Ortopedi Terimleri Sözlüğü

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

A’ dan Z ‘ye – ORTOPEDİ TERİMLERİ DİZİNİ

A
Abduksiyon : Abduksiyon
Abduktor : Abduktor
Abondan: Çok miktarda,aşırı
Abrazyon : Sıyrık
Absorban : Emen
Absorbe : Emilmiş
Absorbsiyon: Emilim
Adaptasyon : Uyum
Adduksiyon: Adduksiyon
Adduktor: Adduktor
Adeziv: Yapışkan
Adezyon : Yapışıklık
Adinamik: Hareketsiz, durağan
Adjuvan: Ek, tamamlayıcı, yardımcı
Adolesan : Ergen
Adult : Erişkin
Adventitia : Advensiya
Afferent : Getiren, getirici
Agenezi: Oluşmama
Agglütinasyon : Kümeleşim
Agnozi : Tanıma yitimi, tanımazlık
Agoni : Can çekişme
Agonist: Benzer etkili, koşutetkin
Ajan : Etken, ilâç, çare
Akademik : Bilimsel, bilimle ilgili
Akinezi : Hareketsizlik, devinimsizlik
Akkiz : Kazanılmış, edinsel
Akromegali : Akromegali
Aks: Eksen
Akselerasyon : Hızlanma, ivme
Aksesuar: Eklenti ,ek
Aksilla: Aksilla, koltukaltı
Aksiyel: Aksiyel , yatay eksen(sel)
Aktif : Etkin, etkili
Aktivatör : Etkinleştirici, tetikleyici
Akut : Akut
Akümülasyon : Birikim
Algoritma: İşakışı
Alignment: Dizilim
All-inside: Tüm içten, tamamı içte
Alerjik : Alerjik, duyarcıl
Allogreft : Allogreft
Alternatif : Seçenek
Ambulatuvar : Ayaktan
Amorf : Şekilsiz
Ampirik : Deneyimsel
Analjezi: Ağrı kesme
Analjezik: Ağrı kesici
Analiz : Çözümleme
Anamnez : Hastalık öyküsü, öykü
Anchor (sütür): Çapa (dikiş)
Anestezi : Anestezi, duyu yitimi (ikili)
Ankiloz : Ankiloz, kaynaşım (ikili)
Antagonist : Karşıt etkili
Antebrachial : Antebrakial; kolönü, kolun önü (ikili)
Antegrad : ileriye doğru
Anteversiyon: Anteversiyon; öne dönüklük
Antiinflamatuvar : Antiinflamatuvar; yangı giderici, (ikili)
Antikoagülan : Antikoagülan; pıhtı önleyici
Antisepsi : Antisepsi
Anulus : Anulus ;halka, halkacık (ikili)
Aparat : Aygıt
Apeks : Apeks ; tepe, tepe noktası (ikili)
Approach : Yaklaşım, girişim
Arter : Arter ;atardamar (ikili)
Arteriol : Arteriol ;atardamarcık (ikili)
Artifisiyel : Yapay
Artiküler : Ekleme ilişkin, eklemsel; artiküler
Artralji : Eklem ağrısı
Artrit : Eklem yangısı
Artrodez : Artrodez ; eklem kaynaştırımı, eklem dondurulması
Artrofibrozis: Artrofibrozis
Artropati : Artropati
Artroplasti : Artroplasti; eklem onarımı
Artrosentez : Eklem boşaltılması, birleştirimi; artrosentez (ikili)
Artrotomi: Artrotomi; eklem açma
Asemptomatik: Belirtisiz
Asetabulum : Asetabulum
Aspirasyon : Emme; aspirasyon (ikili)
Assendan : Çıkan, çıkıcı
Ateroskleroz : Damar sertliği
Atipik : Olağandışı, örnekdışı, kuraldışı; atipik
Atravmatik: Atravmatik
Atrofi : Atrofi; körelme, körelim, erime (kas atrofisi)
Agmentasyon : Güçlendirme
Avantaj : Üstünlük, yarar.
Avulsiyon: Kopma, sıyrılma, sıyrılarak kopma
Awl : Biz

B
“Bag of bones” : Kemik torbası
Balans : Denge
Bandaj : Sargı
Bar : Çubuk
Baseline : Temel çizgisi
Basis : Taban, altyüz, temel; basis
Baz(al) : Temel, alt
Bifazik : İki evreli
Bifid : Çatallı, ikili
Bifokal : Çift odaklı
Bifurkasyon : Çatallanım, çatallanma
Bilateral : Çift taraflı;bilateral (ikili)
Bipartite : İki parçalı
Biyoaktif : Biyoetkin; biyoaktif
Biyopsi : Doku örneği; biyopsi (ikili)
Bone ingrowth: Kemik içine büyüme
Bone-tendon-bone : Kemik-tendon-kemik
Bone turn over : Kemik yapım-yıkım döngüsü
Bone wax : Kemik mumu
Brakium : Brakiyum ; kol (ikili)
Branş : Dal
Breys : Destek aygıtı(cihazı); atel Bundle : Demet
Bursa : Bursa ; kese, torba (ikili)
Button : Düğme
Buttress plak: Destek plak
Burr: Oyucu, genişletici

