Menopoz Hormon Replasman Tedavisi Konsensus Sonuçları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Menopoz Hormon Replasman Tedavisi Konsensus Sonuçları

Hormon Replasman Tedavisi Konsensus Sonuçları


Türkiye Menopoz ve Osteoproz Derneği ve Türkiye Jinekoloji Obstetrik Derneği’nin 23-24 Kasım 2002 tarihleri arasında Abant-Bolu’ da Prof Dr Erdoğan Ertüngealp başkanlığında Üniversitelerimizden 14 akademisyen ile birlikte yapılan Hormon Replasman Tedavisi konusunda son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda ortaya çıkan konsensus sonuçlarını siz www.kadinsagligi.com okuyucularına sunuyoruz.Bu açıklamalar basında sıklıkla ortaya atılan östrogenin kullanılmaması yada zararları konusundaki bir çok belki de yanlış açıklamaya ışık tutacaktır.

WHI Çalışması:ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü ( NIH ) tarafından yaptırılan “Women’s Health İnitiativie ( WHI ) çalışmasının sonuçları aşağıda kısaca sunulmuştur.
Çalışmanın amacı:

HRT’nin uzun dönem sağlık yarar ve risklerinin araştırılması
Çalışmanın tasarımı:

Hastaların ortlama yaşı 63’tür,% 33 olgu 50-79 yaş arasındadır.
ABD’de 40 merkezde toplam 16.608 kadın üzerinde yapılmıştır.
Prospektif, randomize, çift-kör,placebo kontrollü,ancak 5.2 yılda bitirilmesine karar verilmiştir.
İlaç olarak kesintisiz kombine Konjuge Östrogen 0.625 mg +Medroksiprogesteron Asetat 2.5 mg /gün kullanılmıştır

Olumsuz Sonuçlar

Meme Kanseri ( Yılda her 10.000 ilaç kullanmayan kadında 30 kanser olgusu gözlenirken ,ilaç kullananlarda 38 olguya yükselmiştir;yani yılda haer 10.000 kadında 8 kanser olgusu eklenmiştir.)
Kalp Krizi ( Her 10.000 kadında 30’dan 37’e yükselmiştir)..
İnme ( Her 10.000 kadında 21’den 29 olguya yükselmiştir.)
Derin toplar damarlarda pıhtı oluşması ( Her 10.000 kadında 16’dan 34 olguya yükselmiştir.)

Olumlu Sonuçlar

Kalın bağırsak kanseri( Her 10.000 kadında 16 olgudan 10 olguya azalmıştır)
Kalça kırığı ( Her 10.000 kadında 15 olgudan 10 olguya azalmıştır.
Bütün nedenlere bağlı ölümlerde her iki grup arasında fark saptanmamıştır.


Çalışmanın değerlendirilmesi:

Çalışmadaki kadınların ortalam yaşı 63 olup,2/3 olgu 59 yaşın üzerindedir,%21 olgu ise 70 yaşın üzerindedir. Ayrıca bu kadınların ortalama vücut kitle indeksi 28.5 kg/m2 dir.

Olguların yaklaşık 1/4 ‘ü çalışmaya dahil olmadan evvel değişik derecelerde hormon replasman tedavisini kullanmışlardır.
Olguların %36’sında hipertansiyon, %13’ünde hiperlipedimi, %11’i sigara içmekte, %7’inde geçirilmiş kardiovasküler hastalık, %4’ünde diyabet vardır.

Kontrol grubuna kıyasla,çalışma grubunda daha önce HRT kullanmayan olgularda meme kanseri sıklığı artmazken, HRT kullanma süresine artmasına bağlı olarak daha fazla meme kanseri görülmüştür.
Bu çalışmada hormon replasman tedavisinin asıl endikasyonları ( sıcak basması, ürogenital atrofi, bunlara bağlı hayat kalitesi ) irdelenmemiştir.

HRT’nin günümüzde kullanımı ile ilgili öneriler:

A-HRT’nin günümüzde kullanım alanları nelerdir?.

a-Vasomotor semptomlar (sıcak basması vs)

b-Genito-üriner atrofi (vaginal kuruluk,alt üriner irritasyon vb )

c-Osteoprozun önlenmesi

Osteoprozun önlenmesi ve genitoüriner atrofi için günümüzde hormon tedavisi kadar başka etkili bir seçenek yoktur.

