MİRTARON® 30 mg FİLM TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

FORMÜLÜ
Her çentikli film tablette 30 mg mirtazapin bulunur.
Boyar maddeler: Titanyum dioksit (E171), demir oksit sarı (E172) ve FD&C Yellow No: 6 (E 110)

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Mirtazapin, major depresyon tedavisinde kullanılan bir antidepresandır. Anhedoni, psikomotor inhibisyon, uyku düzeninde bozulma (erken uyanma) ve kilo kaybı gibi semptomların varlığı pozitif yanıt alma şansını artırabilir. İlgi kaybı, intihar düşüncesi, (akşamları sabaha oranla daha iyi) duygudurum değişikliği diğer semptomlardır. Mirtazapin etkisini, genellikle, tedavinin başlamasından sonra 1-2 hafta içinde göstermeye başlar.

Farmakodinamik etkiler

Mirtazapin merkezi etkili bir presinaptik α2-antagonistidir, merkezi noradrenerjik ve serotonerjik nörotransmisyonu artırır. Mirtazapin 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörlerini bloke ederek 5-HT1 reseptörü üzerinden gerçekleşen serotonerjik nörotransmisyonu güçlendirir.
Mirtazapinin S(+) enantiyomerinin, α2 ve 5-HT2 reseptörlerini; R(-) enantiyomerinin ise 5-HT3 reseptörünü bloke ederek antidepresan etkiye katkıda bulunduğu kabul edilmektedir. Mirtazapinin sedatif özelliklerinden histamin H1 antagonistik aktivitesi sorumludur. Mirtazapin genelde iyi tolere edilen bir ilaçtır. Pratik olarak antikolinerjik etkinliği yoktur ve terapötik dozlarda kardiyovasküler sistem üzerinde herhangi bir etki görülmez.

Farmakokinetik özellikler
Emilim
Tabletlerin oral yoldan kullanılmasından sonra etkin madde mirtazapin hızla ve iyi emilir (biyoyararlanım = % 50 ) ve iki saatte doruk plazma düzeyleri elde edilir. Önerilen dozlarda mirtazapin, doğrusal bir farmakokinetik gösterir. Sabit plazma düzeylerine 3-4 gün sonra ulaşılır ve sonrasında birikim gözlenmez. Gıdalar mirtazapinin farmakokinetik özelliklerini değiştirmez.

Dağılım
Mirtazapin yaklaşık % 85 oranında plazma proteinlerine bağlanır.
Metabolizma Başlıca biyotransformasyon yolakları demetilasyon ve oksidasyondur; konjugasyonla da metabolize olmaktadır. 8-hidroksi metabolitinin oluşumunda sitokrom P450 (CYP) 2D6 ve 1A2; N-demetil ve n-oksit metabolitlerinin oluşumunda ise CYP3A4’ün rolü bulunmaktadır.
Demetil metaboliti farmakolojik olarak etkindir ve ana madde ile benzer bir farmakokinetik profile sahip olduğu düşünülmektedir.
Atılım
Ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 20-40 saattir. Yarılanma ömrünün, bazen, 65 saate kadar uzayabildiği ve genç erkeklerde daha kısalabildiği gözlenmiştir. Eliminasyon yarılanma ömrü günde tek doz uygulanmasını mümkün kılar. Mirtazapinin büyük bir kısmı metabolize olarak birkaç gün içinde idrar (%75) ve feçes (%15) ile atılır.

Özel hasta gruplarında özellikleri
Böbrek veya karaciğer yetmezliği mirtazapin klerensini azaltabilir.

ENDİKASYONLARI
Major depresyon epizodlarında endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
Mirtazapine veya bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanımı kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
Antidepresan ilaçların özellikle çocuk ve gençlerdeki kullanımlarının, intihar, düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma, azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakınen izlenmesi gereklidir.

Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de antidepresan ilaçların kullanımı gerektiğinde özellikle ilk 5 ay ve doz değiştirme durumlarında daha fazla olmak üzere, hastaların intihar, düşünce ve davranışlarında artış olasılığı yönünden uyarılması ve yakın takibi gereklidir.

Nadiren, mirtazapinle tedavi esnasında lökopeni, granülositopeni ya da agranülositoz’u da içeren geri dönüşümlü lökosit bozuklukları bildirilmiştir. Bu bozuklular, çoğunlukla, tedavinin 4-6′ıncı haftasından sonra ortaya çıkar ve genellikle tedavinin sonlandırılması ile düzelir. Hekimler, ateş, boğaz ağrısı, stomatit veya diğer enfeksiyon belirtileri gibi agranülositoz semptomlarına karşı dikkatli olmalı, bu tür semptomlar görüldüğünde tedavi
sonlandırılmalı ve kan sayımı yapılmalıdır. Hastalar bu tür semptomlar konusunda bilgilendirilmelidir.

Aşağıdaki hastalarda doz dikkatle uygulanmalı ve hasta düzenli olarak yakından izlenmelidir.

MİRTARON® 30 mg FİLM TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.