C
Cam impingement: Femur kökenli sıkışma; boynuz tipi sıkışma
Cast brace : Alçı destek; atel
Citation indeks : Kaynak dizini
Clubfoot : Çarpık ayak; pes ekinovarus
Coefficient : Katsayı
Coheziv: Yapışkan
Compound : Bileşik
Constrained: Kısıtlı
Core : Çekirdek, öz
Cost efektif: Eder etkin, uygun eder
Creeping substitution : Adım adım yerine geçme
Cross-linking: Çapraz bağlantılı
Cross-matching : Çapraz eşleme
Curve : Eğri
Cutting cone : Osteoklast delgisi

D
Dansite : Yoğunluk
Dansitometre : Yoğunluk ölçer
Data : Veri
Defekt : Eksiklik, kusur, kayıp; defekt
Defisit : Eksiklik
Definitif: Kesin,tam,son
Deformasyon : Biçim bozukluğu, şekil bozukluğu
Deformite: Şekil bozukluğu
Degradasyon: Yıkım, parçalanma
Dejenerasyon : Dejenerasyon; bozulma, yozlaşma (ikili)
Dekat : Onyıl
Dejeneratif: Dejeneratif; bozucu, yozlaştırıcı (ikili)
Dekompresyon: Bası giderme, bası kaldırma
Dekubitus ülseri: Yatak yarası, bası yarası
Demineralizasyon: Demineralizasyon; kireçsizleştirme (ikili)
Denervasyon : Denervasyon; sinirsizleştirme (ikili)
Deplasman : Yer değiştirme
Depozit : Birikim, tortu
Dermatom : Duyu alanı
Desselarasyon : Yavaşlama
Destrüksiyon: Hasar, yıkım; destrüksiyon (ikili)
Detachment : Ayrılma, kopma
Developmental: Gelişimsel
Deviyasyon: Sapma, eğrilme
Devitalizasyon : Cansızlaş(tır)ma
Dezartikülasyon: Dezartikülasyon; eklemden kesme (ikili)
Dezavantaj : Kazanımsızlık, üstünsüzlük
Diafiz : Diyafiz; cisim (ikili)
Diagnostik: Tanısal
Diferansiyasyon: Farklılaşma
Dilatasyon : Genişleme
Dilüsyon : Seyrel(t)me
Dinamizasyon: Hareketlendirme
Dirilleme: Delme, delik açma
Disabilite: Sakatlık
Disfonksiyon: İşlev bozukluğu
Diskinezi : Hareket bozukluğu
Dislokasyon : Çıkık
Disosiasyon : Ayrışma
Displazi : Displazi; gelişme bozukluğu
Dispozabl : Tek kullanımlı(k)
Diseksiyon : Diseksiyon ;keserek ayırma (ikili)
Dissemine : Yaygın
Dissosiasyon : Ayrışım, ayrışma; dissosiasyon (ikili)
Distal : Distal ; uç, uzak (ikili)
Distorsiyon: Burkulma
Distraksiyon : distraksiyon; ayı(rıl)ma, uzaklaş(tır)ılma,ayırma (ikili)
Distraktör : Ayırıcı
Diyatez : Yatkınlık
Dominant : Baskın
Donör : Verici
Double-blind: Çift kör
Dren : Dren ;akıtaç (ikili)

E
Efekt(if) : Etki(li)
Efferent : Götüren
Effüzyon : Sıvı birikimi; effüzyon
Egzersiz : Egzersiz ; alıştırma (ikili)
Ekimoz : Bere; ekimoz (ikili)
Ekivalan : Eşdeğer
Eksezerbasyon : Alevlenme
Eksitabilite : Uyarılabilirlik
Ekstraartiküler: Eklem dışı
Ekstrinsik: Dış kaynaklı
Eksizyon: Kesip çıkartma; eksizyon (ikili)
Eksotermik: Isıyayan; eksotermik (ikili)
Eksostoz : Eksostoz; kemik çıkıntısı
Eksplorasyon : Ortaya koyma, açığa çıkartma
Ekstansiyon : Ekstansiyon
Eksternal: Eksternal; dıştan, dışa
Ekstirpasyon: Tümü ile çıkartmak, tümüyle çıkartma, tümden çıkartma
Ekstrasellüler: hücre dışı
Ekstravazasyon: Damar dışına çıkma, sızma
Ekstremite: Ekstremite ; taraf (ikili)
Ekstrensik: Dış kaynaklı
Ektopik : Yerdışı
Ekuilibriyum : Denge
Elastik: Esnek
Elastisite: Esneklik
Elevasyon: Elevasyon; yüksel(t)me (ikili)
Elimine etmek: Elemek
Elongasyon: Uzama
En blok: Tek parça ( onkoloji ), tam kat
Emboli: Emboli; damar tıkacı
Embolizasyon: Embolizasyon; tıkaçlaştırma, tıkaçoluşturma (ikili)
End point stiffness : Son nokta direnci
Endikasyon : Gerekirlik; endikasyon
Endobutton: İçdüğme,içten düğme
Endojen : İç (öz) kaynaklı (ikili)
Endoskopi : Endoskopi
Endotermik : Isı alan
Endurasyon : Sertleşim, sertlik
Enflamasyon : Enflamasyon; yangı (ikili)
Enstrüman : Aygıt,cihaz
Entegrasyon : Bütünleşim, bütünleşme
Epidemi : Salgın
Epikriz : Çıkış özeti
Erozyon: Aşınma
Esansiyel: Asıl,nnedeni belirsiz, birincil, temel
(E)skar : Yara izi,nnedbe
Etiyolojik: Nedensel; etiyolojik (ikili)
Etik : etik

