Lord Moynihan 1865 – 1936

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Moynihan Belirtisi

Lord Moynihan 1865 – 1936

BERKELY GEORGE Andrew Moynihan 1865 yılında Malta Adası’nda doğmuştur. Babası, Viktorya nişanını kazanmış, kahraman bir asker Andrew Moynihan’dır. Berkely henüz bir yaşında iken babası öldü ve annesinin ailesinin bulunduğu Lceds’e götürüldü. İlk öğrenimini büyük bir başarı ile tamamladı ve ailevi geleneğe uya­rak orduya ve bahriyeye intisap etmeyi düşündü. Fakat bu düşüncesin­den hemen vazgeçerek hekim olmaya karar verdi. Leeds o devirde, hatta bugün bile, en meşhur cerrahi merkezlerden biri idi. Moynihan öğrenim hayatında hep önde giden bir öğrenci olmuştur. 1887 yılında mezun olduktan 3 yıl sonra 1890 yılında F.R.C.S. unvanını almış ve M.S. yani ilmi brövesini almak için girdiği sınavda da altın bir madal­ya kazanmıştır. Leeds Hastanesrnin ilk defa gezici ve ziyaretçi cerrah­lığını yapmış ve 1896 yılında da cerrahi şefliğine atanmıştır.

Cerrahi alanındaki bu ilk çalışma yılları sırasında Moynihan, o za­manın en büyük karın cerralarından bin olan Mayo Robson ile tanış­mıştır. Bu tanışma birlikte bir çalışmayı gerçekleştinniş ve Moyni-han’ın yetişmesinde büyük bir amil olmuştur.

Hocasının nezareti altında Moynihan, mide. barsak, pankreas, saf­ra yolları hastalıklarında çok dikkatli bir müşahede yeteneği elde etmiş ve hatta bu organların ameliyat tekniklerinde yenilikler yapmaya baş­lamıştır. 1901 yılında Mayo Robson’la birlikte hazırlamış olduğu “Mide Hastalıkları” adlı kita­bı yayınlanmıştır.

Moynihan’m gittikçe artan deneyimi karın cer­rahisi alanında çeşitli ye­nilikler yapmasına imkan Moynihan forsepsi vermiştir. 1904 yılında yayınlamış olduğu “Ka­rın Cerrahisi” adlı kitabı ile şöhreti uluslararası yaygınlaşmıştır. 1904 yılında Moynihan ilk defa olarak “açlık ağrısından bahsetmiş ve ye­meklerden bir-iki saat sonra zuhur edip herhangi bir şey yedikten son­ra geçen doudenal ülser ağrısını tarif etmiştir.

Moynihan olağanüstü bir cerrahi tekniğe sahipti. Soğukkanlı, gayet hassas ve sonucu iyi ameliyatlar onun için alelade işler mahiyetinde idi. Aseptik tekniğe büyük bir önem verir ve dolayısıyla intraperitoneal or­gan ameliyatlarında dahi başarı oranı çok yüksek olurdu. Hiçbir cerrah yoktur ki tekniğini ilerletmek için Moynihan kadar titizlik göstermiş ol­sun. Ameliyat onun için bir sanat bir marifet mahiyetinde idi. Eki husus­taki düşüncesini kendi ağzından dinlersek mesleki karakterini çok daha yakından tanımış oluruz. “Hiçbir sanal yoktur ki cerrahi kadar gerçek ustalığa ve maharete lüzum göstersin ve onun kadar güzel olsun.”

Moynihan işle böyle bir cerrahi artisti idi. Bir gün Murphy gibi güç beğenen bir profesör, Moynihan’m ameliyat etmekte olduğu salonda hazır bulunmuş ve böyle bir ameliyat tekniğini hiçbir ülkede görmedi­ğini ifade etmiştir. Başka bir gün diğer bir ecnebi cerrah Moynihan’ı ameliyat sırasında seyrettikten sonra “Siz İngilizler’in kanı bu kadar kıymetli mi ki bir damlasını bile akıtmaktan çekmiyorsunuz?” demiştir.

Cerrahı tekniğinde bir dev olan Moynihan teşhis ve fizyolojiye verdiği önemle de dikkat çeken bir hekim olmuşlar. Moynihan fizyojiye ‘”Yaşamanın Patolojisi'” adını vermekte idi.

Moynihaır la mukayese edilebilecek bir cerrah varsa o da Lord Lister’dir. Bu iki insanın hayatında birbirine benzer taraflar vardır. Moy­nihan devrim sayılabilecek herhangi bir buluş yapmamıştır. Fakat onun kadar da cerrahlığın ilerlemesine hizmet etmiş bir kimse az. bulu­nur. Örneğin bugün Moynihan belirlisi olarak tanınan hır semptom as­lında ilk defa başka bir hekim tarafından tarif edilmiştir. Moynihan bu konu üzerinde çalışmış, geliştirmiş ve pratik tababete sokmuştur. Moy­nihan ameliyat edeceği hastalan hiç acele etmeden büyük bir dikkatle hazırlar ve esaslı bir gözetime tabi tutardı. Dinleyicilerini konuşmala­rı ile derhal etki allına alırdı. Lord Moynihan siyasetle de yakından il­gilenmiştir. Birçok yüksek devlet memuriyetlerinde bulunduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçiliği. Sağlık Bakanlığı ve Ser­best İrlanda Genel Valiliği gibi ödevlerde ifa etmiştir. Bu ödevlerden herhangi birinde kalıp yükselme olanağı her zaman kendisi için mev­cut olmakla beraber hekimlik mesleğini tercih etmiştir.

Lordlar Kamarası’nda çok aktiv bir şekilde çalışmış ve Öthanazia “Yani ıztırap çeken hastaların hekim eliyle hayatlarına son verme” yi gayet hassas konularda söz söylemiştir. Lord Moynihan 1936 yılın­da Leeds’de ölmüştür. Karısı Lady Moynihan ise kendisinden ancak bir hafta evvel hayata gözlerini kapamış bulunuyordu.

Lord Moynihan 1865 – 1936 adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.