramazan’da Oruçluyken Ağız ve Diş Bakımı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.