F
Faktör : Etmen
Falanks : Falanks
False : Yanlış, yalancı
False pozitif: Yalancı artı, yalancı olumlu
False negatif: Yalancı eksi, yalancı olumsuz
Familyal : Ailesel
Faset : Faset; yüzcük (ikili)
Fasikül : Fasikül; demetçik (ikili)
Fasya : Fasya
Fatal : Ölümcül
Fat pad: Yağ yastıkçığı
Faz : Evre
Fenestrasyon : Pencereleme; fenestrasyon (ikili)
Fenomen : Fenomen
Fibril : Lifçik, iplikçik (ikili)
Fibrilasyon: Fibrilasyon
Fibrinolitik: Pıhtı eritici
Fiksasyon : Fiksasyon ; tespit, oynamazlaştırma; (ikili)
Filament : İplikçik, telcik; filament (ikili)
Fil(i)m : İnce tabaka, kaplama; fil(i)m (ikili)
Filtrasyon : Süzme, süzülme; filtrasyon (ikili)
Fissür : Çatlak, yarık; fissür (ikili)
Fistül : Fistül ; akarca (ikili)
Fleksibl : Bükülebilir; fleksibl (ikili)
Fleksiyon : Fleksiyon
(Serbest) fleb : Serbest doku aktarımı; serbest fleb (ikili)
(Pedikül) fleb: Saplı doku aktarımı; saplı doku aktarımı (ikili)
Fokal : Odaksal
Fokus : Odak
Fonksiyon : İşlev; fonksiyon (ikili)
Foramen : Delik; foramen (ikili)
Forefoot : Ayakönü, ayağın önü
Form(at): Biçim, şekil
Formasyon : Oluşum, şekillenme, biçimlenme
Forseps : Kıskaç; forseps (ikili)
Fragman : Parça, parçacık; fragman (ikili)
Fragmantasyon : Parçalanma; fragmantasyon (ikili)
Frajil : Kırılgan
Freeze drying : Dondurarak kurutma
Fresh frozen: Taze don(durul)muş
Friksiyon: Sürtünme
Frozen: Don(durul)muş
Fulminant : Kötüleşen
Füziform : Füziform; iğsi (ikili)
Füzyon : Füzyon, artrodez ; kaynaştırım (ikili)

G
Gangren: Gangren
Gap : Aralık
Generalize : Yaygın
Genetik : Kalıtsal
Geriatri : Yaşlılıkla ilgili
Gibosite : Gibosite; keskin kamburluk
Gigantizm : Devlik
Goldstandart : Temelölçüt , örnekölçüt, altınölçüt
Grade : Evre, aşama, derece
Granül : Tanecik, zerre; granül (ikili)
Grasper: Yakalayıcı, tutucu
Greft: Greft
Groove : Oluk
Guide : Kılavuz , rehber, yol gösterici

H
Habitüel : Alışkanlık edinilmiş; habitüel (ikili)
Halo : Halo
Hand piece : Elyeri, elcek, tutma yeri
Helik(s)al : sarmal (ikili)
Hemartroz : Eklem kanaması; hemartroz (ikili)
Hematojen : Kanla taşınan, kan yoluyla
Hemiartroplasti : Hemiartroplasti
Hemipleji : Hemipleji ;yarı felç (ikili)
Hemodiyaliz : Hemodiyaliz; kan süzümü (ikili)
Hemoliz : Hemoliz ;kan yıkımı (ikili)
Hemoraji : Kanama; hemoraji (ikili)
Hemostaz : Kanama durdurma
Heredite : Kalıtım,soyaçekim; heredite (ikili)
Heterojen : Farklı türden (ikili)
Hibrid : Kırma, melez
High resolution : Yüksek çözünürlüklü
Hindfoot : Ayakarkası, ardayak
Hiperplazik : Hiperplazi ;çok (fazla) gelişmiş (ikili)
Hipertrofi : Hipertrofi ;aşırı büyüme (ikili)
Hipoplazik : Hipoplazik; az (eksik) gelişmiş
Hipotez : Varsayım
Homeostazis : Dengeleşim
Homogreft : Homogref; türdeş greft (ikili)
Homolog : Homolog; aynı kökten (ikili)
Homojen : Homojen ; benzeşik, türdeş, aynı türden (ikili)
Hook : Kanca, çengel
Horizontal : yatay, horizontal
Host : Konak
Hump : Tümsek, hörgüç, kambur
Hyalen: Hiyalen; camsı; (ikili)

