Multipl Organ Yetmezligi (MOY)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Multipl Organ Yetmezliği (MOY)

Sepsis gelişimi için öncelikle tetıkleyici bir neden veya ajan olması gereklidir. Sepsis i takiben akut so­lunum yetmezliği yada akut respiratuvar distres sendromu (ARDS) ve bunun da sonucunda multipl organ yetmezliği (MOY) gelişir. Ağır travma hasta­larının büyük bir bölümünde öncelikle sistemik inf-lamatuvar yanıt sendromu (SİYS) gelişir. SİYS geli­şimi infeksiyöz veya infeksiyon dışı nedenlerle ola­bilir. SİYS tanımlaması:

1. 38°C’nin üzerinde veya 36°C’nin altında vücut ısısı
2. Dakikadaki nabız sayısının 90’dan fazla olması
3. Lökosit sayısının 12,000’den fazla veya 4,000’den az olması veya % 10’dan fazla olgunlaşmamış türlerin görülmesi
4. Dakikadaki solunum sayısının 20’nin üzerinde olması veya arteryel karbondioksit (PaC02) de­ğerinin 32 mm Hg’dan az olması olarak yapıl­maktadır. Bu bulgulara ek olarak bir infeksiyon kaynağı bulunması durumunda, tablo “sepsis” adını almaktadır. Sepsis kendi içinde de, olayın şiddetine göre; hafif, orta ve ağır olmak üzere üç tipte incelenmektedir.

ARDS ise: 1. akut başlangıç 2. akciğer grafisinde bilateral infiltrasyon 3. Pa02/Fi02 oranının 200’den az olması 4. pulmoner kapiller vedge basıncının (PKWB) 18 mm Hg veya altında olması veya sol at-rial hipertansiyon bulgusu olmaması ile tanımlana­bilir. Yapılan çeşitli çalışmalarda travma sonrası aç­lıklarda yada sadece parenteral yolun kullanımı du­rumunda mukoza protenlerinin azaldığı, ince bar­sak villus’larında yükseklik kaybı geliştiği, ve hüc­resel bağların bozulduğu ve bunun sonucunda da bakteryel translokasyon geliştiği belirlenmiştir. Bu nedenle son yıllarda travma hastalarında barsak sis­temini 24 saat gibi erken dönemde devreye sokan enteral beslenme, parenteral beslenmeye yeğlen­mekte ve böylece bakteryel translokasyon olasılığı­nın azaldığı vurgulanmaktadır.

MOY çeşitli çalışmacılar tarafından akciğerler, böbrekler, karaciğer, kalp, sindirim sistemi, hemato­lojik sistem, merkezi sinir sistemi ve metabolik kom-ponentlerde bozulma olarak tanımlanmaktadır. MOY gelişimi konusunda ileri sürülen 4 ayrı hipotez vardır. 1. Bakteryel translokasyon yaralanma sonrası şok gelişiminde önemli bir rol oynamakta­dır. 2. Bakteryel translokasyon erken gelişen SİYS’e neden olur. 3. Geç infeksiyonların kaynağı barsak-tır. 4. MOY nedeni barsak kaynaklı infeksiyonlar-dır. Aslında bu hipotezlerin hepsinin ortak noktası, barsak mukozasından salman Ig A düzeyinin azal­masından dolayı humoral bağışıklık sisteminin za­yıflaması ve MOY’e eğilimin artmasıdır.

MOY’deki akciğer yetmezliği: hipoksi gelişmesi, böbrek yetmezliği: kreatinin değerinin 2 mg/dl’nin üzerinde olması, kalp yetmezliği sistolik tansiyon arteryel’in 100 mm Hg’dan az olması veya inotrop ilaçların desteği gereksinimi olarak tanımlanmakta­dır. Gastrointestinal sistem (GİS) yetmezliği: GİS ka­namaların veya ileus’un görülmesi, hematolojik ye­tersizlik: lökosit, trombosit veya eritrosit sayıların­da düşme, metabolik bozukluklar ise şekeri denge­leyebilmek için insülin gereği duyulması olarak ta­nımlanmaktadır. Organların bir veya birkaçında yetmezlik bulgularına rastlanabilir. Yetmezlik içine giren organ sayısının ve travmanın şiddetinin artışı­na paralel olarak, mortalite de artmaktadır. Kan transfüzyonü sayısının artması ile birlikte MOY ola­sılığı da artmaktadır. MOY gelişme olasılığı 1-5 Ü kan transfüzyonü ile % 10’un altında iken, 20 Ü’nin üzerinde bu oran % 50’yi aşmaktadır.

Multipl Organ Yetmezligi (MOY) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.