B-Kalp krizi:

a-WHI çalışmasına göre HRT,daha önceden kalp hastalığı olmayan
olgularda sadece kalbi korumak amacıyla kullanılmamalıdır.

b-Diğer iki çalışmada(HERS,HERS II), daha önceden kalp hastalığı
olan olgularda hormon tedavisi ile kalp hastalığına karşı korunma elde edilememiştir.Bu iki çalışmada önceden kalp hastalığı olan
olgularda ortalama 6,8 yıl takip sonrasında ,yeni kalp hastalığı
oluşma riskinde ne artma,ne de azalma bildirilmiştir.

c-Bu üç çalışmaya göre,başlangıçta kalp hastalığı olan ,gerekse de
kalp hastalığı olmayan olgularda,kalp krizinin önlenmesi için HRT
dışında diğer önlemler ( diyet,sigaranın
bırakılması ,egzersiz,statin kullanılması vb ) alınmalı,gerekirse
ilgili branş hekimi ile konsülte edilmelidir.

C-Meme kanseri için HRT’nin güvenli kullanım süresi ne kadardır?

Meme kanserinin gelişmesi açısından güvenli süre kişisel
farklılıklar göstermektedir.Daha önceden bilinen veriler ile
uyumlu olarak WHI’da HRT kolunda meme kanseri riskinde artış rapor
edilmemiştir.Bu risk artışı 4 yılda istatiksel öneme
ulaşmaktadır.HRT daha uzun süre devam etme kararı hekim hasta
tarafından yarar/zarar gözetilerek karar verilmelidir.

D-Şu anda HRT kullanan hastalar tedaviyi kesmeli midir?

WHI çalışmada gözlenen olumsuz riskler son derece düşüktür.Bu
nedenle şu anda HRT kullanan hastalrın paniğe kapılarak ilaçlarını
kesmelerine gerek yoktur.Ancak yukarıda verilerin
ışığında ,hastaların tedaviye devam süreleri bireysel olarak
belirlenmelidir.


E-Osteporozun önlenmesinde yaklaşımımız ne olmalıdır?.

Osteoporozun önlenmesinde HRT halen önemini korumaktadır.Ozteoporozun önlenmesinde bifosfanatlar ve SERM’lerde kullanılır.Bununla birlikte kemik mineral kaybını değerlendirirken,Türk kadını populasyonuna dayalı verilerinde elimizde olmadığı gözönünde tutulmalıdır.

F-Yanlızca östrogen( ERT ) kullanan rahmi alınmış kadınlarda yaklaşımımız ne olmalıdır.?

WHI çalışması sadece östrogen-progesteron tedavisi kolu sonuçlanmıştır.Yukarıda bahsedilen risk artışı sadece östrogen kullanan rahmi alınmış kadınlar kolunda izlenmediği için devam etmektedir.

G-WHI çalışması sonuçları diğer tip hormon preperatları ve kullanım yolları için geçerli midir.?

WHI çalışmalarında ilaç olarak konjuge östrogen 0.625 mg+Medroksiprogestreon asetat 2.5mg/gün oral olarak kullanılmştır.WHI sonuçlarına dayanarak diğer östrogen/progesteron tipleri,dozları ve kullanım yolları ile ilgili çıkarsama yapılamaz.Bunlarla ilgili prospektif,randomize,güçlü çalışmalara ihtiyaç vardır.


ÖNERİLER

Ateş basması,terleme ve genito-üriner atrofi için günümüzde HRT kadar etkin başka bir seçenek bulunmamaktadır. Sadece kardivasküler primer veya sekonder koruma amacıyla HRT kullanılmamalıdır.

Ozteoporozun önlenmesinde HRT halen önemini korumaktadır.Bununla beraber menopoz döneminde egzersiz, kalsiyum alınımı ve güneş ışığından faydanılması sağlanmalıdır.
Postmenopoz döneminde HRT kullanım süresi konusunda eldeki verilere göre fikir birliği yoktur.Ancak meme kanseri açısından 4 yıldan uzun sürelerde hastalar bireysel değerlendirilmeye alınmalıdır.
Günümüzde postmenopozal HRT’de vasomotor şikayetleri ortadan kaldırmak için mümkün olan en düşük dozlar tercih edilmelidir.Henüz standarttan düşük doz preparat bulunmamaktadır.

HRT kullanım sonucu ortaya çıkan meme kanseri risk artışı,alkol kullanımı,aşırı kilo ( BMI >30 ),30 yaşından sonra yapılan ilk doğumgeç menopoz gibi risk faktörlerinden farklı değildir.
HRT kullanımı ile artan meme kanseri riski,tedavinin kesilmesinden itibaren 5 yıl sonra ortadan kalkmaktadır.
Yukarıdaki öneriler,erken menopoz ( 40 yaş öncesi ),perimenopoz ve cerrahi menopozu kapsamamaktadır.

Postmenopozol kadınlarda HRT’de yarar-zarar dengesi ve maliyet daima düşünülmelidir.

40-65 yaş arası kadınların şikayetleri olsun olmasın,HRT kullansın kullanmasın,igili branş hekiminin kontrolü altında olmalıdır.

Menopoz Hormon Replasman Tedavisi Konsensus Sonuçları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.