I – İ
Imaging : Görüntüleme
İmbalans : Dengesizlik
İmbrication: Katlama, üst üste koyma
İmmatür : Olgunlaşmamış
İmmobilizasyon: İmmobilizasyon; hareketsiz bırakma, tespit
İmpact : Çökme, içiçe geçme ,ezilme; impact
İmpingement : Sıkışma; takılma
İmplant : İmplant
İmplantasyon : İmplant yerleştirme, koyma
İmpulse : Dürtü, uyarı; impuls
İndentasyon : Girinti
İndiferansiye : Farklılaşmamış
İndurasyon : Sertlik; sertleşme
İnert: Eylemsiz, durgun, tepkisiz
İnfant : Süt çocuğu, bebek
İnferior : İnferior ; aşağı, alt
İnfiltrasyon : Sızma; infiltrasyon
İnflamatuvar : Yangısal; inflamatuvar
İnjury : Yaralanma
İnhibisyon : İnhibisyon; ket vurma
İnklinasyon : Eğim; inklinasyon
İnkomplet : Tamamlanmamış, tam olmayan
İnkorporasyon : Birleştirme
İnkomplet : Tamamlanmayan, tam olmayan
İnkübasyon : Kuluçka, inkübasyon
İnlet: Giriş
İnnervasyon : İnnervasyon; sinirlenim
İnput : Girdi
İnsersiyo : Yapışma yeri,sonlak; insersiyo
İnsert: Ara parça (artroplasti)
İnsidens : Sıklık
İn situ : İn situ; kon(ul)duğu yerde
İnside-out: İçten dışa
İnsisura : Çentik; insisura (ikili)
İnstabil(ite) : Kararsız(lık), dengesiz(lik) (ikili)
İntakt : Bütünlüğü korunmuş, sağlam kalmış
İntensite : Yoğunluk, şiddet
İnteraktif : Katılımlı; etkileşimli
İnterface : Arayüz
İnterferans: Sıkıştırma, engelleme, interferans
İnterfragmanter : Parçalararası; interfragmanter (ikili)
İntermitant : Aralıklı
İnterpozisyon : İnterpozisyon ;araya girme, araya sokma (ikili)
İnterval : Ara
İntervention : Girişimsel
İntolerans : Dayanımsızlık
İntraartiküler : Eklem içi
İntramedüller : İntramedüller ;
İntramusküler : Kas içine
İskemi : İskemi, kansızlanma
İntraoperatif : Ameliyat sırasında; intraoperatif (ikili)
İntraosseöz : İntraosseöz ; kemik içi (ikili)
İntratekal : Beyin omurilik sıvısı içine; intratekal (ikili)
İntratorasik : Göğüs içi
İntrensek : İntrensek; iç kaynaklı, içsel (ikili)
İnvaziv : Yayılgan; invaziv (ikili)
İnvazyon : Yayılım
İn vitro : Canlı dışı(nda)
İn vivo : Canlıda
İpsilateral : Aynı tarafta, aynı taraflı
İrradiasyon : Işınlama
İrregüler : Düzensiz
İrreversibl : Geri dönüşsüz
İrritasyon : İrki(l)tme
İyatrojenik : Tedavi kaynaklı; tedaviye bağlı; iyatrojenik (ikili)
İzokinetik : Eş hareket, aynı hareket (ikili)
İzole : Ayrılmış, yalıtılmış (ikili)
İzomorfik : Eşbiçimli; izomorfik (ikili)

J
Jenerasyon : Kuşak Jerk (testi): Silkme (testi) ( diz )
Joint clearance : Eklem giriş açıklığı
Juksta: Bitişik
Junction : Kavşak, birleşim yeri
Jüvenil : Çocukluk, gençlik

