Lumbago – Bel Ağrısı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Lumbago kelimesi ?iddetli bel a?r?lar? anlam?nda, nadiren kullan?lan bir sözcüktür. Bel a?r?s? akuttan
kaynakl? ya da kronik olabilir ve ya?l?larla birlikte gençleri de etkiler.
Lumbago kas-iskelet sisteminin ya da kaslar?m?z ya da sinir dokumuz gibi lomberler içeren ve yumu?ak dokularla birbirine ba?l? yap?lar?n rahats?zl?klar?n?n ortak bir belirtisidir. Verilere göre lumbagonun nedeni akut, ikinci akut ya da kronik temelli olabilir.
Y?lar önce doktorlar lumbago ve romatizmay?, ikisinin de so?uk ve nemli durumlara maruz kal?nca olu?tu?unu dü?ünerek ili?kilendirmi?lerdir.

Duru? bozukluklar?, ani hareket, hap??rma ve öksürme de lumbagonun bölümlerine ilham kayna?? olarak dü?ünülmü?tür. Eski doktorlar?n itibar?na sayg?s?zl?k olmas?n, fakat sa?l?k gün geçtikçe geli?iyor ve lumbago terimi de art?k çok bilinen terimler aras?nda yer al?yor.
Nedenleri
Lumbago ya da bel a?r?s?n?n bilinen birçok nedeni vard?r. A?a??da baz?lar? s?ralanm??t?r.
* Herniye disk ( bazen disk kaymas? olarak adland?r?l?r.)
* Osteoartrit veya Spondylosis (spinal artrit)
* Osteoporoz (k?r?lgan kemik hastal???, spinal k?r???)
* Romatoid Artrit (ileri derecede, bazen de y?k?c? olan artrit)
* Skolyoz (omurgan?n sola veya sa?a anormal ?ekilde e?rilmesi)
* Spinal stenoz (spinal sinir bask?s?)
* Spinal tümör (iyi ya da kötü huylu kanser)
Lumbago Belirtileri
A?a??da lumbagonun ortak belirtileri s?ralanm??t?r. Fakat bel a?r?s?n?n en önemli belirti oldu?unu akl?n?zdan ç?karmay?n?z.
* Bel a?r?s? kalça, arka uyluk ve kas?k içine yay?lmas?.
* Bel a?r?s? hareket ederken daha da a??r bir ?ekilde hissedilmesi. Arkaya, öne ve iki yan?n?za
e?ilirken hareketiniz k?s?tlanmas?.
* Spinal kas spazmlar?n?n s?rt?n?z? sert ve a?r?l? bir ?ekilde hissetmenize neden olmas?
* S?rt a?r?s? ve kas spazm?n?n duru?unuzu etkilemesi.
* Mesane veya ba??rsak kontrol kayb?
* Bacak uyu?mas?
* Bacak gücünün kaybolmas?

1
Tedavisi
Konservatif tedavi son zamanlarda birçok hastan?n kulland??? bir tedavidir. Tedavi seçenekleri olarak ad?m ad?m steroid enjekte edilmesi, dinlenme, traksiyon, k?sa dalga sistemi, non_steroid antienflamatuar ilaçlar ve kilo kontrolü önerilmektedir.
E?er bir hasta 8-12 hafta kadar süren tedaviler sonucunda iyi hissetmezse cerrahi müdahale gereklidir.
Kaynak: http://www.articlesbase.com/diseases-and-conditions-articles/lumbago-low-back-pain-ayurveda-851350.html

Lumbago – Bel Ağrısı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.