Maden Suyunun Yararları Ve Faydaları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Nil Karaibrahimgil’in "içiyorsan sebebi çok" dedi?i maden suyunun bir sürü faydas? ve içmesinin de bir sürü usulü var.

Soda ve maden suyu

Halk aras?nda “soda” ve “maden suyu” e? anlaml? kullan?lmas?na ra?men, ikisi birbirinden farkl?d?r. Maden suyu, yeralt? sular?ndan elde edilmi?, çözünmü? kat? madde içeri?i toplam 250 mg/l’den daha az olmayan sulara verilen add?r. Çözünmü? mineral tuzlar?, elementler ve gaz içerirler. Pudra’n?n haberine göre, mineralli sular? di?er sulardan ay?ran özellik, kayna??ndan elde edildi?i anda spesifik miktar ve oranlarda mineraller ve iz elementler içermeleridir. 500 mg/l’den daha az mineral içerenlere “dü?ük mineralli su,” 1500 mg/l’den daha fazla içerenlere “yüksek mineralli su” denilmektedir. Maden suyunun içinde bikarbonat, sülfat, klorit, kalsiyum, magnezyum, florit, demir ve sodyum bulunur. Farkl? markalar farkl? miktarlarda mineral içerir. Marka tercih ederken içeriklerine mutlaka bak?lmal?d?r. Amerikan Hastanesi’nden Dyt. Zuhal Güler Çelik anlat?yor.

548980_detay

?çilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit eklendi?inde soda yap?lm?? olur. Maden sular? ise, yerin en derin katmanlar?ndan ç?kar ve yeryüzüne ç?karken geçtikleri katmanlardan mineralleri de alarak yol al?r. Bu durumda maden suyu mineralce çok zengin iken, soda mineral içermez.

Maden suyu da soda da mideyi rahatlatma özelli?ine sahiptir ancak sodan?n bundan ba?ka hiçbir i?levi yoktur. Oysa maden suyu ayn? zamanda do?al bir mineral deposudur. Dolay?s?yla tüketilmesi önerilen, do?al maden sular?d?r ve sodayla maden suyunu ay?rdedebilmek için, pek çok g?da maddesini al?rken yapmam?z gerekti?i gibi, etiket okumak çok önemlidir.

Günde Ne Kadar Maden Suyu Tüketmeli?

Maden suyu, içindeki minareller sebebiyle çok sa?l?kl? bir içecektir ve insan sa?l???n? destekleyicidir. Ter, solunum ve idrar ile kaybolan minerallerin yerine gelmesi için suyun yan? s?ra s?v? ihtiyac?n?n bir k?sm? maden suyundan kar??lanabilir. Amerikan Obezite Birli?i, sa?l?kl? bireyler için maden suyu tüketimini 600 mililitre olarak belirlemi?tir. Ülkemizde tuz tüketimi genellikle yüksektir. A??r? tuz al?m?, yüksek tansiyon, börek hastal?klar? ve mide ülseri gibi hastal?klara zemin haz?rlamaktad?r. Ayr?ca fazla sodyum al?m?, idrarla kalsiyum at?m?n? h?zland?rd??? için, kemik erimesi sorununda risk faktörü olu?turur. Maden sular? yüksek sodyum içerdikleri için a??r? miktarda tüketilmemelidir. Maden suyu seçimi yap?l?rken de, dü?ük sodyum, yüksek magnezyum ve kalsiyum içerikli olanlar tercih edilmelidir. Sa?l?kl? insanlar günde iki ?i?e, kilolu ki?iler bir ?i?e içebilir. Kalp, böbrek ve hipertansiyon hastalar? ise uzak durmal?d?r.

Maden Suyunun Faydalar? Nelerdir?

* Her ya?taki bireyin günlük kalsiyum gereksiniminin kar??lanmas?nda takviye olarak dü?ünülebilir. Böylece güçlü kemik yap?s?n?n olu?mas? ve korunmas?n? sa?lar.
* Büyüme ça??nda, hamilelikte ve ya?l?l?kta artan mineral ihtiyac?n?n (magnezyum, kalsiyum, flor ve sodyum gibi) kar??lanmas?, gerekti?i kadar kullan?larak sa?lanabilir.
* Sa?l?kl? bireylerde, içerdi?i sülfat ve bikarbonat iyonlar? sayesinde sindirim sistemi (mide ve ba??rsaklar) ve bo?alt?m sistemi (böbrekler ve idrar yollar?) fonksiyonlar?n? destekler (maden suyunun önerilen miktardan fazla tüketilmemesi ?art?yla geçerlidir).
* Cildin gerekli olan su ve mineral ihtiyac?n? da kar??layarak cilde gergin, pürüzsüz ve canl? bir görünüm kazand?r?lmas?na yard?mc?d?r.
* Solunum, idrar ve terleme ile olu?an su ve mineral kayb?n?n kar??lanmas?nda, ölçüsü kadar kullan?labilir.
* Bikarbonat içeri?inin yüksek olmas? ise, asit fazlal???, yanma ve ek?ime ile seyreden mide hastal?klar?nda mide asidi fazlal?l???n? bask?lay?c?d?r.
* Özellikle yaz aylar?nda s?cakl???n artmas?yla birlikte asitli içecek tüketme ihtiyac? daha çok hissedilir. Boyal?, katk? maddeli içecekler yerine maden sular? tercih edilebilir. Son dönemde meyveli çe?itleri de piyasada bulunmaktad?r. Fakat bunlar?n kalorileri de dikkate al?narak tüketilmesinde fayda vard?r.

Hamilelikte Maden Suyu ?çilebilir mi?

Hamilelik, yeterli ve dengeli beslenmenin çok daha önemli oldu?u ve özellikle dikkat edilmesi gereken bir dönem. Annenin vücudu, bebe?in beslenebilmesi ve geli?iminin sa?lanabilmesi için normalden daha fazla g?da, s?v?, mineral ve vitamine ihtiyaç duyar.
Mineral ihtiyac?n?n bir k?sm?n? tamamlayabilmek için, bu dönemde farkl? bir sa?l?k problemi (hipertansiyon, vb.) ya?anm?yorsa, maden suyu tüketimi önerilebilir.

Maden Suyu Böbrek Ta?? Yapar M??

Böbrek ta?? olu?umunu maden suyu tüketmeye ba?lamak yanl?? olur. Aksine yeterli ve düzenli miktarlarda su ve maden suyu tüketmeyen insanlarda, tüketenlere göre böbrek ta?? olu?umu riski daha yüksektir. Bu duruma gelmi? ve böbreklerinde ta? olu?mu? insanlar?n maden suyu tüketmeleri tavsiye edilmez. Ancak esas olan, düzenli ve yeterli miktarlarda su ve maden suyu tüketerek vücudumuzu bu gibi etkenlerden korumakt?r.

Maden Suyunun Yararları Ve Faydaları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.