K
Kalitatif : Nitel, niteleyici; kalitatif (ikili)
Kamptodaktili : Kamptodaktili; kıvrık parmak
Kantitatif : Nicel , niceleyici ; kantitatif (ikili)
Kanül : Borucuk; kanül (ikili)
Kansellöz: Süngerimsi, süngersi
Karpal : Karpal; elbileğine ait
Kartilaj: Kıkırdak
Kapiller : Kılcaldamar; kapiller (ikili)
Kaskad : Basamaklı
Kavite : Boşluk, oyuk
Key-pad : bas-cevap, bas-cevapla
Kifoplasti : Kifoplasti
Kifoz : Kifoz; kamburluk
Kifoskolyoz : Kifoskolyoz
Kinematik : Devinimsel, harekete ait (ikili)
Klasifikasyon : Sınıflandırma
Klavikula : Klavikula; köprücük kemiği (ikili)
Kleft hand : Yarık el
Klemp : Tutaç
Klinodaktili : Klinodaktili
Kofaktör : Eşetken
Koinsidens : Rastlantısal
Koksiks : Koksiks; kuyruksokumu (ikili)
Kollateral ligament : yan bağ
Koleksiyon : Birikim, toplanma
Kollaps : Çökme
Kolon : Sütun,direk; kolon (ikili)
Komorbidite : Eşlik eden-yandaş hastalık
Kompansasyon : Yerine koyma, giderme
Komplikasyon : Artsorun, yenisorun
Komponent : Öğe, parça
Kompakt: Sıkı, yoğun, tıkız, kompakt (kemik)
Kompleks : Karmaşık
Komplet : Tam, bütün
Kondromalazi : Kıkırdak yumuşaması; kondromalazi (ikili)
Kondroplasti : Kıkırdak onarımı; kondroplasti (ikili)
Kondüktif : İletici, iletken
Konjenital : Doğumsal, doğmalık, doğuştan
Konjesyon : Konjesyon ;göllenme, kandolum(ikili)
Konkav : İçbükey
Konnektif doku : Bağ dokusu; konnektif doku (ikili)
Konsantrasyon : Yoğunlaşma; konsantrasyon (ikili)
Konsensus : Uzlaşı
Konsept : Kavram
Konservatif : Konservatif ; koruyucu, tutucu (ikili)
Konstriksiyon : Büzüşme, daralma; konstriksiyon (ikili)
Kontinü : Sürekli
Kontraksiyon : Kontraksiyon; kasılma, kasılım
Kontraktür : Kontraktür; kasılıkalım (ikili)
Kontrendikasyon : Kontrendikasyon; gereksizlik, sakınca, kullanılmama alanı
Kontur : Sınır
Kontüzyon : Ezilme; kontüzyon (ikili)
Konvansiyonel: Geleneksel, alışılagelmiş
Konveks : Dışbükey; konveks (ikili)
Konverjans : Yaklaşma
Kooperasyon : İşbirliği
Koordinasyon : Eşgüdüm
Korelasyon : İlişki
Koronal : Koronal ; alınsal; frontal (ikili)
Korozyon : Aşınma (dışsal etkiyle)
Korpus : Gövde, beden
Korteks : Dış katman, kabuk; korteks
Kosta : Kaburga; kosta (ikili)
Kramp : Kasılım ,kasınç; kramp
Krepitasyon : Krepitasyon ;çıtırtı, kıtırtı
Kreşent : Yeniay, hilâl
Kriter : Ölçüt
Kriyoprezervasyon : Dondurarak koruma-saklama; kriyoprezervasyon
Kronik : Üregen; kronik (ikili)
Kronoloji : Süredizin; kronoloji (ikili)
Kruris : Bacak
Ksenogreft : Ksenogreft; hayvandan gref (ikili)
Kutanöz : Deriye ilişkin
Kurvatür : Eğrilik
Kümülasyon : Birikim, kümeleşme
Kür : Tedavi
Küratif : Tedavi edici, iyileştirici
Küretaj : Kazıma, kazıyarak temizleme; küretaj

L
Labil : Değişken, oynak, kararsız
Lag vidası : Çektirme vidası
Laksite : Gevşeklik
Lamina : Lamina ;katman, kat, yaprak
Landmark : İşaretli alan
Laserasyon: Yırtık, yırtılma
Latent : Gizli
Lateral : Lateral; yan
Lateral dekubitus : Yanyatma
Lateralizasyon : Lateralizasyon ; yana alma (ikili)
Lateral tilt : Yana eğim,
Lavaj : Yıkama
Letal : Öldürücü
Lezyon : Bozukluk, yara, doku bozukluğu; lezyon (ikili)
Ligament : Bağ; ligament
Ligament washer : Tespit (bağ) pulu
Ligamentöz laksite : Bağ gevşekliği
Ligamentotaksis: Bağçekimi
Limb salvage procedure: Taraf kurtarıcı işlem
Liner : İç parça, ara parça (polietilen, seramik ya da metal)
Lineer : Çizgisel, doğrusal
Lining cell: Örtü hücresi ( Kemik yapım yıkım döngüsünde )
Lipom: Lipom
Literatür: Kaynakça, kaynaklar, yazın
Liyofilize : Liyofilize ;suyu alınmış; (ikili)
Lizis : Dağılma, erime (ikili)
Loj : Yerleşim, bölge
Lokal : Yerel
Lokasyon : Yer
Longitidünal : Uzunlamasına; longitüdinal (ikili)
Loose body: Serbest cisim, eklem faresi ( ikili )
Low profile washer: İnce pul
Luksasyon : Çıkık
Lumbalji: Bel ağrısı
Lubrikant : Kayganlaştırıcı

M
Magnifikasyon : Büyültme
Magnitüd : Büyüklük, boy (ikili)
Malign : Kötü huylu, kötücül,
Malalignement : Dizilim bozukluğu
Malformasyon : Malformasyon; kusurlu oluşum, oluşum bozukluğu (doğumsal)
Malpraktis : Hatalı uygulama (hekim hatası)
Malpozisyon: Kötü konum, kötü durum
Malunion : Yanlış kaynama
Manipülasyon: Elle uygulama ; elle yapma
Marjin(al): Sınır(sal), kenar(sal)
Masif : Büyük, kütlesel
Matching : Eşleme
Materyal : Malzeme, gereç
Matriks : Aramadde (ikili)
Matürasyon : Olgunlaşma
Medial : Mediyal; içyan (ikili)
Mediyatör : Aracı
Medium : Orta
Meduller : Medulle(r); ilik(sel), ilikle ilgili; (ikili)
Membran : Zar, örtü; membran (ikili)
Metaanaliz: Tümçözümleme, ileri çözümleme
Metal-back : Metal arkalık
Metakarp : Metakarp
Metafiz : Metafiz
Metatars : Metatars
Metastaz : Metastaz; sıçrama, yayılma
Metod : Yöntem
Midfoot : Ayakortası
Midpalmar : Avuç ortası
Migrasyon : Göç, yer değiştirme
Mikroskopik: Mikroskopik
Mikrotravma: Mikrotravma
Mikrovasküler: Mikrovasküler
Miks: Karışık
Minimal : En az
Minimal invaziv: Az hasarlı
Minimal invaziv cerrahi: Az hasarlı cerrahi
Minimum : En az, en düşük
Minör : Minör; küçük, önemsiz (ikili)
Mirror hand : Ayna el
Mobil : Hareketli
Mobilite: Hareketlilik
Mobilizasyon : Hareketlendirme
Moderate : Ilımlı, orta dereceli
Moderatör : Yönetmen
Modifikasyon : Az değiştirim, uyarlama (ikili)
Modül : Birim
Modüler : Modüler
Monitörizasyon: İzlem
Mono : Tekli
Monofokal : Tek odaklı
Multi : Çoklu
Multifaktöryel : Çok etmenli
Multifokal : Çok odaklı
Multipl : çoklu, birçok
Multiplanar : Çok düzlemli
Musküler : Musküler; kasla ilgili, kassal; (ikili)

N
Navigatör : Yönlendirici, yolgösterici, yol buldurucu
Nekroz : Nekroz; doku ölümü
Neoadjuvan : Kesin tedavi öncesi (onkoloji)
Neonatal : Yenidoğan
Neoplazm : Neoplazm; yeniden oluşum
Nidus : Yuva, çekirdek (tümör) (ikili)
No man’s land: Yasak alan, yasak bölge
Nodül : düğüm; nodül (ikili)
Noninvaziv : Az yayılımlı, yayılgan olmayan; noninvaziv
Nonspesifik : Özgün olmayan
Normal : Olağan
Notch : Çentik
Nöral : Nöral ; sinirsel (ikili)
Nöromusküler junction : kas-sinir kavşağı
Nötral : nötral; yüksüz, etkisiz, yansız (ikili)
Nötralizasyon : Nötralizasyon; etkisizleş(tir)me (ikili)
Nükleolus : Çekirdekçik
Nükleus : Çekirdek
Nüks : Yineleyen, yineleme
Nutrient : Besleyici

O
Obje : Nesne
Objektif : Nesnel
Oblik : Eğik
Oblitere : Tıkalı,
Obstrüksiyon : Tıka(n)ma, engelle(n)me
Odd faset : Ek yüz
Offset: Eksenden sapma, merkezden uzaklık
Okkült : Gizli
Olekranon : Olekranon
Oligoartiküler: Az eklem; oligoartiküler
Operasyon : Girişim, cerrahi işlem; operasyon (ikili)
Optimal, optimum : En yararlı, elverişli
Opsiyon : Seçenek
Ortez : Düzeltici gereç; düzelteç; ortez (ikili)
Origo : Başlak
Orijin : Köken
Oryantasyon : Yönelim
Ossifikasyon : Kemikleşme; ossifikasyon (ikili)
Osteofit : Kemik çıkıntı; osteofit (ikili)
Osteogenezis : Kemik oluşumu, kemik gelişimi; osteogenezis
Osteoid : Kemiksi, kemiksi doku; osteoid
Osteoindüksiyon : Kemik irkiltim, kemik uyarım, osteoindüksiyon
Osteointegrasyon : Kemikle bütünleşim, osteointegrasyon
Osteojenik : Kemik oluşturan, kemik oluşumsal; osteojenik
Osteokondüksiyon : Kemik ulaştıran, kemik yürüten; osteokondüksiyon
Osteoliz : Kemik yıkım
Osteomalazi : Kemik yumuşaması
Osteomyelit : Osteomyelit
Osteonekroz : Kemik ölümü
Osteoporoz : Kemik erimesi
Osteosentez : Osteosentez ;kemikbirleştirim (ikili)
Otogreft : Otogref ; kendinden gref
Otolog : Kendinin
Outflow : Dışa akış, dış akım
Outlet: Çıkış
Out patient: Günübirlik
Outside-in : Dıştan içe
Overtreatment: Aşırı (gereksiz) tedavi
Overgrowth : Aşırı büyüme
Over head : Baş üstü
Overlap : Üst üste binme
Overriding : Üst üste binme

P
Pakiartiküler : Az eklem
Palmar : Palmar ; avuçiçi (ikili)
Palpasyon : Palpasyon ;elle bakı (ikili)
Palsi : Felç
Palyatif : Geçici
Parametre : Değişken
Parrot-beak : Papağan gagası
Parsiyel : Parsiyel, kısmi, bölümsel
Patellar clunck: Dizkapağı kütlemesi
Patellar tilt : Dizkapağı eğilmesi
Patellar tracking: Patellar gezinim, dizkapağı yolunda kayması
Patellar maltracking: Patellar gezinim bozukluğu, dizkapağı kötükayması
Patern : Örnek, desen
Patogenez : Patogenez
Peak : Doruk, tepe
Peg : Çıkıntı
Penetran : İçine giren, delici; penetran
Perforan : Delici
Perforatör : Matkap, delici, delgi
Periartiküler: Periartiküler; eklem çevresi
Perioperatif : Ameliyat sırası
Periost : Periost; kemikzarı
Periprostetik : Protez çevresi
Perkütan : Perkütan ; deri yoluyla
Permanent : Kalıcı
Permeabilite : Geçirgenlik
Pes planus : Düztabanlık ; pes planus
Pes cavus : Çukurtaban
Pin : Tel, çivi
Pincer impingement : Aseatbulum kökenli (kıskaç) sıkışma
Pivot shift testi: Dönme-kayma testi
Plasebo : Aldanca
Plastik deformasyon : Kalıcı biçim bozukluğu
Plantar: Plantar
Pleksus : Peksus; ağ
Plika : Kıvrım
Plikasyon : Katlama
Plug : Tıkaç
Poliartilüler: Poliartiküler; çoklu eklem
Porozite : Gözeneklilik
Port(al) : Giriş yeri
Portabl : Taşınabilir
Posterior sag sign: Arkaya sarkma belirtisi
Postoperatif : Ameliyat (cerrahi) sonrası
Postür : Duruş
Pouche (poş): Kese, torba
Pozisyon: Konum
Predispozisyon : Eğilim
Preoperatif : Cerrahi öncesi
Press-fit: Basarak sıkıştırma
Pretensioning : Öngergili
Prevalans : Yaygınlık
Preventif : Önleyici
Prezentasyon : Sunum
Primer : Birincil
Primitif : İlkel
Prob(e) : Çengel (artroskopi) ; başlık (ultrason)
Profilaktik : Koruyucu
Progenitör : Öncül
Prognoz : Gidiş(at), öngörüm; prognoz
Progresif : İlerleyici
Prone : Yüzükoyun
Proprioseptif : derin duyusal
Prosedür : İşlem
Prospektif : İleriye dönük
Psödartroz : Psödartroz; kaynamama, yalancı eklem
Puberte : Ergen
Punch : kopartıcı, delgeç, delgi
Pürülan : pürülan, irinli
Püy : İrin

R
Radyal: Radyal
Randomize : Gelişigüzel
Range of motion : Eklem hareket genişliği
Raspa : Oyucu, yer açıcı, genişletici
Reaksiyon : Tepkime
Reamerizasyon : Oyma
Reanimasyon : Canlandırma; reanimasyon
Redüksiyon : Yerleştirme; redüksiyon
Rehabilitasyon : Rehabilitasyon; esenlendirme
Referans : Kaynak
Rejenerasyon : Yenilenme, yeniden oluşma; rejenerasyon
Rejyonal : Bölgesel
Rekürrens : Yineleme, yineleyen
Relaps : Depreşme, yineleme
Release : Gevşetme, serbestleştirme
Relatif : Göreceli, göreli
Remisyon : Yatışma; remisyon
Remodelling : Yeniden şekillenme
Replantasyon : Replantasyon
Repozisyon : Yerleştirme
Reseptör : Alıcı
Resesif : Çekinik
Restorasyon : Onarma
Retraktör: Ayırıcı
Retraksiyon : Çekilme, büzüşme
Retrograd : Geriye doğru
Retrospektif : Geriye dönük
Retroversiyon: Retroversiyon, arkaya dönüklük
Reversibl : Geri dönüşlü, tersinir
Revizyon : Revizyon; düzeltme, gözden geçirme
Rezeksiyon : Rezeksiyon; keserek çıkartma
Rezidüel : Artık, kalıntı
Rezistan : Dirençli
Rijit : Katı, sert; rijit
Rod : Çubuk
Roll-back: Geri yuvarlanma
Rotator : Göndürücü
Rotator cuff : Döndürücü kılıf ; rotator manşet
Rotator interval: Döndürücü (kılıf) aralık
Rutin : Alışılagelmiş
Rüptür : Yırtık

S – Ş
Sagittal : Sagittal
Salvage: Kurtarma, kurtarıcı, koruyucu
Saucerization: Çanaklaştırma
Screw home mechanism : Anahtar yuvası düzeneği
Segment: Bölüm, kesim
Segmentasyon : Bölümleşme, ayrışma
Sekestr : Sekestr; ölü(kemik)
Sekonder : İkincil
Sellüler : Hücresel
Semiconstrained: Yarı kısıtlı
Senkronize : Eşzamanlı
Sensitivite: Duyarlılık
Sensör : Duyarga
Sentetik : Yapay
Sentrifugal : Çevreden merkeze
Sentripedal : Merkezden çevreye
Seperasyon : Ayrılma
Septum : bölme, perde
Sesil : Sapsız
Shaver : Tıraşlayıcı ( artroskopi )
Shaving : Traşlama ( artroskopi )
Shear: Makaslama
Shrinkage: Büzüştürme
Sikatris : Yaraizi
Siklus : Döngü
Simülasyon: Benzetim
Sirküler : Dairesel, çembersel, halkasal
Sirkümferensiyal : Çepeçevre
Skala : Gösterge, çizelge
Skapular winging: Kanatlanma (skapula)
Skleroz : Skleroz
Skor : Sayı
Skorlama : Sayılama
Slice : Kesit, dilim
Sling : Askı
Slot: Oluk, yarık
Soket : Girinti, yuva
Solid : İçi(dolu), boşluksuz; solid
Soliter : Tek
Spacer : Dolgu
Spesifik : Özgül
Spinal : Omurgaya ait
Spinal kord : Omurilik
Spinal stenoz : Darkanal
Splint : Desyek, atel
Spongioz : Spongioz ; süngersi
Sprain : İncinme (kapsül-bağ), burkulma, bertilme
Spur : Mahmuz
Stabil : Dengeli, kararlı, oynamaz; stabil
Stabilizasyon : Sabitleme, kararlılık ; stabilizasyon
Stage : Evre
Staple : “u” çivisi Stapler : Teldikiş, zımba dikiş
Stem cell : Kök hücre
Stimulus : Uyarı
Stimülasyon : Uyarma
Straight stem : Düz saplı
Strain : İncinme (kas-tendon), gerinim (biomekanik)
Stres : Gerilme (biomekanik)
Stres konsantrasyonu : Gerilim birikimi
Stress relaxation: Gerilim boşalması
Stres rising: Gerilim artırıcı
Stress shield : Gerilim kalkanı
Strüktür : Yapı
Stump : Güdük
Superpozisyon : Üstüste binme, örtüşme
Supine : Sırtüstü
Supportif : Destekleyici
Surface : Yüzey (artroplasti)
Survey : Tarama (radyoloji)
Süperfısiyal : Yüzeyel
Survival : Sağkalım
Şaft : Cisim
Şift : kay(dır)ma

T
Tandans : Eğilim Tanjansiyel : Tanjansiyel
Tansiyon bant: Gergi bandı
Teknik : Yöntem
Template : Şablon; örnek kalıp
Tendon : Tendon
Tenodez : Tenodez
Tensile : Geren
Tensile strength : Gerilme dayanıklılığı
Tension band: Gergi teli
Tenoliz : Tendon gevşetmek
Terminal : Uç, son
Terminoloji : Adlandırma
Tersiyer : Üçüncül
Tetani : Sürekli kasılma; tetani
Thoraks : Göğüs; toraks
Tibia : Tibia
Tilt : Yana yatıklık, eğiklik
Tipik : Özgün, olağan
Torsiyon : Torsiyon; burulma
Trabeküler: Trabeküler
Traksiyon : Traksiyon; çekme
Transfer : Aktarım, taşıma
Translasyon: Yer (eksen) değiştirme
Translokasyon : Yer değiştirme
Transparan : Geçirgen, saydam
Transplant : Aktarılan
Transpozisyon: Transpozisyon
Trase : Yol, iz
Travma : Travma
Trigger : Tetik
Tromboemboli : Pıhtı tıkacı
Tromboz : Pıhtı; tromboz
Tüberkül : Tüberkül; çıkıntı
Tümör : Tümör; ur

U,Ü
Ultrastrüktür : Ultrastrüktür; inceyapı
Unconstrained : Kısıtsız
U(i)ndiferansiye : Farklılaşmamış; u(i)ndiferensiye
Unifokal : Tek odaklı
Unilateral: Tek taraflı
Unikompartmental : Tek bölmeli
Update : Güncelleme
Uptake : Tutulum
Üniform : Bir örnek, tek biçimli, tek şekilli
Unipolar : Tek kutup
Uniplanar : Tek düzlemli
Ünite : Birim

V
Vaka : Olgu
Vaka takdimi : Olgu sunumu
Varyans : Değişken
Varyant : Değişik, değişik biçim
Varyasyon : Çeşitleme; varyasyon
Vektör : Bileşke; vektör
Velosite : Hız
Vertikal : Dikey
Vasküler : Damarsal
Vaskülarize : Damarlı
Vasküler pedikül : Damarlı sap
Vazospazm : Vazospazm; damar büzüşmesi
Viabilite : Yaşayabilirlik
Vibratuar : Titreşimli
Viskoelastik : akışmazesnek
Vital : Yaşamsal
Vizüel : Görsel
Volar: Volar, avuçiçi
Volüm : Hacim
Wedge : Kama
Workshop : Çalıştay
Woven (kemik): örgüsel, keçemsi (kemik)

Z
Zon : Bölge
Açıklama :
1. Anatomi ve düzlem belirten terimler değiştirilmeden korunmuştur. Örneğin. Plantar : plantar, frontal: frontal gibi
2. Yanında ikili tanımlaması olan kelimelerin her ikisi de eşit ağırlıkta kullanılabilir Örneğin. Nöral : nöral; sinirsel (ikili) gibi
3. Birden fazla karşılık verilmiş ise ilk karşılığın sıklıkla kullanılması arzulanmaktadır.
Örneğin. Varyasyon : çeşitleme; varyasyon, vazospazm : vazospazm; damar büzüşmesi gibi.

Kaynak: TOTBİD Dil Çalışma Gurubu

Ortopedi Terimleri Sözlüğü adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.